Search
Close this search box.

Vstřícnost k pacientům

Osoby s handicapem patří k běžným návštěvníkům a pacientům Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Především od zdravotníků, ale také ostatních zaměstnanců zařízení se očekává umění jednat a komunikovat s lidmi, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni...

Osoby s handicapem patří k běžným návštěvníkům a pacientům Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Především od zdravotníků, ale také ostatních zaměstnanců zařízení se očekává umění jednat a komunikovat s lidmi, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni.

Vzdělávání a informovanost je základem bezproblémové komunikace. Vedení FNUSA se rozhodlo formou odborných seminářů, k jejichž realizaci přizvalo společnost Everesta, s. r. o., přispívat ke zlepšení vzájemné komunikace mezi pacienty a zejména zdravotnickými pracovníky.

Ve dvou bězích, kterých se účastnilo přes 160 zaměstnanců, bylo cílem zorientovat se v druzích a stupních postižení, dokázat je rozpoznat při kontaktu s postiženým a vyjít vstříc jeho konkrétním potřebám. Důraz byl kladen na schopnosti přizpůsobit svůj přístup a komunikační styl druhu a hloubce postižení druhé osoby, ovládat techniky alternativní komunikace. K diskusi byli pozváni sami postižení – nevidomá s vodicím psem či vozíčkáři s osobními asistenty a také odborníci z brněnského Tyflocentra, kteří posluchačům zprostředkovali osobní zážitky a zkušenosti z běžného života i ze zdravotnického prostředí. Jejich sdělení měla významný dopad do řad posluchačů a vyvolala řadu dotazů, ke kterým se handicapovaní velmi otevřeně vyjadřovali.

„Za velmi důležité jsme pokládali sdělit, jak komunikovat neurážejícím a vstřícným způsobem. Jak nevtíravým způsobem nabídnout účelnou pomoc. A chtěli jsme také dosáhnout toho, aby se naši lidé dokázali na svá pracoviště podívat očima handicapovaných a podíleli se na odstraňování nejen komunikačních, ale i věcných bariér tak, aby pro postižené bylo pracoviště vždy přívětivé a také bezpečné. Mějme také na paměti, že tito lidé jsou normální a v naprosté většině svéprávní,“ sdělila iniciátorka programu Šárka Urbánková, vedoucí Oddělení vztahů s veřejností a komunikace FNUSA.

Součástí koncepční spolupráce Everesty a fakultní nemocnice bylo také provedení „handi-auditu, který jsem doporučil,“ uvádí ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Petr Koška a dodává: „Jde o posouzení areálu zdravotnického zařízení včetně jeho detašovaných pracovišť samotnými postiženými. Výsledkem je hodnotící zpráva shrnující jak vstřícnost a ocenění prostředí, ale také komplikace a bariéry, se kterými se handicapovaní potýkali při realizaci auditu. Součástí jsou i doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. Tímto se vážně zabýváme, některé záležitosti jsou odstranitelné v krátkém časovém horizontu, jiné si vyžádají čas delší.“

* * *

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Má 30 odborných pracovišť s centry vysoce specializované péče. Má statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Disponuje 964 lůžky, v roce 2011 zaměstnávala 2 923 lidí, poskytla 1 395 426 ambulantních ošetření a vyšetření, hospitalizovala 27 507 pacientů. Její pracoviště jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Plní vědeckovýzkumné úkoly, provádí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Připravila unikátní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Více na www.fnusa.cz; www.fnusa-icrc.org

zdroj: Florence

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email