Search
Close this search box.

Nenechte se (nejen) v létě diskriminovat

V letních měsících lidé tráví více času mimo domov, častěji využívají různé služby poskytující kulturní či sportovní vyžití. Chodí na koupaliště a plovárny, navštěvují hrady a zámky, cestují a ubytovávají se, častěji chodí do kaváren a restaurací. Provozovatelé a poskytovatelé služeb se je snaží přilákat různými slevami či výhodami, někdy naopak poskytnutí služeb omezují určitými zákazy.

Obecně platí, že pozitivní opatření, jimiž se podnikatel snaží přilákat skupinu zákazníků, kteří by jinak službu nevyužívali, jsou v pořádku. Výjimkou by mohly být situace, kdy by poskytnutí slevy mohlo zasáhnout do důstojnosti zákazníků. Zcela vyloučeno je odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu a národnosti.

Slevy a výhody
Poskytovatel služeb má obecně právo zaměřit se na zákazníky, od nichž očekává nejvyšší zisk. Diskriminací není, pokud sleva slouží k navýšení počtu zákazníků, a běžně používané slevy jsou z hlediska antidiskriminačního zákona v pořádku, problematické mohou být ty méně obvyklé. Více o cenovém rozlišování najdete zde.

Sleva pro děti, studenty, seniory: je v pořádku, protože zpřístupňuje službu lidem s nižšími příjmy, kteří by ji jinak nevyužili nebo by o ni neměli zájem. V případě dětí bývá často sleva spojena i se zvýhodněním rodiny (rodinné vstupné), tj. sleva se vztahuje i na dospělého, který dítě doprovází.

Sleva pro lidi s postižením: držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají na některé výhody nárok ze zákona (např. bezplatná doprava MHD a sleva na vnitrostátní autobusové a železniční dopravě, u průkazu ZTP/P se to vztahuje i na průvodce osoby s postižením). Provozovatelé však mohou těmto zákazníkům poskytovat i další slevy např. na vstupné do divadla, kina, na koncert, na sportovní a jiné kulturní akce apod.

Sleva spojená s trvalým pobytem: nejčastěji se objevuje u služeb, na nichž se finančně podílejí obce – například městské koupaliště, městská doprava apod. I když je pochopitelné, že obce v rámci péče o své občany chtějí poskytnout slevu především jim, může takové zvýhodnění představovat podle současné judikatury diskriminaci. Zvýhodnění zákazníků pouze na základě státního občanství nebo trvalého bydliště je totiž v rozporu s právem EU, které garantuje volný pohyb služeb a zaručuje tedy občanům z jiných států EU v oblasti služeb přístup ke stejným výhodám, jaké mohou získat občané ČR.

Vyskytují se i další typy slev, na které nedopadá antidiskriminační zákon, např.

Sleva pro děti podle výšky: používá se především na koupalištích a jde o jinou variantu slevy pro děti. Pro provozovatele je jednodušší, protože nemusí ověřovat věk, stačí, když dítě projde pod měřidlem.

Sleva „za vysvědčení“ využívaná především knihkupectvími. Jde o snahu přilákat k nákupu knih novou skupinu zákazníků-čtenářů.

Nejrůznější slevy za včasný nákup nebo za nákup předem na internetu: Využívají se nejen v prostředí zájezdů, ale i vstupného na různé kulturní akce. Cílem je jednak přilákání zákazníků, ale často také zamezují frontám, protože zájemci si vstupenky pořídili předem.

Zákazy a nevýhody
Zákaz vstupu dětí: využívají ho zejména kavárny a restaurace, případně ubytovací zařízení. Jde o značně problematický zákaz, protože dopadá nejen na děti, ale i na jejich rodiče. Ti se mohou cítit diskriminováni z důvodu rodičovství, tj. z důvodu pohlaví, což je zakázaný důvod nerovného zacházení. Provozovatelé někdy využívají tento zákaz k přilákání skupiny zákazníků, kterým by přítomnost dětí mohla vadit. V případě sporu by ale musel provozovatel zařízení důkladně odůvodnit, proč je přítomnost dětí v zařízení nevhodná či dokonce riziková. Obdobou tohoto zákazu je i např. zákaz vstupu s kočárkem, s nímž se lze někdy setkat u kaváren, restaurací nebo prodejen. I tento zákaz může být diskriminací z důvodu rodičovství a provozovatel by musel prokázat, že je zákaz opodstatněný (např. bezpečnostními důvody) a že nelze přijmout opatření, která by rodičům s dětmi v kočárku umožnila službu využívat. To samé by platilo i v případě, kdy by se takový zákaz vztahoval i na lidi na vozíku a docházelo by k diskriminaci z důvodu zdravotního postižení.

Vyšší ceny pro cizince: obvykle je možné se s nimi setkat u vstupného do hradů, zámků a muzeí, kde mají opodstatnění, pokud je součástí vstupného i výklad v cizím jazyce.

Zákaz vstupu psů: může se objevit u koupališť, vstupu do kulturních institucí, restaurací nebo ubytovacích zařízení. Pokud by byl uplatňován i na vodicí a asistenční psy, šlo by zpravidla o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, protože by kvůli zákazu došlo k znepřístupnění služby pro lidi s postižením, kteří psy se speciálním výcvikem využívají. Více o tom, kam lze s vodicím či asistenčním psem, najdete zde.

Nepřístupnost pro lidi s postižením: všechny nové objekty sloužící veřejnosti musí být bezbariérové. Hrady, zámky, ale i další starší objekty tuto podmínku nesplňují. Pokud je to ale možné (technicky nebo to není nepřiměřeně nákladné), mají vlastníci/provozovatelé povinnost jiným způsobem zajistit, aby objekt mohli navštěvovat a služeb využívat i lidé na vozíku nebo lidé se zhoršenou pohyblivostí. To samé platí i pro dopravu, kdy má dopravce povinnosti přijmout opatření, která i těmto cestujícím umožní přepravu, pokud přijetí těchto opatření lze po dopravci rozumně požadovat.

Pokud se lidé setkají se zákazy, které představují diskriminaci nebo jiné nepřiměřené omezení přístupu k nabízené službě, měli by se nejprve snažit s poskytovatelem služby domluvit. Pokud se smírné řešení nenajde, je namístě obrátit se na Českou obchodní inspekci s podnětem k provedení kontroly.

Zdroj: ochrance.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email