Search
Close this search box.

Během roku 2023 se nám mění řada sociálních příspěvků

generalni-reditelstvi

V prosinci 2022, v lednu a z kraje letošního února začala platit řada legislativních novinek z gesce Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová je zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy i další.

MPSV se už loni zaměřilo podle resortního šéfa Mariana Jurečky zejména na pomoc českým občanům v energetické krizi, intenzivně také řeší uprchlickou krizi způsobenou ruskou válkou na Ukrajině. 

„Hlavním trendem je však podpora rodin a výrazná digitalizace našich agend. To přináší celou řadu legislativních změn a mohu říct, že MPSV v této souvislosti odvedlo velký kus práce. K začátku prosince 2022 bylo ve Sbírce zákonů vydáno 44 právních předpisů z naší gesce. A na mnoha dalších intenzivně pracujeme i nadále,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

Státní sociální podpora 

 1. Zvýšení přídavku na dítě 

Přídavky na dítě se navyšují o 200 korun ve všech věkových kategoriích a v obou výměrách. Cílem je posílení finanční podpory rodin s dětmi s nižšími příjmy. Za ty se považují rodiny, jejichž příjem je nižší než 3,4násobek životního minima. To se od letošního ledna zvýšilo ze 4 620 na 4 860 korun. Měsíční výše přídavku na děti se odvíjí od jejich věku. 

Vyplácí se

a) do 6 let věku dítěte ve výši 830 Kč, 

b) od 6 do 15 let věku dítěte ve výši 970 Kč, 

c) od 15 do 26 let věku dítěte ve výši 1 080 Kč. 

V případě, že má některá ze společně posuzovaných osob v každém měsíci rozhodného období příjem, přičemž je zachován nárok na dávku, může být výše přídavku na dítě zvýšena o 500 Kč měsíčně na tzv. zvýšenou výměru. 

 1. Sjednocení podmínek pro příspěvek na bydlení                                                                                

Jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám i seniorům nyní pomáhají s rostoucími náklady, je příspěvek na bydlení. V minulých měsících se několikrát zvyšovaly normativy, naposledy mimořádně od října. Výrazně se zjednodušila administrativa. Od ledna tento příspěvek projde podle návrhu MPSV několika změnami.

U tohoto příspěvku došlo ke zjednodušení administrativy. V praxi to znamená, že od ledna 2023 musí příjemci této dávky povinně dokládat na ÚP ČR čtvrtletní rozhodné příjmy a náklady na bydlení pouze dvakrát za rok, a to za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí (tj. za leden až březen a za červenec až září příslušného roku), aby jim trval nárok na příspěvek na bydlení ve 2. a 4. kalendářním čtvrtletí (od dubna do června a od října do prosince). Jestliže se domácnost ocitne v situaci, kdy jí výrazně klesnou příjmy nebo naopak výrazně vzrostou náklady na bydlení, může dobrovolně doložit rozhodné příjmy a náklady na bydlení i za 2. (vždy do 31. července daného roku) a 4. kalendářní čtvrtletí (vždy do 31. ledna následujícího roku). Na základě toho pak Úřad práce ČR dávku přehodnotí a promítne do její měsíční výše skutečnou situaci klienta.  

„Úprava se týká především tzv. normativních nákladů na bydlení, z nichž se nárok na dávku i její výše odvozují. Z dostupných analýz totiž vyplývá, že některé domácnosti narážejí na strop normativů častěji než jiné (např. jedno a dvoučlenné domácnosti). Podrobnosti se můžete dočíst na webu MPSV, kde najdete i nový online formulář,“ informuje ve své tiskové zprávě MPSV.

 Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory vyplácená opakovaně na základě podané žádosti o tento příspěvek. O dávku je možné požádat až tři měsíce zpětně, jestliže jsou splněny zákonné předpoklady. Úřad práce ČR zkoumá výdaje na bydlení a příjem společně posuzovaných osob.

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže

 1.  náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 a současně
 2.  součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Jednoduše řečeno: pokud člověku nestačí na pokrytí nákladů souvisejících s bydlením 30 % jeho příjmů.    

Náklady na bydlení tvoří:

 1. u bytů užívaných na základě nájemní či podnájemní smlouvy nájemné,
 2. u družstevních bytů, bytů vlastníků a bytů užívaných na základě služebnosti srovnatelné náklady, které za kalendářní měsíc činí:

Počet osob v rodině: 

jedna nebo dvě 3 571 korun

tři osoby 4 669 korun

čtyři a více osob 5 632 korun

Mezi další náklady na bydlení patří i náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí zejména náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centrální poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva.

Náklady na pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc.

Pomoc osobám se zdravotním postižením 

Zvýšení příspěvku na mobilitu 

Příspěvek na mobilitu se zvýšil z dřívějších 550 na 900 Kč měsíčně. Tato částka bude vyplácena automaticky, není tedy třeba o nic žádat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostali poprvé v prosinci 2022. 

Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč. Tato částka bude vyplácena za prosinec, tedy v lednu 2023.

Příspěvek na mobilitu je opakující se peněžitá sociální dávka, určená osobě se zdravotním postižením starší jednoho roku,

 • které byl přiznán nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“ a
 • která se v kalendářním měsíci opakovaně za úhradu dopravuje nebo je dopravována a
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby, pokud splňuje ostatní podmínky nároku.

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: 

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová peněžitá sociální dávka určená osobě se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jejíž zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Příspěvek na motorové vozidlo a na speciální zádržní systém je určen osobě s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkou nebo hlubokou mentální retardací nebo osobě s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, jejíž zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze zákona. Posouzení zdravotního stavu pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku provádějí posudkoví lékaři okresních správ sociálního zabezpečení.

Pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku musí být dále podle zákona splněny následující podmínky:

 • osoba dosáhla určitého věku (stanoveného různě ve vztahu k různým druhům zvláštních pomůcek) a
 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji osoba potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, ke vzdělávání nebo ke styku s okolím a
 • osoba může pomůcku využívat;
 • příp. další podmínky ve vztahu k některým druhům zvláštních pomůcek.

Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout na zdravotnické prostředky hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčené zdravotní pojišťovnou (ani na zdravotnické prostředky, které nebyly osobě hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo jí nebyly zdravotní pojišťovnou zapůjčeny z důvodu nedostatečné zdravotní indikace).

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, na jejichž pořízení je poskytován příspěvek, je uveden v příloze vyhlášky. Příspěvek může být poskytnut i na zvláštní pomůcku v seznamu neuvedenou – při rozhodování o poskytnutí příspěvku je v tomto případě posuzováno, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek v seznamu uvedenými.

Zákon upravuje rozdílným způsobem příspěvek na zvláštní pomůcku v ceně nižší než 10 000 korun, příspěvek na zvláštní pomůcku v ceně vyšší než 10 000 korun a příspěvek na motorové vozidlo. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku závisí též na dalších zákonem stanovených skutečnostech (např. na výši příjmu osoby, příp. na okruhu společně posuzovaných osob a jejich příjmech, na míře spoluúčasti osoby, na limitu maximální výše příspěvku, na výši příspěvků na zvláštní pomůcku osobě dříve vyplacených aj.).

Zdvihací/zvedací plošiny 

S ohledem na růst cen se od letošního ledna zvyšuje i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny ze 400 tisíc na 500 tisíc Kč. Tato pomůcka umožní lidem, kteří se bez ní neobejdou, co nejdéle zůstat v domácí péči. Hranice součtu vyplacených příspěvků za 60 kalendářních měsíců se nemění, i nadále činí 800 tisíc korun.  

Podrobnější informace k sociálním dávkám a průkazům pro osoby se zdravotním postižením jsou dostupné zde nebo na call centru ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka),
callcentrum@uradprace.czwww.uradprace.cz.

Zdroj: https://inspirante.cz/

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email