Search
Close this search box.

Ruší se kategorie osoby se zdravotním znevýhodněním?

Budeme mít díky změně zákona o zaměstnanosti v roce 2012 plné ulice nezaměstnaných osob se zdravotním znevýhodněním? Nemusíme! Stačí udělat několik kroků...

PRAHA, 9. prosince 2011, Od první ledna 2012 začíná platit novela Zákona o zaměstnanosti. Novela ruší, bez jakéhokoliv jiného řešení, KATEGORII OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH (OZZ) – formálně sice až dnem 1. 1. 2015, avšak fakticky dnem 1. 1. 2012, neboť tímto dnem již nelze nejen o zdravotním znevýhodnění osoby rozhodnout, ale ani dříve vydaná rozhodnutí prodloužit. Skutečně lidé s kombinací více postižení včetně např. mentálního, epileptici a další osoby se zdravotním znevýhodněním vypadnou ze systému podpor zaměstnávání? Nemusí!

Charta sociálního podnikání (dále Charta) je přesvědčena, že nastalý stav osob zdravotně znevýhodněných a jejich zaměstnavatelů je nutné neprodleně řešit. Proto po přijetí novely prověřila a projednala možné alternativy řešení nastalé situace (legislativní výkladové) a konstatuje, že jsou neschůdné, či pro potřeby okamžitého řešení nepoužitelné. „Do posledních chvil jsme se snažili vyřešit rozpor se zákonodárci, který se týká rozhodnutí o zrušení kategorie osob zdravotně znevýhodněných (OZZ) a možnosti zachovat možnost jejich podpory až do uplatnění skutečné reformy systému. Protože se přes úsilí nepodařilo společným jednáním s předkladatelem zákona najít systémové řešení k 1. lednu 2012 a problém se podaří vyřešit nejdříve k 1. 1. 2013, můžeme doporučit jediné zbývající řešení.“, říká za Chartu Petr Herynek.

  • Neprodleně (nejdéle do 31. 12. 2011) podat na příslušný Úřad práce žádost o přezkoumání zdravotního stavu a o vydání rozhodnutí, jímž se jí určuje statut osoby zdravotně znevýhodněné a to s účinností dle ustanovení čl. II bod 4. Novely.
  • Při podávání a vyřizování žádostí postupovat v úzké spolupráci zaměstnavatel – osoba zdravotně znevýhodněná – Úřad práce, při podávání a vyřizování žádostí se řídit a současně se i opírat o následující ustanovení novely (čl.2 Přechodná ustanovení bod 4.), které zní: „4. Řízení o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, která nebyla pravomocně ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném v době podání žádosti o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou.
  • Úřad práce tak musí vydat rozhodnutí podle současně platného znění zákona o zaměstnanosti a to na dobu, která by podle názoru Charty, měla poskytovat dostatečný časový prostor pro legislativní řešení stavu všech těchto osob na trhu práce, tedy nejméně do 1. 1. 2015 . To, že Úřady páce patrně, či zcela určitě nestihnou rozhodnout o všech takových žádostech do konce roku 2011, lze předpokládat. To však nevadí – není to na překážku doporučeného řešení, neboť podle citovaného přechodného ustanovení novely, dokončí (mohou dokončit) takto zahájená řízení (logicky i v závislosti na svých kapacitách a možnostech), podle dosud platného zákona o zaměstnanosti i v průběhu roku 2012.

Osoby se zdravotním znevýhodněním, kterým platnost rozhodnutí o tomto statutu skončí v roce 2012, mohou tedy využít přechodného ustanovení novely zákona a požádat o nové posouzení zdravotního stavu za účelem prodloužení platnosti rozhodnutí. Žádat je nutno příslušný úřad práce ještě do konce roku 2011. Úřad práce zahájí řízení, které se musí řídit dosud platnou právní úpravou a může rozhodnout o prodloužení statutu OZZ nejméně na dobu, než dojde ke změně zákona nebo jinému systémovému řešení.

Charta sociálního podnikání

Členům Charty sociálního podnikání (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Svaz českých a moravských výrobních družstev) se podařilo zvrátit v roce 2011 první návrhy připravované změny Zákona o zaměstnanosti a Charta sociálního podnikání byla vyzvána Ministerstvem práce a sociálních věcí k trvalému dialogu a spolupráci při přípravě dlouhodobé koncepce zaměstnávání OZP.

Na základě věcného dialogu MPSV a Charty sociálního podnikání nebude k lednu 2012 zrušeno tzv. náhradní plnění, ani nedojde k absolutnímu zákazu souběhu příspěvků dle §78 a §76 na podporu zaměstnávání OZP.

Chartě sociálního podnikání se v dialogu s MPSV ČR podařilo vyřešit většinu sporných návrhů z počátku roku. Novela zákona o zaměstnanosti a prováděcí vyhlášky vytváří základní podmínky pro udržení a rozvoj zdravých a zodpovědných zaměstnavatelů více než 50% zdravotně postižených, a současně tvoří základ pro další nezbytné změny potřebné pro skutečnou reformu a zvýšení motivace k pracovnímu uplatnění zdravotně postižených lidí.

Cílem další etapy spolupráce MPSV ČR a Chartou sociálního podnikání bude systémové a spravedlivé dořešení podpory zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, zvýšení aplikace podporovaného zaměstnávání, zlepšení posudkové služby, důsledné oddělení sociální terapie a zaměstnávání OZP a v neposlední řadě zavedení kontrolingu a další nástrojů, které povedou k zamezování zneužívají systému.

Více informací www.socialni-podnikani.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email