Search
Close this search box.

Těhotenství

Těhotenství bývalo u RS velkým problémem. Proto byla diagnóza RS ještě v 90. letech důvodem k umělému přerušení těhotenství. Po porodu se často objevovaly ataky nemoci, které někdy vedly i k těžké invaliditě.

Proč tomu tak bylo a proč se dnes stavíme k těhotenství jako lékaři jinak?

Těhotenství je stav, při němž organizmus matky musí tolerovat povrchové molekuly otce, které jsou na buňkách plodu, tedy molekuly, které by za jiných okolností než v těhotenství byly odstraněny imunitním systémem. Proto je těhotenství stav tzv. imunotolerance.

Matkám s RS se v těhotenství většinou daří dobře, aktivita nemoci se snižuje. Po porodu však dochází k návratu imunitního systému k původnímu stavu. To se kombinuje se stresem z nevyspání, šestinedělí, začátku kojení. Proto v prvních třech měsících po porodu vidíme častější ataky. Většinou byla v těhotenství a po dobu kojení vysazena veškerá léčba RS, což dále přispívalo k nebezpečí nových atak.

V současné době však můžeme k těhotenství u RS přistupovat optimističtěji. RS neovlivňuje naštěstí plodnost či průběh těhotenství. Přesto je třeba diskutovat s mladými pacientkami hned od stanovení diagnózy jejich plány založit rodinu a informovat je, za jakých okolností je to nejvýhodnější a jak omezit problémy, které ještě před několika lety mohly být příčinou zhoršení nemoci.

 1. Plánování těhotenství na dobu alespoň po roční stabilizaci nemoci na vhodné léčbě.
 2. Pokud jde o nedávno diagnostikovanou pacientku, léčba, která je jí navržena, je při méně aktivní nemoci interferon beta a glatiramer acetát, při aktivnější nemoci by těhotenství mělo být odloženo a aktivita nemoci nejdříve potlačena účinnějšími léky (kladribin, alemtuzumab).
 3. Pokud je těhotenství neplánované a léčba, na které k otěhotnění došlo, nemůže být podávána v těhotenství, je situace složitější. Buď je nutno léčbu vysadit, čímž se zvyšuje riziko aktivace choroby, nebo lze použít léky pro nižší aktivitu nemoci, které nemusí být v této situaci dostatečně efektivní. Výjimečně lze volit i léky, které mají vysokou efektivitu. 

 

Co se vlastně děje během těhotenství s RS?

Vývoj dítěte probíhá zcela normálně, porodní váha bývá obvyklá, průběh porodu také. 

I u zdravých žen dochází v těhotenství k přechodnému snížení mozkového objemu, což je dáno vysokými hladinami pohlavních hormonů udržujících těhotenství a jejich vlivem na vodní hospodářství. Totéž se děje u RS, u některých žen se však objem mozku nevrací k původním hodnotám a mohou přibývat ložiska zánětu i během těhotenství, i když ataky se objevují zřídka. Proto jsme uvítali v posledních letech možnost nevysazovat léčbu injekčními preparáty jak během těhotenství, tak během kojení. Existuje již totiž dostatek bezpečnostních dat o těchto lécích jak pro pacientky, tak pro jejich děti. Předpokládáme, že tím přibude žen, jejichž RS je během tohoto období zcela v klidu. Bohužel nedovedeme předem poznat, u kterých žen s původně nízkou aktivitou nemoci by se choroba neaktivovala ani v případě, že by léčbu během těhotenství nedostávaly. Proto považujeme za bezpečnější, aby všechny pacientky zůstaly na léčbě. I přes tato opatření se provádí kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí přibližně 6 týdnů po porodu. Pokud je přítomna aktivita nemoci, může být léčba změněna na účinnější.

Jak nejlépe postupovat u žen, které mají vysoce aktivní chorobu (četné klinické ataky, aktivitu nemoci na magnetické rezonanci)? 

I zde je těhotenství možné, ale je dobré zvolit léčbu, která nejdříve aktivitu nemoci omezí. Existují léky, které se podají nárazově jen na začátku prvního a druhého roku, do půl roku po posledním podání léku lze otěhotnět, a pak je prostor jak na těhotenství tak na kojení bez léčby, protože nemoc by měla být dlouhodobě stabilizovaná. Pokud je žena léčena před těhotenstvím pro vysokou aktivitu RS protilátkou natalizumabem, i tam je již dost bezpečnostních dat, aby mohla dále pokračovat léčba během těhotenství v infuzích v režimu jednou za 6 týdnů s poslední infuzí ve 34. týdnu a pak až po porodu. Předejde se tak těžkým atakám, které se po vysazení tohoto léku mohou objevit. I pro velmi často používané protilátky proti molekule CD20 přibývá bezpečnostních dat, která umožní strategii léčby upravit tak, aby žena nezůstala delší dobu bez účinné léčby. 

Ovlivňuje RS průběh porodu?

Ne, ale doporučujeme, aby porod nebyl nadměrně dlouhý a bolestivý, protože obojí může zbytečně aktivovat imunitní systém. Není námitek proti epidurální anestesii. Císařský řez je indikován pouze, pokud ho porodník považuje za nezbytný.

Jak je to s kojením?

Omezování délky kojení v minulosti vycházelo z poznatku, že bez léčby se objevují ataky po porodu v prvních 3 měsících velmi často. Díky možnosti nepřerušit léčbu je dnes kojení (pokud se nezvýšila v těhotenství aktivita nemoci a nebylo potřeba přejít na účinnější léčbu) bez problémů. Je však třeba vždy jednat s rozumem, cílem našeho snažení je zdravá matka, která je schopna nejen kojit, ale především vychovat dítě. 

Zdá se, že v nedlouhé době bude oficiálně umožněno kojení i při podávání monoklonálních protilátek, protože tyto proteiny přestupují do mléka jen v naprosto minimálních množstvích a nepřecházejí do oběhu kojence, ale do jeho zažívacího traktu, kde jsou rozloženy jako jiné bílkoviny. 

Závěr

V současné době je těhotenství s RS možné a většinou bezpečné. Je však rozhodně vhodné využít včas poradenství v RS centru, kde je pacientka léčena, protože nejlepší výsledky vidíme u plánovaných těhotenství u nemoci, která je pod kontrolou. Současné léčebné možnosti dovolují i u této choroby prožít nejkrásnější období ženy v pohodě.

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., srpen 2023
MS centrum VFN, Praha 

PŘEDNÁŠKA MUDr. E. Meluzínová, 2019
Roztroušená skleróza a těhotenství

PODCAST: Mateřství a RS
S gynekoložkou MUDr. Petrou Hanulíkovou

Léčebné přípravky z první linie interferon beta a glatirameracetát není nutno vysazovat před otěhotněním. Pokud to aktivita nemoci dovolí, pak se léčba těmito léky v graviditě přerušuje, ale je možno v léčbě pokračovat, pokud jsou rizika postupu RS vysoká. Interferony beta jsou od r. 2019 schváleny pro podávání v těhotenství a při kojení. Po porodu v průběhu šestinedělí lze terapii interferonem navrátit kojící matce bez rizika pro kojence. Dle klinických zkušeností se za bezpečný v těhotenství považuje i glatirameracetát, pokud přínos pro matku převáží riziko pro plod, i když oficiální schválení v této indikaci nemá. K lékům první linie patří i teriflunomid. Tento lék je teratogenní a je proto zakázán v těhotenství a při kojení. Není tedy vhodné teriflunomid nasazovat u žen, které plánují otěhotnět v brzké době. Před plánovanou graviditou je nutné lék z těla speciálními postupy odstranit a zkontrolovat v krvi, zda jeho hladina poklesla na doporučené hodnoty. Pokud je teriflunomidem léčen muž, je riziko teratogenicity pro dítě zanedbatelné, přechod léku do spermatu je minimální.

K lékům, které by se z medicínského hlediska měly řadit k lékům první volby, patří dimethyl fumarát. Tento lék lze dle SPC (Souhrn údajů o přípravku) použít v těhotenství, převažují-li potenciální přínosy pro pacientku nad potenciálními riziky pro plod. Lépe je lék vysadit před otěhotněním cca 1 měsíc, ale je možno ponechat jej až do potvrzení gravidity.

Z léků s účinností na vyšší aktivitu RS jsou v r. 2020 v ČR dostupné fingolimod, ocrelizumab, alemtuzumab, natalizumab a kladribin. Při aktivnějším průběhu RS je riziko z vysazení léčby a možného vzplanutí onemocnění větší, a proto je třeba těhotenství pečlivě plánovat a časovat po dohodě s lékařem. Rebound fenomén (rychlé zhoršení nemoci) hrozí zejm. při vysazení fingolimodu a natalizumabu. Neurolog a ev. Váš gynekolog by Vám měl nabídnout s ohledem na předchozí užívanou léčbu možnost konzultace v genetické poradně, zejm. ke stanovení rizika postižení vašeho dítěte vrozenou vývojovou vadou (nikoliv RS).

Fingolimod se doporučuje vysadit asi 2 měsíce před otěhotněním, jelikož prostupuje placentou a může ovlivnit vývoj plodu.

Ocrelizumab je z těla eliminován asi po 19. týdnech od poslední dávky, po této době by bylo početí možné, ale dle SPC se gravidita doporučuje za 12 měsíců po poslední infuzi, u novorozenců může být přechodně nízký počet lymfocytů.

Alemtuzumab je eliminován z organizmu po 30 dnech a graviditu lze povolit za 4 měsíce po poslední infuzi, otěhotnění na léčbě se nedoporučuje. Alemtuzumab má po podání infuze efekt ještě další 2 roky a v tomto období by bylo otěhotnění možné.

Natalizumab se může ponechat až do okamžiku zjištění gravidity. Specifický postup je nutné dohodnout s lékařem. V případě nutnosti je možné lék opět nasadit ve 2. a 3. trimestru nebo jej lze ponechat při protažení intervalu mezi infuzemi i dříve. U novorozence se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby.

Kladribin je vysoce teratogenní. Lék je podáván v pulsech a otěhotnět je možné 6 měsíců po poslední dávce. Výhodou je, že účinek léku přetrvává ještě další 2 roky, kdy je možné absolvovat těhotenství, porod a kojení, lék tedy umožňuje plánování těhotenství bez nutnosti vysazení léčby.

Při současných možnostech brzkého zahájení léčby biologickými léky se stále méně používají starší cytostatika jako je azathioprin, methotrexate, mykofenolát mofetil, mitoxantron či cyklofosfamid. Tyto léky je nutné vysadit alespoň 6 měsíců před otěhotněním pro jejich teratogenní účinek.

Období těhotenství je považováno spíše za příznivé stran průběhu autoimunitních onemocnění, imunitní systém ,,toleruje,, přítomnost miminka a autoimunitní onemocnění se tak často zlepší, riziko ataky v těhotenství je asi o 30–50% nižší oproti ženám netěhotným. Existují samozřejmě výjimky. Problémem je také léčba atak v těhotenství, dávky kortikoidů je nutno minimalizovat, a to i v závislosti na pokročilosti těhotenství. U každé pacientky je nutné zvážit riziko těhotenství a vysazení nebo zachování léčby individuálně. Před otěhotněním by měla být pacientka minimálně 1 rok stabilizovaná, čili nemělo by být zhoršení v neurologickém postižení a neměla by se objevit ataka, v optimálním případě je vhodné mít stabilní nález i na MR mozku.

Samotný průběh těhotenství se neliší od průběhu těhotenství u zdravých žen. Není třeba s ohledem na RS těhotenství označit jako rizikové. Gynekolog/porodník by měl být informován o tom, že pacientka má RS, speciální doporučení záleží spíše na stupni RS postižení. Porod by měl být veden co nejšetrněji, nezáleží na tom, zda bude veden přirozeně nebo za použití epidurální anestezie. Císařský řez je většinou indikován gynekologem s ohledem na rizika pro dítě či jiná onemocnění matky, z hlediska RS není císařský řez rizikovým, malý negativní vliv může mít celková anestezie.

Šestinedělí a první 3 měsíce po porodu jsou nejrizikovějším obdobím stran vzplanutí RS aktivity. Kojení by mělo být kratší než u zdravých žen, většinou se doporučuje kojit 3–6 měsíců. Pro každou ženu je období po porodu velmi zatěžující a stresující a příchod dítěte znamená změnu v zaběhlém životním stylu. Aby nebyly pacientky s RS nadměrně přetěžovány, doporučujeme již předem s rodinou konzultovat možnost výpomoci zejm. stran partnera a příbuzných, a tím umožnit matce alespoň pravidelný odpočinek. Hormonální změny po porodu mohou vést nejen k atace, ale také mohou zhoršovat deprese, únavu, vyvolávat psychické obtíže.

Každé další než první těhotenství představuje větší riziko provokace aktivity RS. Z tohoto důvodu je ženám s RS, doporučováno mít maximálně dvě děti. Rozhodnutí stran těhotenství po zvážení všech rizik zůstává stále na pacientce.

Nejčastější dotazy na těhotenství a kojení při RS naleznete zde.

Genetika

Faktory prostředí nejspíše dokážou u jedince, který je k nemoci geneticky disponován, RS spustit. Navíc se na vzniku RS nepodílí mutace pouze v jednom genu, ale mutace hned v několika genech, tato dědičnost se označuje jako polygenní. Geny, které se na vzniku RS podílí, nejsou ještě zdaleka všechny identifikovat.

Základní informace

Za vnímavost k RS jsou odpovědná zejména místa v DNA, která se podílí na regulaci imunitního systému či geny pro myelinový protein (z něj jsou tvořeny nervové obaly). Moderní metody molekulární biologie umožňují studovat velké množství genů najednou. Výzkum je zaměřen na geny, u nichž se předpokládá účast na zánětlivých procesech při RS (zánětlivé působky, naprogramovaná smrt buněk – apoptóza, aj.), poškozování myelinu (demyelinizace) a nervových vláken (neurodegenerace), nebo naopak schopnost obnovy myelinu či nervových vláken.

To, že RS má dědičný resp. genetický podklad je jasné ze studií rodin, kde se RS často vyskytuje. V běžné populaci v ČR je riziko vzniku RS 1:1000, tedy 0.1%. U příbuzného prvního stupně pacienta s RS (dítě, sourozenec) je riziko 3–4%. U jednovaječných dvojčat se riziko pohybuje kolem 34%. Riziko 3–4% je obdobné jako riziko většiny zhoubných nádorových onemocnění. Je třeba upozornit, že se nedědí vlastní onemocnění, ale pouze určitá vnímavost k RS.Proto není genetické poradenství rodičům s RS nijak nápomocné. Individuální genetická výbava dále určuje, jak bude pacient reagovat na léčbu či jak bude nemoc rychle postupovat.

Do budoucna by mohlo být možné RS pacienta geneticky vyšetřit a dle zjištěných údajů zahájit pro každého individuální léčbu, která bude nejúčinnější.

MUDr. Jana Volná

Pokročilé informace

Genetická predispozice k rozvoji roztroušené sklerózy (RS) je podložena mnoha genetickými a epidemiologickými studiemi. Byla prokázána vysoká vnímavost k onemocnění zejména u skandinávské populace, naopak mongoloidní rasa má až desetkrát nižší vnímavost k rozvoji choroby ve srovnání s rasou kavkazskou. Také familiární výskyt nemoci vliv dědičnosti potvrzuje. Bylo prokázáno zvýšené riziko postižení u příbuzných nemocného, zejména u jednovaječných dvojčat, u kterých se pohybuje v rozmezí od 25 %- 30 %, dvouvaječných dvojčat 3-7 %  a u příbuzných prvního stupně pak okolo 3%.

Nejedná se však o klasickou monogenní dědičnost, ale o komplexní onemocnění s dědičností polygenní, neboť na spuštění autoimunitního procesu se podílí velké množství vysoce polymorfních genů. Tyto geny se u daného jedince vyskytují ve vazbách a různých kombinacích, což podmiňuje výraznou interindividuální variabilitu choroby, tedy její další průběh, tíži postižení i odpovídavost na terapii.

Jsou studovány kandidátní geny a jejich varianty, které ovlivňují komplexní patogenetický proces. Nejvíce studií se zaměřilo na asociaci této choroby s geny pro lidské leukocytární antigeny (HLA), které hrají klíčovou roli ve zpracování antigenů myelinu a iniciaci autoimunitního procesu. V rozsáhlých, tzv. genome-wide asociačních studiích (GWAS), provedených v evropské populaci, byla prokázána asociace RS s haplotypem HLA-DRB5*0101- DRB1*1501- DQA1*0102- DQB1*0602. Mimo oblast HLA byly nalezeny geny kódující prozánětlivé cytokiny, které se podstatně podílí na progresi vlastního zánětlivého postižení a aktivaci infiltrujících imunokompetetních buněk. Dalším velmi významným faktorem, podmiňujícím rozvoj a progresi onemocnění je porušení hematoencefalické bariéry, umožňující přestup zánětlivých buněk do centrálního nervového systému. V tomto procesu se uplatňuje variabilita genů kódujících chemokiny, adhezivní molekuly, matrixmetalloproteinázy a další. V neposlední řadě, velmi důležitou roli hraje také variabilita genů pro vitamin D, který je významným environmentálním faktorem, neboť navozuje silné antiproliferativní, prodiferenciační a imunomodulační účinky.

Genetické vyšetření může poskytnout důležité informace o patogeneze onemocnění a nalézt jedince se zvýšeným rizikem k rozvoji choroby. Zjištění genetické predispozice umožňuje posoudit nejen míru individuálního rizika, ovlivnění průběhu onemocnění, ale také napomoci ve vývoji nové, specifické, individualizované farmakoterapie. Tyto poznatky bude možné v budoucnosti využít v klinické praxi, umožňující monitorovat průběh onemocnění a sledovat efekt léčby.

Doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.

Vyšlo nové číslo časopisu iROSKA

Pozvánka 17. mezinárodní konference – Pozvánka 6. ročník pexesového turnaje – Pozvánka Světový den RS 29.5.2019 – Mars 2019 v regionech – Moje vanilkové dny – Poradna lékaře – Právní poradna – Sociální poradna – Bylinková poradna – činnosti regionách spolků ROSKA – Videosoutěž – MSrehab a mnohem víc najdete v novém vydání.


iROSKA 1_2019 ke stažení

Edukační seminář pro mírně pokročilé pacienty s roztroušenou sklerózou

Máte již několikaleté zkušenosti s roztroušenou sklerózou? Zajímáte se o novinky související s tímto onemocněním? Přijměte tedy pozvání na seminář pro pacienty, který se koná 24. dubna 2019 v přednáškovém sálu teplické polikliniky.

Seminářem Vás provedou přední odborníci na léčbu, rehabilitaci a sociální problematiku tohoto neuroimunologického onemocnění a budou Vám k dispozici i pro Vaše dotazy.

Program:

 • prim. MUDr. Marta Vachová
 • Doporučené cvičení a životospráva u osob s RS s mírným až středním neurologickým nálezem
  Mgr. Klára Novotná
 • Kde a kdy nám sociální systém podává pomocnou ruku
  Mgr. Hana Potměšilová, BA, DiS.
 • Činnost regionální pacientské organizace Roska

 Více informací na  https://rs-seminar.cz/

Z Marathonu do Athén, nebo z Athén do Sparty?

Historie Marathónu začíná 490 let př. n. l., kdy Perská říše poslala svou armádu proti Athéňanům, historie MaRS maratonu začala před osmi lety nápadem Romana Kvapila jak motivovat lidi s roztroušenou sklerózou k pravidelnému pohybu. Vyzvat všechny kolem sebe a jít cvičit společně. Organizátorem celé akce je Nadační fond IMPULS ve spolupráci s místními pacientskými sdruženími, které vzaly věc MaRS maratonu za své.

Týmy složené z nejen pacientů, ale i jejich rodin, přátel, lékařů, sester, terapeutů cvičily ve 30 městech na podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Skládačka – puzzle, symbol MaRS maratonu – ale nejsou pouze jednotlivé týmy, jsou to také různá místa a různé formy sportovních disciplín.

Z Marathonu do Athén – tedy 42,196 km nebo z Athén do Sparty 246 km?

Jak ukázal letošní ročník, tak z Rennes do Prahy a zpět a to je 3 700 km, které ušli, uběhli, ujeli na rotopedu ve Francii. MaRS dokoce inspiroval skutečné maratónce, v Turecku se pět běžců Runanatolia připojilo svým výkonem k MaRS maratonu.

Účastníci akce si letos zacvičili v tradičním kruhovém tréninku, zúčastnili se skupinových lekcí pilates, jógy a relaxačního cvičení, vyzkoušeli si cviky na zlepšení jemné motoriky či trénink paměti, ale také si zaběhali, či prošli na vytyčených trasách. Nepřetržitě celých 24 hodin cvičily týmy lidí v Praze a už druhým rokem i v Bratislavě.

Postupně jsme se pomocí telemostu propojovali z centra MaRS maratonu v pražském FitnessActions s ostatními městy a vzájemně se podporovali. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 34 míst (v 30 městech) z celé republiky i zahraničí, celkem 3 256 lidí, z toho nejmladšímu účastníkovi bylo půl roku a nejstaršímu 90 let.

Každý rok přináší malá překvapení, a kromě skutečných sportovců, kteří tuto akci podpořili buď přímo, nebo vzdáleně z horských úbočí, to je výtěžek ve výši 386 099 Kč.

Ten poputuje na podporu rehabilitace pro pacienty s RS.

Vám všem, kteří jste MaRS maraton podpořili, a tím pomohli tam, kde končí možnosti zdravotního pojištění, moc děkujeme.

Dobrý začátek, rychlý start a radost ze cvičení…

MaRS 2019 začíná startem prvního týmu, zároveň spojením s Francií, následuje vyslání symbolické štafety napříč Českem a Slovenskem, Roman Kvapila, Jan Čenský, Tomáš Karel a dech beroucí vystoupení mladých sportovců Tomáše Absolona a Zuzany Pšeničkové, za inspiraci a potěšení děkujeme. A kdo ještě potřeboval ke cvičení načerpat energii, Tam Tam Batucada se o to postarala. Týmy fyzioterapeutů, psychokoutek a hlavohrátky, kreslení mandal s Jankou Frýdlovou, a nakonec stovky nadšenců, kteří chtěli a přišli. Cvičit, zapojit se, podpořit dobrou věc.

Je to akce plná – pohybu, radosti a smyslu J. Smysluplná proto, že podporuje cvičení, zdravý životní styl, ukazuje, že život s RS nekončí. Propojuje nové světy a otevírá nové možnosti. Pro všechny. Nejen nemocné, jejich rodiny, ale také pro všechny ostatní, kterým ukazuje, že jsou tu lidé, kteří se nevzdávají. Kteří jsou stateční nemoci navzdory.

Děkujeme všem partnerům, bez kterých by MaRS 2019 nebyl: Merck, Roche, Novartis, Biogen, Sanofi-Genyzyme, hlavnímu mediálnímu partnerovi Rádiu Impuls, Clarion Congress Hotelu Prague, společnosti Perfecto design, Asociaci fyzioterapeutů, Unii Roska a všem regionálním Roskám a MSA, MS Rehab, Slovenskému svazu MS, Albi za krásné hry, lékařům a sestrám a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste přispěli dárcovskou DMS.

Děkujeme za velikou podporu, osobní, finanční, velmi si jí vážíme, děkujeme za to, že jste přišli a byli inspirací do dalších dní všem kolem sebe, že jste byli skvělý tým, že jste pomohli propojit světy…

Těšíme se za rok na 24h cvičebním maratonu MaRS 2020!

NF IMPULS

Zvýrazněným tématem konference INSPO bude využití umělé inteligence ke zvýšení kvality života

Čím mohou přispět nejnovější poznatky neurověd, 3D tisk, nanotechnologie a internet věcí ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením, to byla témata úvodních přednášek posledních ročníků konference INSPO. Zvýrazněným tématem letošního 19. ročníku, který se uskuteční 30. března v Kongresovém centru Praha, bude umělá inteligence. Účastníci se seznámí s konkrétními příklady, jak už nyní pomáhá lidem se specifickými potřebami.

Přelomový projekt Seeing AI vede v Londýně Saqib Shaikh, softwarový inženýr Microsoftu, který je nevidomý. Díky síle cloudu a umělé inteligenci vytvořil volně dostupnou aplikaci, která lidem se zrakovými problémy ulehčuje běžný život tím, že mění vizuální svět na akustický. Aplikaci stačí namířit na objekt, který vás zajímá, a ona zvukově popíše, co vidí.

Seeing AI dokáže přečíst menu v restauracích, identifikovat peníze, nebo poznat přátele a lidi okolo vás. Například jeden nevidomý učitel naučil program poznávat své studenty. Když namíří telefon proti dveřím, začne aplikace postupně říkat jména studentů, kteří vcházejí do třídy.

S překonáváním jazykových bariér zase pomáhá řešení Microsoft Translator, které lidem se sluchovým omezením slouží jako dodatečný komunikační nástroj. Na americké Rochester Institute of Technology tvoří neslyšící studenti téměř desetinu školní populace, a proto během školních přednášek používají program Presentation Translator.

Ten v rámci programu Powerpoint nabízí živě funkci, která s využitím umělé inteligence rozpozná mluvenou řeč a okamžitě ji převádí na psaný text, který studenti vidí v počítačích nebo mobilech. Pokud studentům například vyhovuje jiný jazyk než angličtina, mají možnost překladu na svých zařízeních do více než 60 jazyků. Ve své přednášce Hector Minto, odborník na technologie pro zpřístupňování, přiblíží také grantový program Microsoftu “AI pro život bez bariér”, jehož cílem je pomoci lidem s postižením zapojit se do práce a života. 

Pozadu nezůstávají ani tvůrci v Česku. Ostravská společnost Benetronic před čtyřmi lety představila na konferenci INSPO inteligentní kompenzační pomůcku MouthMouse. Nyní přichází s konceptem chytré asistence. Tento systém, který využívá umělou inteligenci, dokáže pouhou jedinou fotografií pořízenou například mobilním telefonem nastavit inteligentní kompenzační pomůcku Benetronic a MouthMouse na míru klientovi – uživateli.

Lze tak nastavit, jak si přeje klient pomůcku ovládat (například ústy, dotykem, jazykem) a co konkrétně má pomůcka ovládat (například televizi, rádio, telefon, alternativní komunikaci). Není zapotřebí číst návody, není nutná hlubší technická znalost – stačí jediná fotografie pořízená mobilním telefonem. Tento koncept má pomoci posunout moderní péči, způsob jejího provádění a kvalitu života člověka o další krok kupředu.

Program konference INSPO na www.inspo.cz/inspo-2019 uvádí řadu přednášek, které jsou tematicky zaměřeny na uživatele s různým zdravotním postižením. Navíc přednášky doplní širokou nabídkou pomůcek a služeb více než 30 vystavovatelů. Zájemci o konferenci se ještě mohou zaregistrovat na www.inspo.cz/registrace.

Tento pátek finanční poradenství v online chatu s Tomášem Kofroněm

Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz bude v pátek 22. února od 13 do 14 hodin Tomáš Kofroň, který má na starosti finanční poradnu. Můžete se ptát na pořízení či rekonstrukci bydlení a další poradenství, které se týká oblastí financí.

Odborníka z Českomoravské stavební spořitelny se můžete ptát už nyní na info@inspirante.cz. Dotazy poslané e-mailem budou zodpovězeny během pátečního online chatu.

Pravidla:

 • Dotaz se nemusí zobrazit ihned, prosíme vyčkejte.
 • Chat se na inspirante.cz objeví přesně ve 13 hodin. Pokud ho neuvidíte, obnovte prosím stránku (Ctrl+F5).
 • Pokud nestihneme odpovědět na všechny dotazy, odpoví Vám Tomáš Kofroň po skončení chatu e-mailem (pokud vyplníte svou adresu). Váš e-mail se v chatu zobrazovat nebude.

A kdo je Tomáš Kofroň? Tomáš je v poradně Inspirante.cz machr na věci, které se týkají financování bydlení. V médiích a financích se totiž pohybuje přes 20 let, vyzkoušel si obě strany mediální barikády. Posledních pár let má na starosti komunikaci v Českomoravské stavební spořitelně.

2. ročník bojovky nejen pro děti na maratonu s roztroušenou sklerózou!

Roztroušená stezka je součástí akce Maraton s roztroušenou sklerózou 2019. Je určena dospělým i dětem, kteří si budou moci během procházky mimo jiné vyzkoušet, jak se asi cítí pacient s roztroušenou sklerózou.

Čekají vás zábavné úkoly, tréninik paměti i logická hra. Stezku si budete moci projít mezi druhou a pátou hodinou odpoledne. 

Více na www.maratonmars.cz

Je tady 14. únor!

“Pokud si myslíte, že pojem láska chápete, nebo mu rozumíte, tak vám gratuluji. Jste šťastní lidé a užijte si svátek všech zamilovaných. ” To Vám přeje v dnešním novém blogu Marek Blažíček.

Hrozně jsem chtěl, aby tenhle text lásku neironizoval. Přeci jen je ten svátek všech zamilovaných a člověk by jednou měl přestat být tím Železným mužem, který zbožňuje jen svou drahou Mrs. Absurditu… Já jsem opravdu chtěl! Jenže kdykoliv jsem si měl představit nějakou ze svých milostných chvilek, vždycky se mi za ní táhnul lehký opar… Nebo spíš takový hlásek, který se jí vysmíval.

No přátelé považte: mou první lásku na základní škole rozesmál spolužák prostým souslovím: „Marek-párek“. To je absolutní intelektuální devalvace! Můj první milostný akt se neodehrál, protože věta: „Tak se rovnou svlíkni.“ dočasně absolutně ochromila mou schopnost pohybu. (Ano, raději jsem posléze zbaběle prchl. Přeci jen každý Don Juan musel dozrát, že?)  Pokračování ZDE