Search
Close this search box.

Rok 2023: více peněz pro pěstouny, slevy na telefonování, a snad i efektivnější posudky zdravotního stavu

hands-ga69f40e52_1280

Dnes vám přinášíme druhou sérii novinek v sociální oblasti pro rok 2023. V toto článku se dočtete i o zvýšení příspěvku pro pěstouny, novince v činnosti Lékařské posudkové služby a také o slevách na telefonování pro zdravotně handicapované a sociálně slabé.

Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní péče se zvyšovaly už loni v říjnu. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte vzrostl o 27 procent (například u dítěte ve věku do 6 let se tak příspěvek zvyšuje ze 4 950 na 6 290 korun, u dítěte ve věku od 18 do 26 let pak ze 7 260 na 9 220 korun). Jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, který nebyl navýšen od roku 2008, vzrostl o 35 procent. Opět podle věku tak dochází například do 6 let ke zvýšení z 8 000 na 10 800 a u dítěte v kategorii od 12 do 18 let z 10 000 na 13 500 korun. 

Jak informuje ve své tiskové zprávě Úřad práce ČR, ročně je do náhradní péče s nárokem na tento příspěvek svěřeno přes dva tisíce dětí v případě dlouhodobé pěstounské péče a téměř 700 dětí v případě přechodné pěstounské péče. V pěstounské, předpěstounské či poručenské péči je v Česku více než 16 tisíc dětí, ve svěřenectví pak přibližně 4,5 tisíce. 

„Některé z těchto příspěvků byly naposledy upravované v roce 2008, tedy před 14 lety. Jde přitom o skupiny lidí, které jsou z velké části na příjmech od státu závislé. Vzhledem k rostoucím cenám jsme se proto rozhodli pro jejich výrazné navýšení,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zvyšuje se i příspěvek při převzetí dítěte. „Tento příspěvek je jednorázovou dávkou, která slouží na nákup potřebného vybavení pro dítě při příchodu do pěstounské, předpěstounské či poručenské péče. U dětí do 6 let se zvyšuje z 8 tisíc na 10,8 tisíce korun, ve věku od 6 do 12 let z 9 tisíc na 12 150 korun a ve věku od 12 do 18 let z 10 000 na 13 500 korun.

Zaopatřovací příspěvek 

Zaopatřovací příspěvky pomáhají mladým lidem v období, kdy například ještě studují, a přitom už jsou zletilí. Mohou je však čerpat nejvýše do 26 let. Od ledna 2022 zmírňují jejich nepříznivou sociální situaci poté, kdy zanikla pěstounská nebo poručenská péče nebo ústavní výchova v důsledku zletilosti či nabytí plné svéprávnosti. Dosud činila pravidelná dávka za splnění určitých podmínek (například při bezúhonnosti) 15 000 korun měsíčně. Nyní se zvyšuje o 15 procent na 17 250 korun. V rámci přechodného období do konce roku 2027 si mohou mladí dospělí odcházející z pěstounské či poručenské péče vybrat, zda budou chtít pobírat zaopatřovací příspěvek, nebo dál čerpat pěstounské dávky. Po ukončení pěstounské nebo ústavní péče mají mladí lidé také nárok na jednorázový příspěvek, který náleží při ukončení nezaopatřenosti (studia) ve výši 25 000 korun. Ten se nyní se zvyšuje na 28 750 korun. Ročně je vyplaceno přes 800 těchto jednorázových příspěvků.

Lékařská posudková služba (LPS) má být efektivnější

Do výkonu LPS se podle nové úpravy mohou zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči tak bude rychlejší a efektivnější. „Pro osoby se zdravotním znevýhodněním je včasná podpora státu v jejich nepříznivé sociální situaci zásadní. Novela zákona zajistí, aby posuzování zdravotního stavu probíhalo rychleji a komfortněji. Lidé, kteří čekají na invalidní důchod, příspěvek na péči nebo na kompenzační pomůcku, se díky tomu dostanou k potřebné pomoci dříve,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Posudkovým lékařům budou nově pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Lékař pak potvrdí svým podpisem správnost posudku. Celý proces by tedy měl být efektivnější, stejně tak by mělo dojít i ke zkrácení délky řízení. „Posudky se často neuvěřitelně vlečou a finanční podpora se k lidem v nepříznivé životní situaci dostává velmi pozdě,“ upozorňuje předsedkyně senátního Výboru pro sociální politiku Miluše Horská s tím, že novela konečně zlepší tuto nepříznivou praxi.

Klíčovou v celé novele je vytvoření pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka (ONZP), kterým mohou být například všeobecné sestry, ergoterapeuti, zdravotně-sociální pracovníci, zdravotničtí záchranáři nebo fyzioterapeuti. Tým složený z ONZP a lékaře tak zvládne podstatně větší objem práce. Kvalita posudků bude zajištěna právě schválením a podpisem posudkového lékaře. Cílově by se v rámci oblastních správ sociálního zabezpečení mělo vytvořit zhruba 160 systemizovaných míst odborných nelékařských pracovníků. Další změny se týkají vyžádání lékařského vyšetření pro účely posouzení ve věcech sociálního zabezpečení, doplnění podkladů o zdravotním stavu poskytovatelem zdravotních služeb, možnosti elektronické komunikace mezi orgánem sociálního zabezpečení, poskytovatelem zdravotních služeb a posuzovanou osobou. Do procesu se například nově doplní lhůta, v níž posuzovaná osoba může předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Lidé tak budou mít větší jistotu, že veškeré podklady dodali včas.

Sleva na telefonování pro zdravotně handicapované a sociálně slabé

Od 1. ledna 2023 budou 4 společnosti (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.) na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu povinny poskytovat službu zvláštních cen. „Jde o cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc, které lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Cenové zvýhodnění bude možné využít na všechny těmito společnostmi poskytované služby, tarify a jejich balíčky. Nad rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty. Je na výběru oprávněné osoby, u které z uvedených společností zvolí čerpání cenového zvýhodnění a na kterou ze služeb. Každá oprávněná osoba však může čerpat v rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou. O cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy,“ informuje o tom na svých webových stránkách Český telekomunikační úřad.

Zdravotně postiženými osobami se rozumí

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,

b) držitel průkazu ZTP/P,

c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost), stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo

d) spotřebitel, který vychovává či osobně pečuje o nezletilou osobu, jež mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Osobou s nízkými příjmy se rozumí osoba,

a) jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo

b) která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Postup pro získávání cenového zvýhodnění 

Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, kontaktuje jednoho poskytovatele ze čtyř výše uvedených. Při žádosti o cenové zvýhodnění doloží, že je oprávněnou osobou a jakou službu chce čerpat. Zdravotně postižené osoby předloží poskytovateli příslušné doklady (ZTP, ZTP/P), případně oznámení nebo předloží rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (více podrobností viz § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 500/2021 Sb.). Osoba s nízkými příjmy předá poskytovateli služby čestné prohlášení. Vzor čestného prohlášení, včetně postupu pro jeho vyplnění s aktuálními částkami životního minima, Úřad zveřejní v příštím týdnu na svých webových stránkách.

Přehled slev, jež nabízejí operátoři:

T-Mobile

Tarif S námi pro ZTP

Měsíční paušál279 korun
Volný kredit0 korun
Volné minuty0
Volné sms0
Cena volání do sítě T-Mobile0,00 korun/minuta
Cena volání do sítí O2 a Vodafone3,50 koruny/minuta
Cena volání na pevnou linku3,50 koruny/minuta
Cena jedné sms0 korun
FUP Internetu v ceně50 MB

Vodafone

Nefiremní zákazníci mohou od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025 využít zákonné cenové zvýhodnění (dotaci) ve výši až 200 Kč za měsíc.

Lze ho využít ve dvou případech:

a) Nízké příjmy − váš příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima (pozor: žádost dokládáte pro každé čtvrtletí roku)

b) Držitelé průkazu ZTP (ZTP/P) a osoby závislé na pomoci jiných lidí

K jakým službám lze zvýhodnění využít?

 • Pevný internet
 • Pevné telefonní číslo
 • Mobilní a datový tarif
 • Jedna ze služeb v kombinované nabídce

K jakým službám zvýhodnění nejde čerpat?

 • Předplacené karty
 • Vodafone TV

O2

Státní příspěvek 200 Kč na volání a internet od O2 pro tělesně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy.

Kdo má na státní příspěvek nárok?

 • držitel průkazu ZTP/P
 • držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (průkaz s piktogramem přeškrtnutého ucha)
 • držitel průkazu ZTP (bez piktogramu přeškrtnutého ucha) s doložením lékařské zprávy o oboustranné praktické hluchotě, kde se rozumí celková ztráta sluchu podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB
 • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III., IV. (rozhodnutí o příspěvku na péči)
 • osoba má nízké příjmy, příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima

Státní příspěvek 200 Kč uplatníte na:

 • pevnou linku
 • pevný nebo mobilní internet s měsíční cenou aspoň 201 Kč
 • předplacená karta s měsíčním kreditem
 • sloučení služeb v rámci balíčku O2 Spolu

Zdroj: Inspirante.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email