Search
Close this search box.

Opáčko: Novinky u dohod od 1. 7.

startup-g6952219b5_1920

Od 1. 7. 2024 nově bude nutné hlásit všechny brigádníky pracující na DPP. Firmy budou povinně oznamovat nástup zaměstnance i skončení dohody bez ohledu na výši zúčtované odměny. Jak správně na to?

Hlášení se bude podávat elektronicky na předepsaném tiskopise s názvem “Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce”. Tiskopis budou zaměstnavatelé podávat do 20. dne následujícího měsíce. První tiskopis zaměstnavatelé podají za červenec do 20. 8. 2024. V hlášení budou zaměstnavatelé uvádět jmenovitě všechny zaměstnance, se kterými mají uzavřenou dohodu o provedení práce. A to včetně těch, u kterých nevznikla účast na pojištění a těch, u kterých v daném měsíci nebyla zúčtována žádná odměna.

Ve formuláři zaměstnavatel uvede jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo, případně datum a místo narození, pokud nemá zaměstnanec dosud rodné číslo přiděleno, a kód zdravotní pojišťovny. Dále zaměstnavatel uvede výši příjmů zúčtovaných na dohodu o provedení práce u daného zaměstnance v daném měsíci. Pomocí formuláře bude rovněž možné přihlásit a odhlásit zaměstnance na DPP, kterému vznikne účast na nemocenské pojištění. U zaměstnanců na DPP se od 1. 7. 2024 nebude vznik účasti na nemocenském hlásit přes tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (ONZ), ale přes nový tiskopis k hlášení DPP. Hlášení se bude týkat pouze dohod o provedení práce (DPP). Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se v hlášení vykazovat nebudou.

Stejně jako dosud se budou zaměstnanci na DPČ přihlašovat pouze, pokud jim vznikne účast na pojištění, tj. pokud budou mít odměnu ve výši 4 000 Kč měsíčně nebo vyšší. Zaměstnavatelé, kteří nejsou zaregistrováni u sociální správy a nemají přidělený variabilní symbol, se zaregistrují do 30 dnů od účinnosti zákona, tj. v období od 1. 7. do 30. 7. 2024. To se týká například zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance na DPP do 10 000 Kč měsíčně.

DPP od 1. 1. 2025

Do 31. 12. 2024 bude u DPP platit aktuální úprava, tj. do 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele nebudou dohody o provedení práce podléhat odvodům pojistného. Od 1. 1. 2025 budou DPP podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění v případě, že bude dosaženo limitu pro zaměstnání malého rozsahu. Pro rok 2024 vzniká účast u zaměstnání malého rozsahu, pokud příjem dosáhne limitu 4 000 Kč. Do 3 999 Kč účast na pojištění nevzniká. Výše limitu pro účast na pojištění u zaměstnání malého rozsahu od 1. 1. 2025 není v tuto chvíli známa. Předpokládá se částka 4 500 Kč. Od 1. 1. 2025 bude účast na pojištění fungovat podobně, jako funguje nyní např. u dohod o pracovní činnosti (DPČ). Pokud bude mít u jednoho zaměstnavatele zaměstnanec více DPP, tak se pro účely sledování limitu sčítají.

Příklad

U zaměstnavatele je zaměstnán zaměstnanec na dvě různé DPP (neoznámené). Za leden 2025 si vydělal na první DPP částku 2 000 Kč, na druhou DPP si vydělal 4 000 Kč. Limit pro účast na nemocenském od 1. 1. 2025 předpokládejme ve výši 4 500 Kč. Vznikne mu za leden účast na nemocenském pojištění? Příjmy z první DPP 2 000 Kč + z druhé DPP 4 000 Kč = 6 000 Kč – zaměstnanec překročil limit pro zaměstnání malého rozsahu => vzniká mu účast na nemocenském pojištění z obou příjmů na DPP. Z obou příjmů bude rovněž odvedeno zdravotní pojištění.

Příklad

Zaměstnanec má uzavřené dvě DPP u dvou různých zaměstnavatelů. U zaměstnavatele A si za leden 2025 vydělal 3 000 Kč, u zaměstnavatele B 2 500 Kč. Limit pro účast na nemocenském od 1. 1 2025 předpokládejme ve výši 4 500 Kč. Vznikne mu za leden účast na nemocenském pojištění? Zaměstnání na DPP u dvou různých zaměstnavatelů se posuzují odděleně. Ani u jednoho zaměstnavatele nebyl překročen limit pro účast na nemocenském pojištění. Ani z jedné DPP nebude odváděno pojištění. Pouze budou vykázány v měsíčním hlášení DPP.

Současně se zavádí tzv. režim oznámené dohody. Režim bude moci u jednoho zaměstnance uplatnit jen jeden zaměstnavatel. A to ten, který se do oznámeného režimu zaregistruje jako první. Ostatní zaměstnavatelé budou postupovat podle výše popsaného postupu, tj. budou odvádět pojistné v případěže odměna na DPP dosáhne limitu pro zaměstnání malého rozsahu.

Zaměstnavatel v režimu oznámené dohody bude odvádět pojistné z DPP až při překročení částky 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Tento limit činí v roce 2024 částku 10 500 Kč. Částka pro rok 2025 ještě není v tuto chvíli známa. Předpokládá se, že bude 11 000 Kč. Při skončení zaměstnání na DPP musí zaměstnavatel oznámit ukončení režimu oznámené dohody. Ukončení režimu oznámené dohody může zaměstnavatel oznámit i kdykoliv během trvání DPP. Pokud dojde k ukončení DPP, a zaměstnavatel neoznámí ukončení oznámeného režimu, nemůže ho začít uplatňovat nový zaměstnavatel. V tom případě může přímo zaměstnanec doložit sociální správě, že došlo k ukončení DPP a ČSSZ na základě toho ukončí režim oznámené dohody. Následně se bude moci do režimu oznámené dohody přihlásit nový zaměstnavatel.

Příklad

Zaměstnanec má u zaměstnavatele A DPP v oznámeném režimu. Dále má DPP u zaměstnavatele B – není v oznámeném režimu – ani nemůže být, protože oznámený režim může využít jen jeden zaměstnavatel u konkrétního zaměstnance. Za leden 2025 má u zaměstnavatele A v oznámeném režimu první DPP ve výši 7 000 Kč, druhou DPP ve výši 5 000 Kč.
U zaměstnavatele B má neoznámenou DPP ve výši 5 000 Kč. Předpokládejme limit 11 000 Kč pro oznámenou DPP a 4 500 Kč pro zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnavatel A – režim oznámené dohody – obě dohody se sčítají: první DPP 7 000 Kč + druhá DPP 5 000 Kč = 12 000 Kč, byl překročen limit oznámené dohody 11 000 Kč => vzniká účast na nemocenském pojištění.
Kdyby měl jen jednu DPP u zaměstnavatele A, tak mu účast na nemocenském pojištění nevznikne – bude pod limitem 11 000 Kč. Zaměstnavatel B – běžný režim – sledujeme limit pro zaměstnání malého rozsahu – příjem 5 000 Kč – vzniká účast na nemocenském pojištění. Pokud vznikne účast na nemocenském pojištění, odvádí se z DPP rovněž zdravotní pojištění.

Režim oznámené dohody nemusí zaměstnavatel hlásit na zdravotní pojišťovnu. Ohlášení oznámené dohody na zdravotní pojišťovnu provede přímo ČSSZ. Proto se také v měsíčním hlášení DPP bude uvádět zdravotní pojišťovna zaměstnance. Přihlášení do režimu oznámené dohody může zaměstnavatel provést nejdříve od prvního dne předcházejícího měsíce. Ne však dříve než v den nástupu zaměstnance na DPP do zaměstnání. Nejpozději se může zaměstnavatel přihlásit do 20. dne následujícího měsíce.

Zaměstnavatelé si budou moci na portálu ČSSZ ověřit, zda je na daného zaměstnance uplatňován režim oznámené dohody jiným zaměstnavatelem. Zaměstnanec na DPP, kterému vznikne od 1. 1. 2025 účast na nemocenském pojištění, se nebude přihlašovat prostřednictvím tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (ONZ), ale prostřednictvím formuláře pro měsíční hlášení DPP.

Zdravotní pojištění u DPP od 1. 1. 2025

Účast na zdravotním pojištění bude u DPP od 1. 1. 2025 vznikat za stejných podmínek jako účast na sociálním pojištění. Pokud zaměstnanci na DPP vznikne účast na zdravotním pojištění, přihlásí ho zaměstnavatel pomocí tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele, tj. stejným způsobem jako dosud. Pokud zaměstnanci vznikne účast na zdravotním pojištění, má zároveň zaměstnavatel povinnost odvést zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je u zaměstnanců minimální mzda. Ta je pro rok 2024 ve výši 18 900 Kč. Částka minimální mzdy pro rok 2025 není v tuto chvíli ještě známá.

Povinnost odvádět zdravotní alespoň z minimálního vyměřovacího základu se netýká zaměstnanců, pro které neplatí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ – osoby, za které platí pojistné stát (např. studenti do 26 let, poživatelé důchodů, příjemci rodičovského důchodu, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku atd.) nebo OSVČ, která odvádí z OSVČ měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Pokud má zaměstnanec více zaměstnání s účastí na zdravotním pojištění, tak se vyměřovací základy sčítají – pokud již dosáhl minimálního vyměřovacího základu z jiného zaměstnání, není nutné z DPP odvádět zdravotní z minimálního vyměřovacího základu. Splnění podmínek, pro které není nutné odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, musí být zaměstnavatel schopen prokázat.

Příklad

Zaměstnanec má u zaměstnavatele v lednu 2025 neoznámenou DPP ve výši 6 000 Kč. Pro zaměstnance platí minimální vyměřovací základ. Z jaké částky bude odváděno zdravotní pojištění? Zaměstnanci vznikla účast na nemocenském pojištění – u neoznámené DPP bylo dosaženo příjmu vyššího než 4 000 Kč (v roce 2024). Z toho důvodu mu vzniká současně účast na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění bude odvedeno z minimálního vyměřovacího základu – minimální mzdy platné ve 2025 (ve 2024 je minimální vyměřovací základ 18 900 Kč).

Zdroj: ČSSZ.cz, portál Pohoda

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email