Search
Close this search box.

Zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění zaměstnanci a utekl do zahraničí – musí zaměstnanec zaplatit pojistné a pokutu (penále)?

files-gcdf47662f_1920

Představte si příklad. Dorazí Vám výkaz nedoplatků od Vaší zdravotní pjišťovny. A to včetně vyčíslení penále. Vy ale máte platnou pracovní smlouvu a dluh vznikl neplacením pojištění ze strany zaměstnavatele. Majitel firmy ale “zmizí”. A Vy nemáte v ruce ani dokument o ukončení pracovního poměru. Jak udeálně postupovat? A může po vás zdravotní pojišťovna nárokovat doplatit pojistné za “bývalého” zaměstnavatele?

Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel – zákon v tomto případě nepřipouští jinou alternativu. Není ani možné, aby si pojistné na zdravotní pojištění z příjmů ze zaměstnání platil zaměstnanec sám. Jestliže zaměstnavatel za zaměstnance neplatí zdravotní pojištění, nemůže za takové jednání být sankcionován zaměstnanec. Neuhrazené zdravotní pojištění má v takovém případě zdravotní pojišťovna vzmáhat vždy po zaměstnavateli, nikoliv po zaměstnanci.

Proti výkazu nedoplatků můžete podat písemné námitky do osmi dní od jeho doručení. Zdravotní pojišťovna do 30 dnů od doručení námitek vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, nebo zruší. Pokud zdravotní pojišťovna nerozhodne o námitkách ve lhůtě do 30 dnů, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. Zdravotní pojišťovna navíc může výkaz nedoplatků zrušit i z vlastního podnětu. V námitkách je dobré uvézt informace o zahájení, trvání a ukončení pracovního poměru. V tomto případně jemdůležité poslat zaměstnavateli doporučeně výpověď na sídlo nebo oficiální provozovnu. Nečekat na aktivitu z jeho strany. A všechny dokumenty (kopie), které tato tvrzení dokládají (pracovní smlouva, výpověď, výplatní pásky) dát jako přílohu.

Pravomocný platební výměr může zdravotní pojišťovna přezkoumat a následně změnit nebo zrušit v přezkumném řízení v souladu s ust. § 94 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Pokud tedy lhůta pro podání námitek již uplynula, můžete podat zdravotní pojišťovně písemný podnět k provedení přezkumného řízení. Unesení o zahájení přezkumného řízení je možné vydat nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy příslušný správní orgán zruší nebo změní.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email