Search
Close this search box.

Rodičovský příspěvek

baby-g3640507f8_1920

V nyní si vysvětlíme, kdy můžete dostat rodičovský příspěvek a kolik to bude. Popíšeme, jak probíhá řízení o rodičovském příspěvku a jak se bránit, pokud nesouhlasíte s vyřízením žádosti.

Kdy mohu dostat rodičovský příspěvek?

Pokud jste rodič, který

 • osobně celodenně a řádně pečuje
 • o dítě do 4 let věku, které je nejmladší v rodině,
 • pokud máte Vy a dítě trvalý pobyt a bydliště na území České republiky.

Pokud má Vaše rodina právní vztah i k jinému členskému státu Evropské unie (třeba jeden z rodičů pracuje v jiné zemi), uplatní se evropské předpisy. Ptejte se na úřadu práce.

Co když nejsem biologickým rodičem dítěte, o něž pečuji?

Zákon za rodiče považuje také

 • toho, komu soud dítě svěřil do péče nahrazující péči rodičů (tedy například osvojitele, poručníka, zájemce o pěstounskou péči, dlouhodobého pěstouna, prarodiče a další osoby), včetně dočasného svěření předběžným opatřením soudu,
 • manžela nebo registrovaného partnera rodiče dítěte (včetně prvního bodu) a
 • vdovu (vdovce) po rodiči dítěte (včetně prvního bodu).

Nárok na rodičovský příspěvek však nemá pěstoun, jemuž soud dítě svěřil do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Jak se rodičovský příspěvek vyplácí a jak dlouho ho budu pobírat?

Rodičovský příspěvek se vyplácí měsíčně, v měsíci následujícím po měsíci, za který náležel. Lze ho pobírat do 4 let věku dítěte, nejdéle však do vyplacení celkové částky 300 000 Kč u jednoho dítěte a 450 000 Kč u dvojčat a vícerčat.

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká narozením/převzetím do péče dalšího (mladšího) dítěte, přestože na starší dítě nebyla vyčerpána celková částka rodičovského příspěvku.

Propadne nevyčerpaná část rodičovského příspěvku?

Ne, pokud se ke dni narození dalšího dítěte (nově nejmladšího) dá alespoň jednomu z rodičů určit tzv. denní vyměřovací základ nebo pokud je alespoň jeden z rodičů k tomuto dni důchodově pojištěným podnikatelem (osobou samostatně výdělečně činnou). Úřad práce Vám jednorázově vyplatí nevyčerpanou část rodičovského příspěvku na starší dítě, a to měsíc po měsíci, ve které mu ohlásíte narození nejmladšího dítěte.

Dostanu rodičovský příspěvek, i když jsem o dítě pečoval/a jen část měsíce?

Ano, nárok na rodičovský příspěvek máte za měsíc, v němž

 • se dítě narodilo, pokud zároveň nepobíráte peněžitou pomoc v mateřství,
 • Vám skončila peněžitá pomoc v mateřství, nebo nemocenské v souvislosti s porodem,
 • jste dítě převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu,
 • dítě dosáhlo věku 4 let,
 • dítě nebo rodič zemřeli nebo
 • jste převzali vlastní dítě ze soudem nařízené péče jiné osoby, z péče ústavu nebo z nemocnice, ve které dítě bylo déle než 3 kalendářní měsíce.

Pokud máte v kalendářním měsíci souběžně nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem a na rodičovský příspěvek, dostanete jen tu část rodičovského příspěvku, která převýší uvedené dávky.

Musím o dítě celodenně pečovat osobně?

Rodičovský příspěvek Vám náleží, i když

 • o dítě pečuje jiná zletilá osoba (například prarodič) v době, kdy jste v zaměstnání nebo ve škole,
 • dítě starší 2 let chodí do jeslí nebo mateřské školy, či obdobného zařízení pro děti,
 • dítě mladší 2 let
  • navštěvuje jesle nebo mateřskou školu maximálně 92 hodin měsíčně,
  • se zdravotním postižením navštěvuje jesle nebo mateřskou školu maximálně 6 hodin denně,
  • navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle nebo mateřskou školu pro děti se zdravotním postižením maximálně 4 hodiny denně,
  • navštěvuje jesle nebo mateřskou školu maximálně 4 hodiny denně, pokud jste (oba rodiče nebo osamělý rodič) závislí na péči jiné osoby ve stupni III nebo IV.

Co když jsem v nemocnici? A když je v nemocnici mé dítě?

Rodičovský příspěvek náleží po dobu prvních 3 měsíců, kdy je rodič nebo dítě v nemocnici.
Od čtvrtého měsíce pouze tehdy, pokud je v nemocnici dítě a rodič o ně skutečně pečuje, jinak
rodičovský příspěvek nenáleží.

Co znamená trvalý pobyt a bydliště na území České republiky?

Trvalým pobytem je pobyt hlášený podle zákona o evidenci obyvatel nebo trvalý pobyt cizince. Rodičovský příspěvek lze přiznat i cizinci, který je hlášen na území České republiky k pobytu déle než 365 dní, nebo cizinci, jemuž byla udělena doplňková ochrana. Informujte se na úřadu práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí může na žádost rodiče v odůvodněných případech podmínku trvalého pobytu prominout. Bydlištěm se rozumí skutečné místo pobytu na území České republiky. Rodič proto musí úřadu práce sdělit, kde on a dítě fakticky bydlí. Bydliště lze prokázat také například výkonem výdělečné činnosti, plněním školní docházky nebo studiem na území České republiky.

Jaká je měsíční výše rodičovského příspěvku?

Měsíční výši rodičovského příspěvku určí rodič. Tím rozhodne o rychlosti čerpání celkové částky 300 000 Kč (450 000 Kč na dvojčata a vícerčata).

Možnost volby závisí na předcházejících příjmech rodičů – zda ke dni narození dítěte lze alespoň jednomu z rodičů určit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ) pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte), a na jeho výši. Výpočet DVZ provede okresní správa sociálního zabezpečení. Úřad práce pak vychází z DVZ, který doložíte k žádosti. Pokud jsou doloženy DVZ obou rodičů, použije úřad práce ten, který je vyšší.

Měsíční výši rodičovského příspěvku můžete zvolit podle těchto pravidel:

Příklad: Paní Vomáčková má dvojčata. Rodičovský příspěvek chce čerpat v maximální výši. Okresní správa sociálního zabezpečení jí vypočítala denní vyměřovací základ (DVZ) ve výši 733 Kč. 30násobek DVZ je tedy 21 990 Kč, 70 % z něj je 15 393 Kč. Protože pečuje o dvojčata, vynásobí tuto částku 1,5 a vyjde jí 29 390 Kč (po zaokrouhlení na celé koruny nahoru).

Jak probíhá řízení o rodičovském příspěvku?

Rozhodnutí úřad práce vydá také tehdy, pokud rodičovský příspěvek odnímá, zastavuje jeho výplatu, vyměřuje přeplatek nebo zamítá žádost o změnu výše rodičovského příspěvku. Jinak vydává oznámení.

Co dělat, když nesouhlasím s rozhodnutím o odvolání?

 • Podat správní žalobu ke krajskému soudu, a to do dvou měsíců od obdržení rozhodnutí o odvolání.
 • Podat podnět k zahájení přezkumného řízení ministrovi/ministryni práce a sociálních věcí. O zahájení přezkumného řízení lze rozhodnout nejpozději do jednoho roku od právní moci rozhodnutí (rozhodnutí je v právní moci, pokud se proti němu nedá odvolat).
 • Obrátit se na ombudsmana. Pozor! Ombudsman na rozdíl od soudů nebo ministra nemůže zrušit rozhodnutí o odvolání.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email