Search
Close this search box.

Chronicky nemocní se mohou k očkování dál registrovat

syringe-3848830_960_720

Mluvčí ministerstva Jana Schillerová sdělila, že termín ukončení registrace pro 1. skupinu osob s chronickým onemocněním byl prodloužen z původně stanoveného termínu 30. dubna až do 15. května.

1.  Očkovací místo přes centrální rezervační systém

Platí pro osoby starší 16 let s chronickým onemocněním – 1. skupina(od 24. 3. do 15. 5. 2021) a osoby starší 16 let s chronickým onemocněním – 2. skupina (od 12. 4. do 15. 5. 2021).

Jak se přihlásit: Registrací přes centrální rezervační systém k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází, na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávouJak ministerstvo zdravotnictví na zmíněném portálu informuje, osoby s chronickým onemocněním mezi 16 až 18 lety se rezervují k očkování pouze očkovací látkou Comirnaty, jež je jediná vhodná pro tuto věkovou kategorii.

Osoby s chronickým onemocněním – 1. skupina (registrace jsou možné pouze od 24. 3. do 15. 5. 2021):

Onemocnění či zdravotní stav (seznamy diagnóz a zdravotních stavů)

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi a posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta, záleží na ošetřujícím lékaři.

Onemocnění či zdravotní stav:

 diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

 obezita (BMI ˃ 35 kg/m2)

 závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

 • idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa
 • chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa
 • bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa
 • cystická fibróza
 • těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa
 • bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa
 • pacienti se spánkovými poruchami dýchání a/nebo respirační nedostatečností z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolioza, neuromuskularni patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě

‒ závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)

 • pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza)
 • nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii
 • nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)

‒ závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)

 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)
 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni
 • pacienti s nádory jater a žlučových cest
 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou

‒ onkologické onemocnění

 • hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie
 • hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií
 • pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci

‒ stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací

 • nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)
 • nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace

 závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)

‒ závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně:

 • srdeční selhání
 • ischemická choroba srdeční
 • chlopenní vady
 • kardiomyopatie
 • onemocnění plicní cirkulace
 • nemocní po plicní embolii

‒ závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

 • závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)
 • pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, postraumatické i jiné)
 • pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém
 • pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem

Osoby s chronickým onemocněním – 2. skupina (registrace jsou možné pouze od 12. 4. do 15. 5. 2021)

Onemocnění či zdravotní stav (seznamy diagnóz a zdravotních stavů)        

 vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.  

 • psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy)
 • jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)
 • pacienti s demencí

‒ vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19

‒ léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

•  pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování

 • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky
 • pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků
 • pacienti s těžkými formami idiopatických střevních zánětlivých onemocnění (IBD)
 • pacienti s HIV infekcí s laboratorně potvrzenou poruchou buněčné imunity

Komu byly kódy zaslány?

Z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) byl sestaven seznam poskytovatelů poskytujících péči v níže uvedených oborech:

Alergologie a klinická imunologie, Dětská neurologie, Hematologie a transfuzní lékařství, Neurologie, Angiologie, Dětská onkologie a hematologie, Infekční lékařství, Onkogynekologie, Dětská a dorostová psychiatrie, Dětská pneumologie, Intervenční kardiologie, Onkourologie, Dětská endokrinologie a diabetologie, Dětská revmatologie, Kardiologie, Pneumologie a ftizeologie, Dětská gastroenterologie a hepatologie, Dětská urologie, Klinická onkologie, Psychiatrie, Dětská kardiologie, Endokrinologie a diabetologie, Klinická psychologie, Revmatologie, Dětská klinická psychologie, Gastroenterologie, Lékařská genetika, Urologie, Dětská nefrologie a Gerontopsychiatrie, Nefrologie a Vnitřní lékařství.

Co dělat, když mému ošetřujícímu lékaři kód nepřišel?

Ministerstvo na svých stránkách informuje, že rozeslání kódů lékařem může chvíli trvat. „Pokud zjistíte, že váš lékař kódy zatím neobdržel, měl by si zkontrolovat e-mailovou adresu, kterou má uvedenou v NRPZS (Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb) zadanou pro komunikaci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR včetně složky s nevyžádanou poštou (spam). V případě, že mu e-mail opravdu nepřišel, nechť kontaktuje sekretariát Sdružení Ambulantních Specialistů, o.s. na e-mailové adrese sasp@sasp.cz s žádostí o zařazení na seznam,“ uvádí na Portálu pro pacienty a pacientské organizace ministerstvo zdravotnictví

2. Praktický lékař

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

Kdo: Pacienti, u nichž lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu covid-19 je obdobné riziku u osob starších 70 let – pacienti s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

‒ osoby starší 55 let – platí od 28. 4. 2021

Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19:

 1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
 2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
 3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem          
 6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 7. Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky.
 8. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

Jak ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, v případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace praktického lékaře, může je praktický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.

Jak se přihlásit: Praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví.

Zdroj: Inspirante.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email