Search
Close this search box.

Mimořádná okamžitá pomoc

urad_prace

Díky pádům různých dodavatelů energií v poslední době v médiích hodně rezonoval pojem mimořádná okamžitá pomoc. O co vlastně jde? A musím být téměř bez příjmů, abych na ni dosáhl/a?

V tíživé sociální situaci můžete žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, kterými jsou

 • příspěvek na živobytí,
 • doplatek na bydlení a
 • mimořádná okamžitá pomoc.

Tyto dávky poskytuje Úřad práce České republiky.

Co je mimořádná okamžitá pomoc?

JEDNORÁZOVÁ jedna žádost = jedna dávka (můžete však podat další žádost)

NENÁROKOVÁ dávku nemusíte dostat, úřad práce však zamítnutí musí řádně odůvodnit

PODPŮRNÁ dávku dostanete, pokud situaci nemůžete zvládnout vlastními silami
nebo za pomoci blízkých či charity

Kdy mohu získat mimořádnou okamžitou pomoc?

Úřad práce poskytuje mimořádnou okamžitou pomoc v následujících šesti situacích:

► Hrozí Vám vážná újma na zdraví

Nemáte peníze na nákup potravin, ale nesplňujete podmínky pro poskytnutí příspěvku na živobytí
(např. jste byli vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání). Můžete dostat až 2 490 Kč.

Pokud pobíráte příspěvek na živobytí, požádejte o mimořádnou okamžitou pomoc v měsíci,
kdy se Vám v rodině narodí dítě, protože příspěvek na živobytí úřad práce zvýší až další kalendářní
měsíc.

Existují také potravinové banky, kde můžete získat pomoc

► Nemáte peníze na nezbytný jednorázový výdaj

 • správní poplatek při prokázané ztrátě osobních dokladů
 • poplatek při vydání duplikátu rodného listu
 • poplatek při vydání dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání (výpis z rejstříku trestů, potravinářský průkaz apod.)
 • poplatek za vstupní lékařskou prohlídku při nástupu do zaměstnání
 • jízdné v případě ztráty peněz
 • poplatek za nocleh na noclehárně
 • jistota (kauce), kterou vyžaduje pronajímatel při uzavření nájemní smlouvy
 • náklady na stěhování apod.

Výdaj musíte jasně popsat a vyčíslit.
Můžete dostat dávku až do výše nezbytného jednorázového výdaje.

► Nemáte peníze na pořízení nebo opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby

Např. pračka, lednička, vařič, záchodová mísa, postel, stůl, židle, skříň, vodovodní kohoutek, umyvadlo, kotel, dioptrické brýle v základním provedení, kočárek, pokud jej nelze koupit z porodného.

Pokud jsou náklady minimální (například na povlečení, prostěradla), úřad práce dávku nepřizná. Úřad práce může dávku přiznat i opakovaně, maximálně však 38 600 Kč za rok.

POZOR!

 • Nábytek můžete získat bezplatně i od charity, existují také nábytkové banky.
 • Nejprve si zjistěte, zda opravy v bytě neuhradí pronajímatel.
 • Úřad práce nemusí dát peníze na nákup nových věcí, někdy postačí funkční věci z bazaru.

► Nemáte na odůvodněné náklady související se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte nebo se sociálně-právní ochranou dětí

Např. učebnice a učební pomůcky, cvičební úbor, sportovní obuv, přezůvky do školy, školní aktovka či batoh, pracovní oděv a pomůcky pro učně, zimní lyžařský výcvikový kurz, škola v přírodě, dojíždění z místa bydliště do školy, školkovné (není-li rodina osvobozena), zájmové kroužky, sportovní aktivity, letní tábor, malířské potřeby, hudební nástroje (i zapůjčení).

Dávku lze žádat i na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí, např. na poradenskou pomoc, jízdenku potřebnou k návštěvě dítěte v dětském domově nebo na výdaje spojené s dočasným pobytem dítěte u rodičů, jde-li o dítě svěřené do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo dítě v ústavní nebo ochranné výchově. V jednom roce nesmí výše poskytnutých dávek přesáhnout 38 600Kč.

► Postihla Vás vážná mimořádná událost

 • např. povodeň, vichřice, zemětřesení, požár, jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie, epidemie,
 • máte dům zamořený parazity, chemickými látkami či plísněmi,
  došlo ke zkratu elektrického vedení, výbuchu zemního plynu, pádu stromu pod tíhou námrazy, pádu střechy pod tíhou sněhu
 • a s ohledem na svou celkovou situaci nemůžete nepříznivou situaci překonat vlastními silami (i s pomocí pojišťovny či obce).


Můžete dostat až 57 900Kč.

► Jste ohrožen/a sociálním vyloučením

Např. byl/a jste propuštěn/a z výkonu zabezpečovací detence, vazby, z výkonu trestu odnětí svobody, z dlouhodobé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, z dětského domova, výchovného ústavu, jste osobou bez přístřeší nebo obětí trestné činnosti.

Můžete dostat až 1 000 Kč, a to i opakovaně, maximálně lze v jednom roce vyplatit 15 440 Kč.

Mohu dostat mimořádnou okamžitou pomoc na léky, regulační poplatek nebo dopravu k lékaři?

 • Mimořádnou okamžitou pomoc nelze přiznat na úhradu léků.
 • Požádejte svého ošetřujícího lékaře o předepsání léku bez doplatku nebo se v lékárně zeptejte na lék se stejnou účinnou látkou, ale bez doplatku nebo s nižším doplatkem. Pokud užíváte lék, který není ani částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, můžete prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře požádat svou zdravotní pojišťovnu,
  aby výjimečně uhradila lék jinak nehrazený z pojištění, pokud je jedinou možností Vaší léčby.
 • Mimořádnou okamžitou pomoc nelze přiznat na úhradu regulačního poplatku.
 • Pokud však pobíráte některou z dávek pomoci v hmotné nouzi a prokážete to oznámením, rozhodnutím nebo potvrzením úřadu práce ne starším 30 dnů, neplatíte regulační poplatek ve zdravotnictví.

 • Mimořádnou okamžitou pomoc lze přiznat na úhradu dopravy k lékaři, je-li návštěva lékaře nezbytná, Váš zdravotní stav nevyžaduje přepravu sanitkou a na úhradu tohoto nákladu musíte vynaložit podstatnou část příjmu (např. dojíždíte několikrát týdně na rehabilitační léčbu).

Než jsem požádal/a o mimořádnou okamžitou pomoc, výdaj jsem uhradil/a ze svého. Mohu dávku dostat?

Výjimečně ano, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc však požádejte co nejdříve, nejlépe v tomtéž kalendářním měsíci.

Musím přiznanou dávku využít jen na výdaj, na který byla určena?

Ano. Pokud dávku nebo její část nevyužijete k účelu, pro který byla přiznána, musíte tuto částku úřadu práce vrátit (vznikne tzv. přeplatek).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email