Search
Close this search box.

Stížnosti ve zdravotnictví

man-g2be2d5ba1_1920

Pro všechny strany je samozřejmě vždy nejvýhodnější, nalézt společně přijatelné řešení a dohodnout se. Pokud se ale tento krok nepovede a chcete podat stížnost na nemocnici, lékaře či zdravotnický personál, máte tyto možnosti.

Podat žalobu soudu

Žalobou lze požadovat odškodnění nebo omluvu. Soudní řízení však může být časově a finančně náročné. Poraďte se proto nejprve s advokátem, který se specializuje na medicínské právo.

Podat stížnost

Podáním stížnosti lze docílit prošetření záležitosti a případně napravení situace (je-li to možné).

Komu mám stížnost podat?

Stížnost musíte podat nejprve poskytovateli zdravotních služeb, tedy řediteli nemocnice nebo přímo lékaři (jde-li o praktického lékaře, zubaře nebo jiného odborného lékaře). Nebudete-li s vyřízením své stížnosti spokojen(a), je třeba se obrátit na správní orgán, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tím je většinou krajský úřad, v jehož obvodu se zdravotnické zařízení nachází.

Výjimkou jsou zvláštní pracoviště:

  • Ministerstvo spravedlnosti (pokud předchozí stížnost vyřizovala Vězeňská služba České republiky)
  • Ministerstvo vnitra (pokud předchozí stížnost vyřizovalo Oblastní zdravotnické zařízení Plzeň)
  • Ministerstvo obrany (pokud předchozí stížnost vyřizovala Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Vojenská nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Brno, Ústav leteckého zdravotnictví Praha nebo Vojenská lázeňská a rekreační zařízení).

Jak to probíhá na krajském úřadu (případně ministerstvu)?

Jestliže nedodáte veškeré potřebné informace, krajský úřad (případně ministerstvo) Vás požádá o jejich doplnění. Stejně tak si ve většině případů vyžádá Váš souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace. Pro zodpovězení odborných otázek může krajský úřad (případně ministerstvo) ustavit nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi. V takovém případě Vám napíše, že nezávislého odborníka či nezávislou odbornou komisi ustavil, a sdělí Vám jméno/jména a příjmení odborníků. Při ustavení nezávislé odborné komise se dozvíte i datum jejího jednání, na které můžete přijít.

Krajský úřad (případně ministerstvo) musí Vaši stížnost vyřídit:

  • do 30 dnů ode dne jejího obdržení (lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů)
  • do 90 dnů, pokud ustaví nezávislého odborníka (lhůta běží od doby ustavení odborníka a v odůvodněných případech ji může prodloužit o dalších 60 dnů)
  • do 120 dnů, pokud ustaví nezávislou odbornou komisi (lhůta běží od ustavení odborné komise a v odůvodněných případech ji může prodloužit o dalších 60 dnů).

Pokud se potvrdí, že nemocnice či lékař udělali chybu, krajský úřad (případně ministerstvo) může požadovat její nápravu. Pokud to nejde, bude usilovat o to, aby se chyba neopakovala v budoucnu. Krajský úřad (případně ministerstvo) ale poskytovateli zdravotních služeb nemůže nařídit, aby Vám vyplatil finanční odškodnění. O tom může rozhodnout pouze soud. Bližší informace k postupu pro podávání stížností naleznete na internetových stránkách konkrétního krajského úřadu (případně ministerstva).

Je krajský úřad (případně ministerstvo) při vyřizování Vaší stížnosti nečinný? Neodpověděl Vám na všechny body obsažené ve stížnosti? Nesdělil Vám jméno a příjmení ustaveného nezávislého odborníka? S těmito a dalšími námitkami se můžete obrátit na Kancelář veřejného ochránce. Prověří, zda byla stížnost vyřízena v souladu s příslušnými právními předpisy a principy dobré správy, tedy zejména řádně a včas.

Může ombudsman prošetřit postup profesních komor (např. České lékařské komory nebo České stomatologické komory)?

Nemůže. Nejedná se totiž o správní úřady a zákon o veřejném ochránci práv ombudsmanovi neumožňuje, aby do činnosti komor jakkoliv zasahoval.

Užitečný TIP: Pacienti mohou na Ministerstvo zdravotnictví směřovat své dotazy či podněty. Více informací naleznete www.mzcr.cz, e-mail propacienty@mzcr.cz, tel. +420 224 971 111.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email