Search
Close this search box.

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty...

aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli setak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň upozorňuje, že
v případě těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4.
2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude
úřad vydávat až po tomto datu. Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc klientů.

Když se v roce
2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke
zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se
zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod
(TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou, bez ohledu na změny právních norem,
platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31.
prosince 2015.

„K
tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci,
v případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a
nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby vydání nového
dokladu,“
upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Dne 1. 1. 2015
vstoupila v účinnost nová právní úprava, která radikálně mění koncepci procesu
vedoucího k ukončení platnosti všech průkazů mimořádných výhod a zavádí
automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz OZP
. „V
praxi to znamená, že ÚP ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci
úřední, jako tomu bylo doposud a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u
jednotlivých klientů,“
vysvětluje náměstkyně pro sociální věci GŘ ÚP ČR Zdeňka
Cibulková
. Lidé by si proto měli už
sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné
řidičskému nebo občanskému průkazu, a to od 1. 4. 2015.
„Uvědomujeme si, že to může
znamenat drobnou komplikaci pro naše klienty, ale musíme se řídit platnou
legislativou. Uděláme vše proto, aby byl proces výměny co nejrychlejší a
žadatele zatěžoval co nejméně,“
říká Kateřina
Sadílková
. V případě
klientů, kterým jejich průkaz mimořádných výhod skončil dříve a ÚP ČR zahájil
sám správní řízení ještě před koncem loňského roku, proběhne tento proces podle
legislativy, která byla účinná do 31. 12. 2014.

Na
základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok
na vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním
projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji
místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem,
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve
vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích
autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou dopravu vodícího psa.
Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího
posouzení zdravotního stavu žadatele.

 • Kdo
  má nárok na vydání nového průkazu?

Držitelé platného průkazu mimořádných výhod
mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá
závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá
po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient nemůže doložit
dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po
dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného
průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají podle zákona
nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim
ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.

 • Postup
  při prokazování nároku na průkaz OZP

Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu,
zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou výzvu k prokázání nároku na
průkaz OZP. Dopis bude obsahovat také informaci o tom, jak mohou prokázat tento
nárok a co mají ještě doložit v rámci žádosti o vydání průkazu OZP. Výzvu
dostanou klienti do vlastních rukou. Žadatelé musí vyplnit na příslušném
kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem „Žádost o přechod nároku
na průkaz osoby se zdravotním postižením“
. O nový průkaz OZP musí lidé
požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok.
O přechodu nároku na průkaz OZP Úřad práce ČR správní řízení nevede, vydání
průkazu pouze zaznamená do spisu dotyčného klienta.

 • Co
  je třeba vzít s sebou na ÚP ČR?

Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz
OZP je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali průkaz mimořádných výhod
nebo dočasný průkaz OZP – na výměnu mají nárok pouze držitelé platného průkazu,
který má platnost delší než 1. 1. 2015. V případě, že má člověk průkaz
mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011,
doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Dále
je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na
občanský průkaz. Tuto fotografii mohou lidé přinést až dodatečně, při podání
žádosti o přechod nároku na průkaz OZP není nezbytná. A v neposlední řadě,
stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost
občanským průkazem.

Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o
platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na
průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což
znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby.

 • Volba
  symbolu osoby se zdravotním postižením

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami
si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo
praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky
nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé
výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku
na průkaz OZP.

Kateřina
Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email