Search
Close this search box.

Roztroušená skleróza je způsobena celým spektrem prionových, virových, bakteriálních a především parazitárních infekčních agens

Vážení,

srdečně Vás zdravím. Jmenuji se prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Pracuji na Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnici v Hradci Králové jako klinický imunolog.

Protože jsem měl možnost přednášet na Vám pořádaném setkání o imunitě, imunopatologii ve vztahu k roztroušené skleróze, kde jsem byl překvapen Vaším upřímným zájmem dozvědět se co nejvíce o této nemoci, dovoluji si reagovat na informace, které se šíří prostřednictvím e-mailové pošty mezi členy Vašeho sdružení. Konkrétně se jedná o zprávu, která je podepsána autorem Mgr. Karlem Vostruhou.

Obsah zprávy Mgr. Vostruhy mne jako imunologa doslova pobouřil. Ne tím, že popisuje smutný osud člověka, který trpí roztroušenou sklerózou mozkomíšní a hledá všechny způsoby, které ulehčí jeho osud. To je mi lidsky velmi blízké. Podporuji všechny možnosti, které mohou nemocnému člověku pomoci. Mohou být i mimo proud současné medicíny. Musí však vždy vycházet ze znalosti určitých principů fungování živých systémů, které jsou objektivně existující a nelze je pominout. Mgr. Vostruha zpochybnil principy léčby roztroušené sklerózy, které vycházejí z medicíny opřené o důkazy. Tyto důkazy o patogenezi roztroušené sklerózy jsou opřeny o desítky roků trvající výzkum mechanismů vedoucí k roztroušené skleróze. Tyto výzkumy využívají zvířecí model a spojují nejmodernější nálezy nejen v imunologii, ale i v různých odvětvích molekulární biologie. Všechny léčebné postupy, které jsou po stanovení diagnózy nemocným s roztroušenou sklerózou u nás, ale i jinde v rozvinutém světě poskytovány, musely být opakovaně ověřeny v rozsáhlých klinických pokusech. Pouze ty léky, které dokázaly zlepšit stav nemocných, mohou být indikovány lékaři neurology, kteří se specializují na diagnostiku a léčbu této nemoci. Jako imunolog se musím znovu a znovu přesvědčovat, že přes stále hlubší poznání patogeneze roztroušené sklerózy, jsme opakovaně překvapováni novými poznatky, které zlepšují naši znalost. Všichni si uvědomujeme, že na základě dosavadních poznatků nelze zatím žádného nemocného s roztroušenou sklerózou vyléčit. Naštěstí, na rozdíl od situace před 10 až 15 lety, je možné u většiny nemocných dosáhnout zastavení progrese a často i zlepšení klinického stavu, které se rovná prakticky zdraví. To my pamětníci považujeme za obrovský úspěch, protože v minulosti lékaři mohli jenom přihlížet postupnému zhoršování stavu nemocných. Tato moje tvrzení jsou nezávislá. Nejsem lékař neurolog, který podle Mgr. Vostruhy má prospěch z toho, že léčí nemocné s roztroušenou sklerózou drahými léky. To je nemravné a nepřijatelné osočování těchto lékařů, které by mělo být doloženo a nebo by měla být požadována na Mgr. Vostruhovi omluva.

Za, s odpuštěním, „zmatený blábol“ lze považovat podstatnou část sdělení Mgr. Vostruhy, který, s odvoláním na dvě mně neznámé odbornice a to ing. Bláhovou a MUDr. Řezníčkovou a z vlastní zkušenosti tvrdí, že roztroušená skleróza u něho byla způsobena celým výčtem nejrůznějších infekčních agens. Neznám technologii, označovanou jako Salvia, se kterou MUDr. Řezníčková u něho diagnostikovala cituji „pomalé viry, priony = BSE a CJD, obrny, FSME, retroviry, opičí viry, ebola atd. a dále parazity, vlasovce, motolice, tasemnice, svalovce, strunovce, améby, ale i bakterie a plísně“. Mnohé z těchto infekcí jsou jednoznačně smrtící a po krátké inkubaci (např. ebola) člověka zabíjí. Nemohu do detailu komentovat jednotlivá infekční agens, co do jejich infekčnosti. Řada z nich je svým výskytem jasně omezena pouze na tropické oblasti a do našich klimatických podmínek mohou být pouze importována při cestě do těchto oblastí. Nelze čekat přenos na jiného člověka po návratu k nám, protože ke svému vývoji potřebuje zvířecí mezihostitele, kteří se u nás nemohou vyskytnout. Je absurdní vůbec uvažovat o možnosti souběhu výše uvedených infekcí u jednoho člověka. Každopádně je to neslučitelné s chronicky probíhající nemocí, jakou je roztroušená skleróza.

Mgr. Vostruha tvrdí, že biologická terapie prostřednictvím interferonu u něho nebyla účinná, naopak odkazuje na řadu vedlejších účinků, které tato terapie má. Připomínám, že tyto negativní vedlejší účinky jsou dobře známy a léčený pacient je na ně upozorněn. V žádném případě však nemohu přijmout jeho informaci, že po aplikaci „detoxikační kůry a antihelmintik“ došlo u něho k vyléčení roztroušené sklerózy. Je dobře známo, že u většiny pacientů s roztroušenou sklerózou probíhá onemocnění ve vlnách zhoršení, které jsou i spontánně bez léčby následovány obdobím, kdy se nemoc prakticky neprojevuje a pacient se cítí zdravý. Přál bych Mgr. Vostruhovi, aby se výše popsanými diagnostickými a léčebnými postupy skutečně uzdravil. Obávám se však, že pokud skutečně trpí roztroušenou sklerózou, může jeho současný dobrý zdravotní stav znamenat pouze přirozenou remisi nemoci.

Mgr. Vostruha je velmi aktivní v předávání svých „pozitivních“ zkušeností dalším nemocným s RS. Doufám jenom, že jeho poradenská detoxikační práce je prováděna zdarma bez nároku na jakýkoliv honorář. Přál bych mu také, aby svou činností nikoho nepoškodil. V opačném případě se vystavuje nebezpečí soudního postihu. Podle mého soudu zralé na žalobu jsou v dopise dále uvedené komentáře ing. Bláhové o příčinách roztroušené sklerózy. Podle mého přesvědčení jsou naprosto nepodložena objektivními důkazy a jsou v tomto ohledu mimořádně zavádějící. Myslí-li „obrnou“ onemocnění způsobené virem poliomyelitidy, pak si dovoluji upozornit, že již cca 10 roků není používána živá Sabinova vakcína, ale používá se v rámci hexavakcíny jí zmiňovaná Salkova neživá vakcína. Podle všech epidemiologických přehledů je virová obrna vymýcena nejenom u nás, ale ve většině rozvinutého světa právě očkováním. Ing. Bláhová by si měla uvědomit, že nelze směšovat infekční obrnu s „dětskou mozkovou obrnou“, jejíž příčina je zcela jiná. Upozorňuji ing. Bláhovou, že mezi „lentiviry“ jsou zařazeny pro člověka patogenní HIV-1, 2, které jak je obecně známo způsobují smrtelné onemocnění AIDS. Je třeba oddělit „priony“ od „jiných retrovirů“. Jsou to zcela odlišné organismy. Neexistují žádné evropské typy plasmodií, původců malárie. Rovněž infekce parazitickými vlasovci je možná pouze v tropických nebo subtropických oblastech. Nález tasemnicí v mozku je zcela unikátní a opět mimo realitu našich zeměpisných podmínek. O patogenetickém působení améb v našem prostoru se ví a jsou to zcela raritní záležitosti, které se akutně projeví vážným onemocněním.

Úroveň diagnostiky parazitárních infekcí u nás je srovnatelná se všemi rozvinutými zeměmi. Bohužel jsme svědky zde popisované situace, kdy „odborníci“ bez jakékoliv kvalifikace za použití neadekvátních metod, diagnostikují celé spektrum parazitů. Situace je natolik alarmující, že lékařští parazitologové se na svém odborném semináři letos vyjádřili k této situaci a snaží se o nápravu (viz Časopis lékařů českých, 2013, 152: s 212, dr. Fajfrlík).

Doslova vrcholem celého příběhu je závěr dopisu Mgr. Vostruhy. Zde je pozvánka na přednášku do MaHu centra. Není bez zajímavosti, že tato přednáška není veřejná a zdarma. Naopak, účastníci platí na místě 400 Kč. Navíc jim je zde nabízena možnost návštěvy diagnostického a léčebného centra, diagnostika toxické a parazitární zátěže a možnosti jejich odstranění. Pro jistotu jsem se nedíval na webové stránky MaHu centra. Předpokládám, že pokud svoji poradenskou a detoxikační činnost neprovádí z čisté lásky k bližnímu a zdarma, bude zde veřejně k dispozici ceník jejich služeb. Nepředpokládám však, na základě výše uvedené pozvánky na seminář, že služby budou poskytovány nemocným s roztroušenou sklerózou zdarma.

Závěr
Tvrzení, uvedené v dopise Mgr. Vostruhy a podložené jeho odkazy na práci ing. Bláhové a MUDr. Řezníčkové, že roztroušená skleróza je způsobena celým spektrem prionových, virových, bakteriálních a především parazitárních infekčních agens, je z mého odborného pohledu klinického imunologa naprosto nepřijatelná a nepodložená žádnými důkazy. Jsem přesvědčen, že popisované diagnostické a léčebné postupy nemohou pozitivně ovlivnit průběh onemocnění roztroušenou sklerózou, mohou podle mého názoru způsobit zhoršení stavu. Naopak, odmítání biologické terapie indikované specialisty, neurology v centrech pro léčbu roztroušené sklerózy, může mít negativní dopady na další průběh nemoci. Za nejsmutnější stránku celého tohoto příběhu považuji skutečnost, že je zde zneužívána bolest vážně nemocných s roztroušenou sklerózou, kteří pochopitelně hledají jakýkoliv způsob, jak si zlepšit svůj zdravotní stav. Zde je jim nabízeno za úplatu vysvětlení jejich nemoci a předpokládám, že rovněž za úplatu i „terapeutické zásahy“. Jestliže jsme před několika měsíci nazvali ty, kteří zneužívají slabosti stáří a prodávají starým lidem zbytečné věci, šmejdy, pak nevím, jak nazvat tyto „léčitele“.

Jsem kdykoliv připraven obhájit své názory v odborné diskusi s kýmkoliv, kdo mne k ní vyzve, případně je vysvětlit Vám, nemocným sdruženým v ROS na Vašem setkání.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
přednosta
Ústav klinické imunologie a alergologie
LF UK a FN Hradec Králové

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email