Search
Close this search box.

Pomáhá vyjet správným směrem

121614490_3485128348217999_339509414606865235_o

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. sídlící v Pardubicích se snaží usnadnit život lidem, kteří jsou upoutáni na mechanický či elektrický vozík anebo jsou v důsledku své dlouhodobé nemoci či jiné poruchy pohybově omezeni.

Motto „Pomáháme vyjet správným směrem“ zcela vystihuje smysl organizace. Hledá totiž s každým člověkem s tělesným nebo kombinovaným postižením jeho vlastní smysluplnou cestu jak žít naplno svůj život.

Poskytuje dvě služb:

 • sociální rehabilitaci
 • centrum denních služeb

Sociální rehabilitace je služba preventivní a bez úhrady klienta, a proto je zcela financována na základě státních dotací a sponzorských prostředků. Je určena lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 – 80 let. Z příčiny dlouhodobé nepříznivé sociální situace, vzniklé závažným zdravotním stavem jsou narušeny role, které postižený ve společnosti
zastává (soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní, zájmová činnost aj.). Důsledkem je vyčlenění ze sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti.

Služba sociální rehabilitace obsahuje:

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k samostatnosti a sociálnímu začleňování: Trénink sebeobslužných činností, trénink paměti, grafomotoriky, nácvik správného sedu a pohybu na vozíku, samostatného pohybu a orientace, nácvik přípravy jednoduchého jídla aj., cvičení, které vede k prevenci pádů
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Doprovázení na různé instituce, k lékaři či zájmové aktivity. Podpora ve využívání dopravních prostředků aj.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Sociální poradenství ohledně sociálních dávek a příspěvků, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek, bezbariérová úprava domácnosti, pomoc s vyhledáváním vhodných pracovních míst, atd.

Centrum denních služeb je přizpůsobeno individuálním potřebám a schopnostem uživatele. Vytváří pro něj bezpečné a důstojné prostředí, kde se uplatňuje individuální, diskrétní, partnerský a rovný přístup.

Cílem služby je udržování a posilování zvyků a návyků a nácvik schopností zvyšujících soběstačnost, a dovedností, potřebné pro samostatný život a
začlenění do běžného života s využitím veřejně dostupných služeb. Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením (vzniklé vlivem vrozeného, získaného nebo chronického onemocnění) nebo kombinovaným postižením (tělesným a jiným – lehké mentální postižení, zrakové postižení, lehká sluchová vada), žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), kteří žijí v domácím prostředí a potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pravidelnou pomoc a mají zájem tuto svou nepříznivou sociální situaci řešit.

Služba obsahuje:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Individuální pomoc uživatelům při úkonech osobní hygieny podle míry jejich potřeby.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: Uživatelům jsou podle jejich zájmu zajištěna strava (svačina, oběd) a poskytnuta dopomoc a podporu při podávání jídla a pití.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Jsou zde zahrnuty činnosti vedoucí k naplnění individuálního plánu uživatele. V nabídce jsou pravidelné skupinové aktivity: trénink paměti formou vědomostních kvízů a her, trénink navazování soc. vztahů ve skupině, výroba dekoračních předmětů, udržování tradic (vánoce, velikonoce, oslavy narozenin aj.), besedy na zvolené téma, sportovní aktivity, relaxační a protahovací cvičení, společné čtení a následná diskuze, prezentace kompenzačních pomůcek, práce s moderními komunikačními prostředky aj.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Náplní jsou jednorázové a tradiční aktivity, které se převážně konají mimo prostory CDS a v odpoledních hodinách. Jedná se o účast na kulturních, sportovních a společenských akcích, výlety, procházky, návštěvy muzeí, výstav, společenská posezení i za účasti pečujících osob aj. Záměrem je pomoci při obnovování nebo upevňování kontaktů s rodinou, přáteli a zároveň podpořit sociální začleňování lidí s postižením.
 • Sociálně terapeutické činnosti: Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností. Jedná se o skupinové aktivity např. vaření, pečení. Péče o vzhled např. přednášky vizážisty, výživového poradce aj. nácviky chování v rizikových situací a se vzájemnými vztahy s využíváním nabídek společnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Využití tréninku v komunikaci při navazování soc. vztahů ve skupině, v rodině. Pomoc nebo obnovení kontaktů s rodinou. Informační servis a zprostředkování služeb.

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
mobil: +420 774 467 487
e-mail: ergoterapie@krizovatka-hc.cz
web: www.krizovatka-hc.cz  |  www.kblahobytu.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email