Search
Close this search box.

Mediace

man-ga3e8fc21a_1920

Mediace je metoda řešení sporů za pomoci třetí nestranné osoby – mediátora. Mediátor stranám sporu pomáhá, aby samy postupně dokázaly najít vyvážené řešení, které naplní zájmy obou z nich. Mediátor odpovídá za proces, strany za výsledek.

Jak často se strany díky mediaci dohodnou?

Podle zkušeností mediátorů se podaří dosáhnout dohody v 70 až 80 % případů.

Kdy je mediace vhodná?

Pro řešení obchodních, sousedských, školních, pracovních nebo rodinných sporů, v nichž existuje více řešení. Mediaci lze vést i mezi obětí a pachatelem trestného činu.

Mediace je vhodná, když mají obě strany alespoň určitý pocit zodpovědnosti za vzniklý konflikt a jsou spolu schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni.

Může mi mediaci někdo nařídit?

Samotná mediace je dobrovolná. Lze však nařídit první setkání s mediátorem. Setkání může nařídit soud stranám sporu, pokud takový postup považuje za vhodný a účelný. V oblasti rodinných vztahů mohou první setkání s mediátorem uložit orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Jaké jsou hlavní výhody mediace?

 • Je rychlá a efektivní.
 • Směřuje k dosažení řešení uspokojivého pro obě strany.
 • Poskytuje stranám kontrolu nad celkovým průběhem řešení sporu.
 • Účast je dobrovolná. Každá ze stran ji může kdykoliv ukončit.
 • Je soukromá a důvěrná.
 • Využívá poznatků z různých vědních disciplín, zejména psychologie, sociologie a práva.

Jak vybrat mediátora?

Mediační služby nabízí mnoho jednotlivců i organizací. Vybírejte pečlivě.

Zapsaný mediátor

 • Složil státní zkoušku ověřující potřebné odborné znalosti a dovednosti.
 • Pouze takový mediátor může vést mediaci nařízenou soudem nebo OSPOD.
 • Seznam vede Ministerstvo spravedlnosti na http://mediatori.justice.cz. Lze v něm hledat podle místa, jazyka nebo zaměření mediátora.

Mediátor – advokát

Mediátor – člen AMČR

Mediátoři – ÚMPOD

 • Specializovaní psychologové a právníci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí poskytují mediaci v rodinných sporech s přeshraničním prvkem.
 • Více na https://www.umpod.cz/mediace

Mediátor – probační úředník

 • Úředníci Probační a mediační služby České republiky poskytují mediaci mezi pachatelem a obětí trestného činu.
 • Více na https://www.pmscr.cz/mediace/

Kolik mediace stojí?

Mediační sezení trvá většinou tři hodiny. Každá strana zpravidla hradí polovinu smluvené částky

Smluvní cena

 • Obvykle mezi 1 000 a 2 000 Kč za jednu hodinu mediačního sezení
 • Vyšší cenu mohou mediátoři žádat za mediaci v cizím jazyce
 • Při obchodní mediaci může být odměna mediátora stanovena procentem z částky, která je předmětem sporu.

První setkání s mediátorem nařízené soudem nebo OSPOD

 • 400 Kč za každou započatou hodinu (bez DPH).
 • Tuto částku však nemusí platit ta strana soudního řízení, která byla osvobozena od soudních poplatků.

Jak může probíhat mediace?

PŘÍPRAVA – Mediátor nejprve posoudí vhodnost mediace v konkrétní věci. V případě nařízeného setkání získává strany
pro mediaci. Proběhne domluva na termínu prvního sezení.

ZAHÁJENÍ MEDIACE – Během prvního sezení mediátor stranám objasní průběh mediace a roli mediátora. Účastníci si vyjednají základní pravidla.

MEDIÁTOR NASLOUCHÁ STRANÁM (i odděleně) – Mediátor při setkání shromažďuje informace a snaží se porozumět tomu, jak strany vidí situaci, co je spojuje, co potřebují. Hovořit může s oběma stranami současně i s každou zvlášť.

STRANY NASLOUCHAJÍ JEDNA DRUHÉ – Mediátor stranám pomáhá pochopit se a podporuje jejich vzájemné naslouchání.

HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ A ALTERNATIV – Mediátor shromažďuje návrhy možných řešení a pomáhá stanovit kritéria pro výběr toho nejvhodnějšího.

VYJEDNÁVÁNÍ – Strany poté vybírají oboustranně přijatelná řešení a navrhují jednotlivé body dohody a postup pro případ jejího nedodržení.

SEPSÁNÍ DOHODY, UKONČENÍ MEDIACE – Nakonec se sepíše text vyjednané dohody a mediace se ukončí.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email