Search
Close this search box.

Zdravotnická dopravní služba

Sanitka_Melnik

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu.

Přeprava pacienta může být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě úplně a správně vyplněného formuláře Příkaz ke zdravotnímu transportu, vyplněného odesílajícím lékařem, který přepravu požaduje. Příkaz pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, opět po zhodnocení, zda je zdravotní transport ze zdravotních důvodů nutný.

U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje příkaz ke zdravotnímu transportu ošetřující lékař poskytovatele, který o kontrole rozhodl. Může však nastat situace, kdy tento lékař příkaz z objektivních důvodů nevystaví – např. když jste pozváni na kontrolu až za delší časové období, takže nelze vyloučit změnu vašeho zdravotního stavu, a tím i indikace k přepravě. V takovém případě byste se měli obrátit na svého praktického lékaře, který posoudí váš aktuální zdravotní stav, a je-li přeprava ze zdravotních důvodů indikována, vystaví vám příkaz ke zdravotnímu transportu. Příkaz pro cestu
zpět však již vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, pokud jste nebyli v péči nelékařských zdravotnických pracovníků (např. rehabilitace, rentgen). V tomto případě vám praktický lékař vypíše příkaz ke zdravotnímu transportu na cestu tam i zpět.

Lékař může také indikovat přepravu doprovodu pacienta – na formuláři Příkazu ke zdravotnímu transportu však musí slovně uvést důvod přepravy doprovodu sanitním vozidlem (je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce). Doprovodem se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření, zejména kvůli potřebě poskytnutí informací (pokud informace nelze zajistit jinak – např. lékařskou zprávou).

Pokud váš zdravotní stav vyžaduje pouze pomoc při přepravě, je to plně v kompetenci posádky dopravní služby. Odborný dohled a dopomoc při přepravě včetně předání pacienta u poskytovatele zdravotních služeb pak zajišťuje druhý člen posádky v rozsahu své kvalifikace. Pokud vám váš ošetřující lékař zdravotnickou dopravní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Pokud ošetřující lékař neshledá důvody pro přepravu sanitním vozidlem hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, můžete po domluvě se zdravotnickou dopravní službou využít přepravu sanitním vozidlem jako samoplátce.

Pamatujte, že při přepravě pacienta sanitním vozidlem není povinností dopravce převážet kompenzační pomůcky (např. invalidní vozík), pokud pro to není vozidlo uzpůsobeno. Povinností dopravce je odborné naložení a vyložení pacienta, které je zajištěno posádkou za využití zákonem stanoveného vybavení sanitního vozidla (nosítka, transportní křeslo). V případě, že jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené. I o této přepravě rozhoduje ošetřující lékař, který případně vystaví příkaz ke zdravotnímu transportu.

POZOR! Pokud si zvolíte transport do vzdálenější nemocnice nebo vzdálenějšího zdravotnického zařízení (tj. smluvního poskytovatele vaší zdravotní pojišťovny), je z prostředků veřejného zdravotního pojištění uhrazena pouze přeprava ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout, a rozdíl uhradíte zdravotnické dopravní službě.

Pokud se rozhodnete pro přepravu soukromým vozidlem (řízeným jinou osobou a podle podmínek, které jsou stejné jako u přepravy sanitním vozidlem) a pokud vám ošetřující lékař takovou dopravu schválí, budou vám uhrazeny cestovní náklady. I zde však platí, že pouze ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email