Search
Close this search box.

Volba nemocnice

monitor-gc7a0c00a5_1920

Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí.

Pacient však nemá nárok na výběr nemocnice, do níž jej převeze zdravotnická záchranná služba. Cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče je nejblíže dostupný poskytovatel akutní lůžkové péče, který je způsobilý odborně zajistit poskytování zdravotní péče pacientovi odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života. Záchranná služba veze pacienta do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení – tzn. tam, kde mu mohou pomoci s akutním zdravotním problémem.

Vzdálenost od vašeho bydliště není rozhodující. Mnohem důležitější je, abyste směřovali tam, kde vám mohou účinně pomoci.

Co nesmíte a jaké jsou vaše povinnosti při pobytu v nemocnici?

Pokud pacient vyslovil souhlas s poskytováním zdravotních služeb, je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup a řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení. Nerespektování pokynů zdravotnického pracovníka je hrubým porušením vnitřního řádu zdravotnického zařízení a může být důvodem k předčasnému ukončení léčby.

Ve zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit a prodávat tabákové výrobky a podávat a prodávat alkoholické nápoje (§ 3, 8 a 11 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek). Respektujte proto zákaz kouření v objektu nemocnice s výjimkou míst k tomu určených. Respektujte rovněž zákaz požívat alkoholické nápoje v průběhu hospitalizace a jiné návykové látky. Na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře je v odůvodněných případech pacient povinen podrobit se vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek.

Pravdivě informujte ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním zdravotním stavu, včetně informací o infekčních a přenosných nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.

Respektujte prosím zákaz vstupu se zvířetem, vyjma asistenčního nebo vodicího psa a psů určených k provádění canisterapie (terapie za pomoci psů).

Pokud si s sebou do nemocnice vezmete mobilní telefon, respektujte zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti některých přístrojů či provozů. Při telefonování berte ohled na ostatní pacienty.

Jednou z povinností je také uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.

Ubytování v nemocnici
Pokud chcete využít možnosti nadstandardních podmínek, například pokud jde o vybavení pokoje nebo umístění na jednolůžkovém pokoji, ptejte se hned při příjmu do zdravotnického zařízení, zda takovou možnost poskytovatel lůžkové péče nabízí. Nadstandardní pokoj je zpravidla jednolůžkový a je vybaven televizorem, někde ledničkou či internetovou přípojkou, vlastním sociálním zařízením.

Personál by vám měl předložit oficiální ceník. Pokud jste si nadstandard neobjednali a pokud není k dispozici jiný volný pokoj, platba za ubytování na nadstandardním pokoji po vás nesmí být požadována. V případě, že neexistuje žádná jiná
alternativa dané služby, nemůže jít o nadstandard.

Když jde do nemocnice dítě

Pro dobrý průběh hospitalizace svého dítěte můžete jako jeho zákonný zástupce mnoho udělat, a to už před samotným přijetím do nemocnice. Zásadně důležitý je pocit bezpečí, který dítěti dáváte svou pevnou a podpůrnou přítomností. Jde-li o plánovanou hospitalizaci, věnujte pozornost výběru nemocnice – podmínky pro doprovázející rodiče se v jednotlivých zařízeních často velmi liší. Pokud není na výběr nemocnice čas nebo pokud vaše dítě čeká hospitalizace na konkrétním doporučeném specializovaném pracovišti, zjistěte si, co příslušné zařízení pacientům a jejich doprovodu nabízí a ujasněte si, co je pro vás a vaše dítě důležité.

Praktickou pomůckou a vodítkem vám může být Evropská charta práv hospitalizovaného dítěte, vypracovaná Evropskou asociací na podporu dětí v nemocnici, tzv. Charta EACH (https://www.each-for-sick-children.org/each-charter/introductioneach- charter-annotations, český překlad: http://www.detivnemocnici.cz/charter).

Tento dokument v deseti bodech shrnuje a připomíná, na co je při hospitalizaci dětí – bez ohledu na jejich věk – nutné
pamatovat. Na rozdíl od jiných podobných dokumentů, které mívají charakter etického doporučení, je Charta EACH provázána s Úmluvou o právech dítěte, a její principy jsou tudíž závazné.

Pobyt dítěte v nemocnici nelze brát na lehkou váhu: případné negativní dopady hospitalizace mohou doznívat i dlouhé měsíce po jejím skončení, mohou ztěžovat průběh léčení a rekonvalescence i případný další pobyt v nemocnici, či dokonce komplikovat veškerý budoucí kontakt dítěte se zdravotnickými zařízeními a zdravotnictvím vůbec.

Velkou pozornost věnujte tlumení bolesti, zajímejte se například o možnost aplikovat lokální anestetikum, pokud vaše dítě čekají výkony, při nichž se užívá jehel (odběr krve, očkování…).

Při společném pobytu s dítětem v nemocnici vždy dbejte na jeho bezpečí. Pamatujte, že dítě nesmí zůstat bez dozoru, svůj odchod od dítěte vždy hlaste sestře. O potřebách svého dítěte komunikujte a optimální řešení případných problémů hledejte společně s personálem – sdílíte s ním stejný zájem: totiž aby se vašemu dítěti dařilo co nejlépe.

I v České republice už dnes některá dětská oddělení využívají speciálně vyškolených herních specialistů, kteří se starají nejen o naplňování volného času dítěte, ale především pro malého pacienta a jeho blízké fungují jako „průvodci hospitalizací a léčbou“ – jejich snahou je eliminovat možné negativní dopady všeho, s čím se dítě v nemocnici setká. K práci herních specialistů patří i individualizovaná příprava na vyšetření a terapeutické postupy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email