Search
Close this search box.

Master (Miracle) Mineral Solutions (MMS); zdraví nebezpečný prostředek bez prokázaných pozitivních účinků na zdraví

Ve své práci klinického imunologa a učitele na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové se stále častěji setkávám s informacemi, zprostředkovanými prostřednictvím internetu, ale často i dotazy pacientů, které se týkají možností využít MMS k léčbě rozmanitých nemocí, často velmi závažných, jakými jsou nádorová onemocnění, infekční nemoci a imunopatologické choroby, např. roztroušená skleróza. Jsem překvapen, jak „bohaté“ jsou zdroje informací o MMS na různých internetových stránkách.

Zdroj: Například http://www.czmms.info/
Odpovídá: Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

Je nemožné se jimi zabývat podrobně. Podle mé znalosti všechny mnou navštívené stránky informovaly jednoznačně o blahodárných zdravotních účincích požívání MMS. MMS je na nich představováno jako revoluční novátorský přístup, jak vyléčit již nemocné osoby a jak zabránit vzniku nemocí. Tyto webové stránky informují o mnoha konkrétních pracovištích v naší republice, která se zabývají diagnostikou a léčbou nemocí a jejich prevencí „alternativními prostředky“. Je příznačné, že obvykle na úvodních řádcích deklarují, že se nejedná o zdravotnická zařízení a nejde o medicínské diagnostické a léčebné postupy. Tímto prohlášením se chytře „chrání“ před platnými zákony a předpisy, které v naší zemi regulují zdravotnické služby, třebaže charakter jejich služeb je svou povahou zdravotnický. Dále se stručně vyjádřím pouze k postupu MMS.

V odkazech na původ tohoto postupu se odvolává na Jima Humbla, který MMS použil k likvidaci parazitů ve vodě a poté i léčebně v Jižní Americe. Tento koncept následně rozpracoval. Spočívá v požívání chemických látek, které vzniknou reakcí chloritanu sodného s kyselinou, původně kyselinou citrónovou, nověji kyselinou chlorovodíkovou ve vodě. Reakcí uvedených sloučenin vzniká oxid chloričitý (ClO2), který je odpovědný za „blahodárné“ detoxikační, antimikrobiální a imunomodulační účinky léčebného postupu využívajícího MMS. Není zapotřebí polemizovat o biologických účincích oxidu chloričitého. Tato sloučenina chlóru, stejně jako jeho jiné sloučeniny je chemicky radikál a chová se jako oxidant. Dezinfekční, antibakteriální účinek různých sloučenin na bázi chlóru je masově dlouhodobě využíván. Konkrétně oxid chloričitý je využíván k úpravě pitné vody v některých zemích.

Platí i pro naše tělo, že v něm vznikají přirozeně, jako součást fyziologických reakcí různé chemické látky s oxidačním potenciálem. Hovoříme o tzv. oxidačním stresu, který potenciálně ohrožuje naše buňky. Naše tělo vyvíjí mimořádné úsilí tento oxidační stres eliminovat. K tomu nám slouží např. i vitamín C, který musíme přijímat v potravě. Sloučeniny chlóru vznikají biosyntetickými procesy v buňkách imunity. Cílem je usmrtit pohlcené mikroorganismy. Opět je vyvíjeno značné úsilí, aby při této obranné reakci byly ochráněny naše vlastní struktury před poškozením spojeným s oxidačním stresem.

Z fyziologického pohledu musí naše tělo na všech úrovních velmi pečlivě udržovat oxidačně redukční rovnováhu. Platí to i pro trávicí trubici, která je primárním cílem aplikace MMS chemikálií. Je nepochybné, že oxid chloričitý a nepochybně také další potenciálně škodlivé sloučeniny, které v menší míře vznikají při reakci výchozích sloučenin, musí být v našem těle co nejrychleji neutralizovány a detoxikovány. V žádném případě nelze očekávat, že by se oxid chloričitý nějakým způsobem z naší trávicí soustavy vstřebával do těla a mohl tak ovlivnit patologické procesy spojené např. s nádory, autoimunitními chorobami a infekcemi. Je zcela mimo realitu tvrzení, že oxid chloričitý selektivně usmrcuje patogenní složky střevní mikroflóry a zachovává zdraví prospěšné střevní mikroorganismy. Nemám žádné vysvětlení pro možnost pozitivních zásahů produktů MMS na posílení obranného zánětu chránícího před patogeny a potlačení poškozujícího zánětu, který je součástí patogeneze autoimunitních chorob, např. již zmíněné roztroušené sklerózy. Už vůbec nemohu přijmout představu, že aplikace MMS může pozitivně ovlivnit neuropsychická onemocnění autistického spektra.

Můj názor, že nemáme žádné pozitivní důkazy o pro zdraví prospěšných účincích MMS, je možné doložit stanovisky evropských zdravotních autorit, a také stanoviskem FDA USA. Food and Drug Administration je nejvýznamnější světový institut, který posuzuje všechny léky, další látky a postupy, které mohou ovlivnit zdraví člověka. Jeho rozhodnutí jsou respektována v celém světě jako objektivní a nezávislá. FDA v roce 2010 jednoznačně odmítl aplikaci MMS jako neúčinnou a potenciálně zdraví škodlivou. Jsou k dispozici informace o závažných poškození zdraví, včetně smrti, po požití MMS. Méně závažné účinky, jakými je nevolnost, zvracení, průjem, provází aplikaci MMS u většiny osob.

Uzavírám svůj názor tvrzením, že aplikace MMS představuje neúčinný a zdraví škodlivý postup, který vychází z neznalosti fungování živých systémů. Z mého pohledu je zneužíván jako součást alternativních postupů, které jsou trpícím lidem nabízeny ne altruisticky, zdarma, ale naopak, nemocní za ně musí vydávat často velmi významné finanční částky. Je obtížné polemizovat se zastánci alternativních „léčebných“ postupů. Vycházejí totiž z dogmat, ne z vědeckých poznatků. Nejsou ochotni, ani schopni přijmout odborné argumenty protistrany. Zneužívána je i proklamovaná svoboda jednotlivce, který má právo rozhodnout o všem, co se ho týká. Se svobodou je neoddělitelně spojena i odpovědnost, k sobě, k jiným lidem, k celé společnosti a k přírodě. Já cítím vlastní odpovědnost vyjadřovat se k informacím, které považuji za nepravdivé, škodlivé a účelové šířené obvykle s cílem obohatit se na bolesti jiných.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email