Search
Close this search box.

Chci změnit (zvýšit) důchod

paper-boat-g3b7d57e82_1920

V tomto článku si vysvětlíme, kdy a jak můžete požádat o zvýšení důchodu nebo jeho přiznání k dřívějšímu datu (a doplacení). Uvedeme, jak se můžete bránit, když neuspějete.

Mám důchod, ale měl by být vyšší nebo jsem ho měl/a dostat dřív. Co dělat?

I když jste dříve nezpochybnili rozhodnutí o důchodu (nepodali jste námitky), můžete později požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby Váš důchod znovu posoudila. Pokud totiž zjistíte něco nového, dá se rozhodnutí o důchodu kdykoliv změnit.

Jak a kde mám o změnu požádat?

O změnu důchodu musíte písemně požádat. Až na výjimky (níže) na to není formulář. Žádost můžete poslat ČSSZ, která o ní rozhoduje. Pokud potřebujete poradit, můžete žádost sepsat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) [v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ) a v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení (MSSZ)] podle místa Vašeho trvalého bydliště. OSSZ (PSSZ, MSSZ) pak Vaši žádost předá ČSSZ.

Pokud žádáte o zvýšení invalidního důchodu kvůli vyššímu stupni invalidity, musíte přijít na OSSZ (PSSZ/MSSZ), kde s Vámi žádost sepíší na předepsaném formuláři.

Co musím v žádosti uvést nebo doložit?

Uveďte a doložte, co nového se stalo nebo co jste nově zjistili – cokoliv, o čem ČSSZ nevěděla (nebo si toho nevšimla), když rozhodovala o Vašem důchodu. Například:

 • důkazy o nové (dosud nezapočtené) době pojištění,
 • důkazy o výši výdělku,
 • upozornění na možnou chybu při výpočtu výše důchodu,
 • lékařské nálezy o závažnosti Vašeho zdravotního stavu a jeho vlivu na Vaši schopnost pracovat,
 • upozornění na nesprávně určené datum vzniku invalidity (s vysvětlením nebo doklady).

Pokud neuvedete nebo nedoložíte nic nového, může ČSSZ řízení o žádosti zastavit.

V žádosti uveďte jasně, že žádáte o zvýšení důchodu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění, tedy proto, že Vám ČSSZ přiznala nižší důchod, než Vám náleží, nebo že Vám ho přiznala od pozdějšího data. Jinak by totiž ČSSZ Vaši žádost mohla považovat za opožděné námitky, stížnost nebo žádost o vysvětlení dřívějšího rozhodnutí o důchodu.

Jak rychle ČSSZ rozhodne?

ČSSZ rozhodne do 90 dnů od podání žádosti. K tomu ale může připočíst dobu nutnou k došetření rozhodných skutečností (např. u zaměstnavatele, úřadu či jiného státu) a kterou Vám ČSSZ stanovila k odstranění vad žádosti.

Co když ČSSZ nevydá rozhodnutí, ale jen mi pošle dopis?

Požádejte Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby přijalo opatření proti nečinnosti ČSSZ. Pokud to nepomůže, napište Veřejnému ochránci práv.

Co když ČSSZ mou žádost zamítne?

Můžete podat námitky do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Nesouhlasím ani s rozhodnutím o námikách. Co mohu dělat?

Do dvou měsíců od doručení rozhodnutí můžete podat správní žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu bydlíte. Také můžete napsat Veřejnému ochránci práv.

Doplatí mi ČSSZ důchod zpětně? Za kolik let?

Pokud Vám ČSSZ důchod zvýšila, protože díky novým informacím nebo dokladům zjistila, že byl nižší, než měl být, doplatí Vám rozdíl až za 5 let zpětně od podání žádosti o zvýšení důchodu (ale nejdřív od přiznání důchodu).

Pokud jste ale měli nižší důchod kvůli chybě ČSSZ, doplatí Vám důchod za celou dobu od přiznání důchodu, ale nanejvýš od 1. ledna 2006.

ČSSZ udělá chybu například, když:

 • o invalidním důchodu rozhodne na základě neúplného a nepřesvědčivého posudku o invaliditě (třeba když je v něm nesprávné datum vzniku invalidity, chybí odůvodnění určeného stupně invalidity, snížení stupně invalidity nebo jejího zániku)
 • nezapočte doby pojištění nebo výdělky, o nichž věděla, nebo je měla sama zjistit, protože jste na ně upozornili (v žádosti o důchod nebo i dříve v jiném řízení o důchodu)
 • opomene některé podklady, které jsou ve Vašem spisu, něco přehlédne nebo zamění
 • splete se ve výpočtu
 • neprovede takzvaný srovnávací výpočet, když to podle zákona musí udělat
 • případ nesprávně „právně“ posoudí – třeba nezohlední ustálený výklad správních soudů nebo výklad Ministerstva práce a sociálních věcí

Mohu se bránit, když nesouhlasím s výší doplatku důchodu?

Proti rozhodnutí o doplatku můžete podat námitky do 30 dnů od jeho doručení.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email