Search
Close this search box.

Příspěvek na koupi auta

auto

V tomto příspěvku vysvětlíme, kdy můžete dostat „příspěvek na zvláštní pomůcku“ na pořízení auta. Uvedeme, kolik můžete dostat a jestli příspěvek dostanete i před nákupem auta. Popíšeme, kdy budete muset příspěvek vrátit. Poradíme, jak snížit cenu auta o daň z přidané hodnoty.

Příspěvek upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Pokud dále píšeme o zákonu, myslíme tento. Najdete ho třeba na www.zakonyprolidi.cz.

Mohu dostat příspěvek na auto?

Příspěvek můžete dostat, pokud

 • máte některé ze zdravotních postižení vyjmenovaných v zákoně,
 • jsou Vám alespoň 3 roky,
 • pravidelně cestujete třeba kvůli práci, studiu nebo k lékaři (předložíte čestné prohlášení) a
 • můžete řídit auto nebo Vás někdo může vozit (Váš zdravotní stav nebrání převozu)

Které ze zdravotních postižení musím mít?

Příspěvek můžete dostat, pokud máte buď

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí vyjmenovanou v zákoně a zde:
 1. anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 2. funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 3. funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 4. ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 5. ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 6. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 7. disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 8. anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
 9. anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,
 10. anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla, nebo
 • těžkou nebo hlubokou mentální retardaci nebo stav na rozhraní těžké mentální retardace.

Co když mám jiné než v zákoně vyjmenované postižení?

Pokud máte jiné než vyjmenované postižení, příspěvek nemůžete dostat, i kdyby Vaše postižení bylo podobné (stejně závažné) jako vyjmenované. Zákon bohužel pamatuje jen na problémy způsobené vadou nosného nebo pohybového ústrojí.

Příspěvek proto nemůžete dostat, pokud máte problémy s chůzí z jiného důvodu, třeba kvůli poškození mozku (roztroušená skleróza, demence, Parkinsonova nemoc…). To platí, i kdybyste se mohli pohybovat jen na invalidním vozíku.

Co když nemám mentální retardaci, ale demenci?

Pokud máte demenci, příspěvek nemůžete dostat. Retardace je vrozené postižení nebo postižení získané nejpozději do dvou let věku. Demenci způsobuje poškození mozku po druhém roce života.

Kolik dostanu?

Nezletilí dostanou 200 000 Kč.
Dospělí dostanou 100 000 Kč až 200 000 Kč podle výše příjmů (svých nebo celé rodiny, pokud nežijí sami). Podrobnosti jsou v § 10 odst. 5 zákona a zde:

příjem podle násobků životního minima jednotlivce nebo rodiny= příspěvek
nepřekročí 16násobek200 000 Kč
nad 16násobek, ale nepřekročí 17násobek180 000 Kč
nad 17násobek, ale nepřekročí 18násobek 160 000 Kč
nad 18násobek, ale nepřekročí 19násobek 140 000 Kč
nad 19násobek, ale nepřekročí 20násobek 120 000 Kč
nad 20násobek 100 000 Kč

Životní minimum jednotlivce (pokud žijete sami) je 3 860 Kč měsíčně.

U životního minima rodiny záleží na počtu lidí a věku dětí. K výpočtu můžete použít kalkulačku na webu MPSV (www.mpsv.cz: Působnost MPSV → Příjmy a životní úroveň → Životní a existenční minimum → Kalkulačka…).

Například 200 000 Kč dostanete, když Váš příjem nepřekročí 61 760 Kč, pokud žijete sami, a 171 040 Kč, pokud žijete s manželem/manželkou a dvěma dětmi do 6 let věku.

Dostanu příspěvek před koupí auta?

Žádost o příspěvek můžete podat před nákupem auta nebo až 12 měsíců od jeho zakoupení.

Mohu příspěvek po čase dostat znova?

Ano. Po sedmi letech. Přesněji po uplynutí 7 let (84 měsíců) od konce kalendářního měsíce, ve kterém Vám úřad prácepřiznal dřívější příspěvek (rozhodnutí nabylo právní moci).

Dříve než po 7 letech můžete o příspěvek požádat, pokud jste dřívější příspěvek (nebo jeho část) vrátili, nebo Vám úřad práce vrácení prominul.

Kdy musím příspěvek vrátit?

Příspěvek budete muset vrátit, pokud:

 • příspěvek (nebo jeho část) nepoužijete ke koupi auta do 3 měsíců od vyplacení nebo ve lhůtě určené úřadem práce,
 • příspěvek použijete jinak, než jste měli podle rozhodnutí o jeho přiznání,
 • autem přestanete pravidelně jezdit nebo nebudete schopni převozu – auto přestanete používat před uplynutím 7 let po měsíci od vyplacení příspěvku,
 • o auto přijdete před uplynutím 7 let po měsíci od vyplacení příspěvku,
 • se prokáže, že jste v žádosti o příspěvek uvedli nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Zvažte dobré pojištění auta. Příspěvek totiž budete muset vrátit, i kdyby Vám auto ukradli nebo kdyby se zničilo při nezaviněné havárii.

Jsou výjimky, kdy příspěvek nebudu muset vrátit?

Ano. Příspěvek nebudete muset vracet, pokud:

 • autem přestanete pravidelně jezdit nebo nebudete schopni převozu, protože se změnil Váš zdravotní stav,
 • zemřete (příspěvek nebudou vracet ani Vaši dědicové),
 • Vám úřad práce promine povinnost vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část.

O prominutí musíte úřad práce požádat. Žádost pečlivě zdůvodněte – vysvětlete, proč by Vám úřad práce měl vrácení prominout. Úřad práce Vám nemusí vyhovět. Udělá to, pokud uzná, že máte „důvody hodné zvláštního zřetele“.

Dá se ještě snížit cena auta? Mohu dostat zpět daň z přidané hodnoty?

Ano. Pokud dostanete příspěvek na pořízení auta, finanční úřad Vám vrátí daň z přidané hodnoty, kterou jste zaplatili v ceně auta, pokud o to požádáte do 3 let od konce měsíce, ve kterém jste dostali příspěvek nebo koupili auto (podle toho, co bylo později). Podrobnosti najdete v § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email