Search
Close this search box.

Průkaz TP, ZTP a ZTP/P a příspěvek na mobilitu pro lidi s postižením

novy-prukaz-ozp-1-prev

Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz. Kdo může dostat průkaz mimořádných výhod (průkaz osoby se zdravotním postižením), jak se jednotlivé průkazy liší a k čemu jsou dobré? Kdy lze získat také příspěvek na mobilitu (na dopravu)? Jak požádat o průkaz nebo příspěvek?

Mohu získat průkaz osoby se zdravotním postižením?

Ano, pokud máte dlouhodobé onemocnění nebo postižení, které podstatně omezuje Vaši
pohyblivost (chůzi) nebo orientaci.

Průkaz nedostanou děti mladší jednoho roku.

Kdy je onemocnění dlouhodobé?

Když trvá nebo podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než 1 rok.

Příklad: Za dlouhodobé onemocnění se nepovažuje zlomená noha a někdy dokonce ani mozková příhoda, po které můžete mít chvíli problémy s pamětí (orientací) a s chůzí (pohyblivostí).

Mají všichni lidé s postižením stejný průkaz?

Zákon rozlišuje tři stupně funkčního postižení pohyblivosti nebo orientace a podle toho i průkazy:

Mám zhoršenou pohyblivost
(chůzi) VENKU
Mám zhoršenou pohyblivost
(chůzi) DOMA


NEBOOrientuji se DOMA Orientuji se VENKU
chodím samostatně (používám
francouzské hole)
ujdu méně než obvykle,
mám problémy při
chůzi kolem překážek
a na nerovném povrchu
průkaz TP
středně těžké postižení
spolehlivěhůře
chodím samostatně
(s chodítkem)
mám značné obtíže
a ujdu jen krátkou
vzdálenost
průkaz ZTP
těžké postižení
spolehlivěznačně obtížně
nemohu chodit nebo
značně obtížně
nemohu samostatně
chodit, zpravidla
používám invalidní vozík
průkaz ZTP/P
zvlášť těžké postižení
(úplné postižení)
s potřebou průvodce
vůbec se
neorientuji
vůbec se
neorientuji

Stačí, že mám podstatné problémy s chůzí nebo orientací?

Ne. Postižení, které omezuje pohyb nebo orientaci (v tabulce výše), musí odpovídat některému ze zdravotních stavů vyjmenovaných v příloze č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb. Pokud tam Váš stav není, posudkový lékař určí, kterému stavu ve vyhlášce se nejvíce podobá svými důsledky. Plný text je uveden na konci článku.

Co průkazem získám?

Průkaz TP

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejné dopravě
 • přednost při jednání na úřadech


Průkaz ZTP (platí výhody průkazu TP a navíc ještě)

 • bezplatná místní hromadná doprava (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro)
 • sleva 75 % ve vlacích (ve druhé třídě) a v autobusech v České republice
 • parkovací karta platná v celé Evropské unii
 • osvobození od daně z nemovitostí a od některých správních poplatků
 • v České republice nepotřebujete dálniční známku
 • neplatíte rozhlasové a televizní poplatky, pokud jste osobou která trpí úplnou nebo praktickou slepotou obou očí anebo oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou
 • podle uvážení pořadatele sleva do divadla, do kina, na koncert nebo jinou akci
 • další slevy podle uvážení dodavatele zemního plynu, elektřiny nebo mobilního operátora

Průkaz ZTP/P (platí výhody průkazu TP a ZTP a navíc ještě)

 • bezplatná doprava průvodce místní a vnitrostátní hromadnou dopravou
 • bezplatná doprava vodicího psa pro úplně nebo prakticky nevidomé bez doprovodu průvodce
 • slevy na dani z příjmu

Co je příspěvek na mobilitu, kolik činí a kdo ho dostane?

Příspěvek na mobilitu 550 Kč měsíčně je dávka pro lidi s postižením, kteří

 • v jednom měsíci opakovaně cestují za úhradu (hromadnou dopravou, sami řídí, někdo je vozí),
 • mají průkaz ZTP nebo ZTP/P a
 • nejsou v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Opakovaná doprava za úhradu v jednom kalendářním měsíci se prokazuje čestným prohlášením.

Co když musím cestovat, ale jsem v pobytovém zařízení sociálních služeb?

I když jste v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, může úřad práce příspěvek výjimečně přiznat.

Nestačí čestné prohlášení o opakované dopravě za úhradu.

Úřadu práce vysvětlete, jak často a proč potřebujete pravidelně cestovat mimo zařízení,
a prokažte, že za dopravu platíte.

Jak získám průkaz nebo příspěvek na mobilitu?

O průkaz nebo příspěvek musíte požádat úřad práce na formuláři. Papírové formuláře dostanete
na každém úřadu práce. Formuláře žádosti o průkaz a žádosti o příspěvek na mobilitu najdete také
na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) v záložce Formuláře.
Pokud chcete průkaz i příspěvek na mobilitu, doporučujeme podat obě žádosti současně.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace
pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

 1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
  • ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,
  • anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
  • podstatné omezení funkce dolní končetiny,
  • středně těžké omezení funkce dvou končetin,
  • zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
  • postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
  • postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,
  • stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
  • omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,
  • psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u mírného stupně autistické poruchy se zachovanou přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s obtížným navazováním sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na sociální stimulaci okolí,
  • neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze
 2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
  • anatomická ztráta dolní končetiny
  • v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový
  • uživatel protézy
  • anatomická ztráta dolních končetin
  • nártech nebo v nártu a bérci
  • funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
  • anatomická ztráta dolní a horní končetin v úrovni bérce a předloktí,
  • anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
  • těžké omezení funkce dvou končetin,
  • postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou
  • nestabilitou pánevního prstence,
  • postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře
  • s omezením exkurzí hrudníku,
  • těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
  • celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
  • kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
  • oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
  • psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u středně těžkého stupně autistické poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, značně abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí
  • neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů
 3. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
  • anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
  • anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
  • anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
  • funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
  • funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
  • zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
  • disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
  • multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
  • celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
  • neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
  • kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
  • střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
  • psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu,
  • neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email