Search
Close this search box.

Jak postupovat v případě, že onemocním a potřebuji neschopenku

odrazky

Období nachlazení i závažnějších sezónních nemocí už bohužel začíná. Uvádíme proto přehledné informace, co dělat, když nestačí vzít si sick day a zůstanete s nemocenskou doma.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Zaměstnanec, který onemocní (případně má úraz, se kterým potřebuje zůstat doma), by měl co nejdříve navštívit svého ošetřujícího lékaře a požádat ho o vystavení neschopenky. Po jejím vystavení (nebo ve výjimečných případech i zpětně) až do 14. dne neschopnosti platí náhradu příjmu zaměstnavatel.

Náhrada mzdy činí 60 % z redukovaného průměrného výdělku. Proplácejí se pouze pracovní dny a případně také svátky, na které by jinak připadl pracovní den zaměstnance. Výše náhrady mzdy závisí na výši průměrného výdělku zaměstnance v předcházejícím čtvrtletí.

Od ledna 2020 nahradila původní papírovou verzi elektronická neschopenka (eNeschopenka), která usnadňuje předávání informací mezi lékaři, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení.

Díky zavedení eNeschopenky zaměstnanec nemusí zaměstnavateli předávat jakékoliv papíry dokládající neschopnost. Platí ale povinnost o informování zaměstnavatele o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Lékař vystavuje pro nemocného zaměstnance 3 formuláře. První a třetí v elektronické podobě a oba posílá na správu sociálního zabezpečení (zaměstnavatel o vystavené neschopence dostane notifikaci). Druhý formulář dostane nemocný zaměstnanec od lékaře tištěný a měl by si ho uschovat pro případ kontroly ze strany správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnanec by měl zaměstnavatele o svém stavu informovat bez zbytečného odkladu. Může využít telefon i SMS, ale doporučuje se e-mail s potvrzením zaměstnavatele o přijetí zprávy. Od 15. dne pracovní neschopnosti má nemocný nárok na vyplácení dávek nemocenského pojištění. Po uplynutí 14 dnů na nemocenské proto zaměstnavatel zasílá státní správě sociálního zabezpečení elektronicky přílohu k žádosti o nemocenské a zároveň zde uvede, kam se zaměstnanci vyplácí mzda.

Pro výplatu nemocenské zákon nestanovuje konkrétní den v měsíci. Lhůta vyplacení je maximálně 30 dní od té doby, kdy zaměstnavatel doručí příslušné informace na správu sociálního zabezpečení. Poté se nemocenská vyplácí podobně jako mzda/plat – vždy za daný měsíc.

Výše nemocenské se počítá z denního vyměřovacího základu. Nemocenská se vyplácí i o víkendu a ve svátek. Vyměřovací základ se počítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců, který je snížený o redukční hranice, jež se každoročně mění.

Nemocenské pojištění je součástí automatických odvodů na sociální pojištění ze mzdy zaměstnanců, vzniká dnem začátku pracovního poměru a zaniká dnem skončení doby zaměstnání. Na nemocenskou mohou za určitých podmínek mít nárok i zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

OSVČ si mohou nemocenské pojištění platit sami, a účast na nemocenském pojištění je u nich tedy dobrovolná. Pokud si jej ale neplatí, nevzniká nárok na jím pokrývané dávky.

Nemocenskou může nemocný zaměstnanec pobírat maximálně 380 kalendářních dnů od prvního dne pracovní neschopnosti. V případě dlouhodobé nemoci je možné požádat správu sociálního zabezpečení o prodloužení výše zmíněné lhůty. Pokud je takový požadavek schválen, lhůtu je možné opakovaně prodloužit až o tři měsíce. Výsledná délka prodlužování však nesmí překročit 350 dnů.

O ukončení neschopenky rozhoduje ošetřující lékař. Běžně ve chvíli, kdy se zdravotní stav pacienta zlepší, ale může tak učinit i ve chvíli, kdy se nemocný bez opodstatněného důvodu nedostaví k naplánované kontrole či vyšetření. Ukončení lékař opět zadá do systému elektronicky.

KONTROLA POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCE NA NEMOCENSKÉ

Nemocný je povinen dodržovat režim stanovený ošetřujícím lékařem a nesmí překročit dobu povolených vycházek. Vycházky nesmí překročit 6 hodin denně. Můžou být rozdělené i do několika kratších intervalů. Někteří pacienti ale nedostanou vycházky žádné – vždy záleží na stavu pacienta a úsudku lékaře.

Okno vycházek se pohybuje v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin a konkrétní dobu určuje ošetřující lékař.

Dodržení tohoto režimu podléhá kontrole. Prvních 14 dnů ji zajišťuje zaměstnavatel, od 15. dne Česká správa sociálního zabezpečení. Kontrolor správy sociálního zabezpečení se musí prokázat průkazem s fotkou.

Jestli se zaměstnance nepodaří zastihnout ve chvíli, kdy měl být doma, musí zpětně předložit potvrzení o lékařském ošetření z doby, kdy kontrola probíhala, nebo poskytnout jiné relevantní zdůvodnění.

Za relevantní omluvu se nepovažuje návštěva lékárny či nákupy.

Pokud nemocný nemůže doložit omluvu či vysvětlení pro nedodržení stanoveného režimu, může dojít k penalizaci ze strany správy sociálního zabezpečení i zaměstnavatele, kdy v krajním případě může zaměstnanci být dána i výpověď.

Inspirace: LMC.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email