Search
Close this search box.

Parazité nejsou příčinou roztroušené sklerózy

Mezi stále častěji opakované mýty, které se týkají především nemocných s roztroušenou sklerózou (RS), ale i nemocných, kteří trpí jinými imunopatologickými nemocemi, jsou tvrzení, že RS je způsobena infekcí parazity.

Zdroj: http://ireiki.webnode.cz/napistenam/skleroza/ nebo http://svetlojelaska.blog.cz/1310/vyleceni-muze-s-roztrousenou-sklerozou a další…
Odpovídá: Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

Tyto informace se velmi účinně šíří po internetu. Bohužel, mnozí nemocní s RS v touze zlepšit svůj zdravotní stav, vyhledávají „zaručenou pomoc“, která je jim prostřednictvím internetu nabízena. Jedná se nejenom o diagnostiku údajných parazitárních infekcí, ale je jím nabízena i terapie, která je má těchto infekcí zbavit. To všechno má vést k zlepšení zdravotního stavu, či dokonce k vyléčení RS. Protože celý koncept, že RS je způsobena parazitárními infekcemi není podložen žádnými objektivními důkazy a především proto, že „odčervování“ nemocných s RS může být nebezpečné pro jejich zdraví a může je vzdálit dostupným účinným léčebným postupům, chci stručně vyslovit svůj názor, který je podložen medicínskými důkazy.

Parazitární infekce provázejí člověka po celou jeho historii. Je bez jakýchkoliv pochyb, že díky vysoké životní úrovni, vysoké úrovni hygieny a sanitace a také díky dosažené úrovni lékařství a vědy, pozorujeme v populacích lidí žijících v nejrozvinutějších zemích mírného podnebného pásma, např. v Evropě, postupné snižování parazitární zátěže. To je v protikladu globální epidemiologické situaci, která jasně dokládá, že nejvýznamnější příčinou nemoci v lidské populaci, jsou parazitární infekce. V naší republice nepředstavují parazitární infekce významnější medicínský problém. Úroveň medicíny je taková, že v případě klinické suspekce je možné za pomoci laboratorních vyšetření, tj. mikroskopického průkazu parazita, stanovení specifických protilátek, jako nepřímý způsob průkazu, či dokonce s použitím genových postupů PCR, u většiny nemocných prokázat případnou parazitární infekci. S výjimkou pacientů s těžce narušenou imunitou, např. po intenzivní léčbě cytostatiky nebo u lidí s imunodeficiencemi, parazitární infekce v naší populaci nepředstavují ohrožení života. Pokud je parazitární infekce prokázána, mají lékaři k dispozici dostatečnou paletu antiparazitik, aby byla parazitární infekce u konkrétního člověka eliminována. Nebudeme se v detailu zabývat jednotlivými onemocněními způsobenými parazity. Pravděpodobně v největší četnosti se v naší populaci vyskytuje toxoplazmóza. Původcem toxoplazmózy je jednobuněčný parazit, kterému jsme vystaveni v masité potravě. U většiny lidí probíhá toxoplazmóza bezpříznakově. Ohrožuje pouze nemocné s imunodeficiencí a také pokud probíhá u těhotných žen, kdy může vést k poškození plodu. Z ostatních parazitárních nákaz stojí za zmínku v celku banální infekce dětským roupem, kterou nacházíme většinou u malých dětí. Výjimečně se mohou lidé nakazit škrkavkami, tasemnicemi nebo jinými spíše exotickými červy. Problémem může být toxokaróza přenášena ze psů. Každý rok u nás zaznamenáváme parazitární infekce, které byly importovány pacienty, kteří se delší dobu pohybovali v tropických a subtropických oblastech. I pro tyto situace je naše zdravotnictví dobře připraveno.

Ze stručného úvodu je zřejmé, že znalost patogeneze parazitárních nemocí, jejich klinická a laboratorní diagnostika, je na vysoké úrovni. V žádném případě nemůže dojít k situacím, které jsou popisovány na mnoha webových stránkách. Zde tzv. odborníci, obvykle bez medicínského či přírodovědného vzdělání, předkládají zaručené informace, že konkrétně RS je způsobena parazitárními infekcemi. Prohlašují, že mají k dispozici speciální přístroje zvané „zapery“, kterými zcela konkrétně identifikují parazitární agens u daného pacienta. Pokud pomineme skutečnost, že nemáme žádné objektivní fyzikálně chemické doklady, že by prostřednictvím „zaperů“ mohlo být cokoliv zjištěno, vždy překvapí skutečnost, že ve výčtu parazitárních infekčních původců, které podle těchto odborníků jsou příčinou RS, jsou uváděny zcela exotické parazitózy, které se vyskytují např. pouze na jediném ostrově někde v Indonésii a ke svému vývoji potřebují rýžové pole, zvláštního šneka, který tam žije a ve kterém se vytvoří vývojové stádium daného parazita. Nikde jinde se takový parazit nemůže vyskytovat. A hle, tento parazit je příčinou RS u českého pacienta, který se nikdy nevzdálil dál než ke Středozemnímu moři. Je tedy zřejmé, že tito tzv. experti na parazitární nemoci poskytují lživé informace, které však mohou být trpícími lidmi přijímány a mohou vést k tomu, že přestanou důvěřovat svému lékaři, neurologovi, který řídí účinnou léčbu a nechají se vystavit působení „léčitelů“, kteří jim prostřednictvím internetu za nemalé náklady zajistí antiparazitární léčiva, která lze často použít pouze pro zvířata nebo jsou schválena v tropických zemích. Pacient tedy přestane užívat prokazatelně účinnou terapii a stane se zcela bezbranným v rukou těchto šarlatánů. Pokud si pozorně prohlédnete jejich webové stránky, hned na začátku jste ujištěni, že nejsou zdravotníci a že jejich firma není zdravotnické zařízení. Tím jsou před zákonem jednoznačně kryti, protože nejsou poskytovatelé zdravotní péče a nenesou ani právní, ani finanční odpovědnost za svoji léčitelskou práci. To je naprosto opačně, než jak je to v případě lékařů a zdravotnických zařízení. Mohou tedy beztrestně za nemalou úplatu nabízet své „zdravotnické služby“, které však v žádném případě nemohou vést k účinné léčbě RS. Jsou už i konkrétní zkušenosti, že tyto alternativní způsoby naopak zhoršují průběh a prognózu RS. Jde o nemravné a beztrestné obohacování na úkor těch nejslabších a trpících.

V současné době je velký zájem veřejnosti, ale i odborníků, věnován vlivu životních podmínek na náš zdravotní stav. Jsou vysloveny domněnky, že přítomnost parazitů, která byla až donedávna u lidí v nyní rozvinutých zemí pravidlem, nastavovala jejich imunitní reaktivitu tak, že v menší míře docházelo k rozvoji imunopatologických nemocí. Odstranění parazitů díky dosažené vysoké životní úrovni je podle těchto hypotéz jednou z příčin zvyšujícího se počtu imunopatologických nemocí, včetně RS. Experimentální údaje na zvířecích modelech mohou z části tuto hypotézu podporovat. Jsou uspořádány pokusy na zvířatech a probíhají již i klinické pokusy, které na přechodnou dobu zajistí kolonizaci trávicího traktu nemocných s imunopatologiemi vajíčky neškodných parazitů. Cílem by mělo být utlumení poškozujícího zánětu. Dosavadní výsledky naznačují, že bude vhodné pokračovat v tomto bádání. Zatím je však velmi předčasné tvrzení, které opět masivně koluje po internetu, že nemocní s RS si mají obstarat vajíčka těchto parazitů a vystavit se jim. Pro to zatím nejsou dostatečné důkazy a je zatím třeba vyčkat závěru.

Platí, že za všechno se v životě platí. Ti, kteří říkají, že bylo pro lidi lépe, když byli naplněni parazity, by měli upřímně říci, že kvalita života lidí osídlených parazity např. ve středověku, byla velmi nízká. Přítomnost parazitů velmi negativně působí na zdraví. Lidé v té době se mimo jiné dožívali cca 30-35 let života. V moderní populaci rozvinutých zemí je to zcela jinak. Většina z nás má velkou pravděpodobnost, že se dožije vysokého věku a že kvalita života bude vysoká. Těm, kteří trpí nemocemi, včetně imunopatologických, nabízí současná medicína vysoce účinnou léčbu a věříme, že v budoucnosti i vyléčení.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email