Search
Close this search box.

Legislativní úprava zaměstnávání OZP

Pokud má firma zákonnou povinnost zaměstnat např. 1 člověka se zdravotním postižením a neučiní tak, má povinnost odvést do státního rozpočtu „pokutu“ téměř 80 000 Kč nebo nakoupit výrobky či služby v režimu náhradního plnění v hodnotě téměř 224 000 Kč bez DPH.

Pokud ale člověka zaměstná, pak nejen že na něj může od úřadu práce získat například půroční dotaci ve výši 60 000 Kč, ale má nárok i na slevu na dani z příjmu ve výši až 60 000 Kč.

Tedy suma sumárum: tím, že například pacienta s roztroušenou sklerózou skutečně zaměstná, může ročně ušetřit až statisíce korun!

Možná by Vás to nenapadlo, ale Ústava nám zaručuje svobodu a právo pracovat. Bohužel i v dnešní době si řada lidí myslí, že pokud je někdo zdravotně postižený a pobírá například invalidní důchod, tak nesmí pracovat a vydělávat si – jinak o tento důchod přijde. Tak tomu ale není! A kde se o tom píše?

Ústava České republiky, hlava I., článek 3 Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod: hlava první, obecná ustanovení, článek 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Kde najít jednoduše Ústavu a Listinu základních práv a svobod? Na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR www.psp.cz nebo na www.zakonyprolidi.cz

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ) – Tento člověk nepobírá žádný invalidní důchod. Má onemocnění, díky kterému má v jisté míře omezení vykonávat jakoukoli profesi (například člověk se stabilizovanou roztroušenou sklerózou…).

Hlediska posuzující míru poklesu pracovní schopnosti u roztroušené sklerózy:

 • Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí stav funkčních systémů – pyramidového, mozečkového, senzitivního, zrakového, kmenového, funkci sfinkterů, schopnost chůze, stání, dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost.
 • K hodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy mozkomíšní se používá Kurtzkeho škála EDSS.
 • Samotný nález CT, MRI bez klinického korelátu a funkčního postižení nemá dopad na pracovní schopnost.

Minimální funkční postižení, pokles pracovní schopnosti nad 10 %: 
bez hrubší poruchy funkce nebo malý neurologický nález, celková výkonnost a pohyblivost dotčena minimálně, lehká slabost nebo spasticita, lehká monoparéza, mírné poruchy chůze a snížení dosahu chůze, okohybné poruchy, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, EDSS 2–3

Lehké funkční postižení, pokles pracovní schopnosti 25–35 %: 
celková výkonnost omezena, pohyblivost zachována, chůze se sníženým dosahem (cca 500 m), vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více lehčích příznaků (např. lehké parézy dvou končetin, lehké sfinkterové obtíže, okohybné poruchy), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo vykonávány s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, EDSS 4

Středně těžké funkční postižení, pokles pracovní schopnosti 50 %: 
pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, středně těžká porucha motoriky chůze na kratší vzdálenost (cca 300 m = 4,5), výrazné sfinkterové poruchy, podle rozsahu symptomatologie a funkčního postižení, některé denní aktivity omezeny, EDSS 5–6

Těžké funkční postižení, pokles pracovní schopnosti 60 %: 
podstatné omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti (chůze 100 m, funkčně významná spasticita na dvou končetinách, ataxie, afektivní nebo kognitivní poruchy), některé denní aktivity podstatně omezeny, EDSS 6–6.5

Zvlášť těžké funkční postižení, pokles pracovní schopnosti 70–80 %: 
těžký pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, těžké poruchy motoriky (na úrovni těžkých paréz končetin), pohyblivost velmi obtížná, přesuny na velmi krátké vzdálenosti, popř. odkázanost na invalidní vozík (=7), závažná afektivní nebo kognitivní porucha, denní aktivity těžce omezeny, EDSS více než 7

K 30. září 2013 pobíralo v České republice invalidní důchod přesně 451 409 lidí.

Základním kritériem pro posouzení zdravotního stavu a přidělení vybraného stupně invalidity je u člověka se zdravotním postižením procentní míra poklesu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Rozhodnutí o přidělení stupně invalidity neznamená, že je tento člověk méně schopný. Toto rozhodnutí pro něj znamená určitou ochranu na trhu práce. A to například v tom, že mu úřad práce nesmí přidělit práci, která by ohrozila jeho zdravotní stav.

Věděli jste, že… se dříve pro označení osoby zdravotně postižené (OZP) používal pojem „občan se změněnou pracovní schopností“?

Slevy na dani z příjmů pro zaměstnavatele

 • 18 000 Kč na jednoho zdravotně postiženého zaměstnance 
 • 60 000 Kč na jednoho zaměstnance ve III. stupni invalidity

Slevy na dani z příjmů pro osoby se zdravotním postižením, které pracují

 • 2 520 Kč za rok na I. a II. stupeň invalidity
 • 5 040 Kč za rok na III. stupeň invalidity

Držitel průkazu ZTP/P má slevu na dani z příjmu ve výši 16 140 Kč.

Otevřený (běžný, volný) trh práce 
Běžný zaměstnavatel (firma, státní správa a samospráva, neziskový sektor) má povinnost, pokud má více jak 25 zaměstnanců v přepočteném stavu, zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to ve výši 4 %. Osoby ve III. stupni invalidity se započítávají do celkového počtu OZP 3×.

Chráněný trh práce

 • Osoba zdravotně postižená podnikající jako OSVČ
 • Uznaný zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 50% OZP či OZZ (zaměstnavatele uznává spádový úřad ráce)

Zaplatit odvod ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP nebo nakoupit výrobky nebo služby z chráněného trhu práce.

Příklad – průměrná mzda za rok 2017: 28 761,- Kč tedy 71 903,- Kč ročně za jednoho chybějícího kolegu se zdravotním postižením.

Věděli jste, že… když firma zaměstná člověka ve III. stupni invalidity, je to z pohledu zákona stejné, jako by zaměstnala 3 osoby se zdravotním postižením v nižším stupni invalidity?

Co je náhradní plnění? Nakoupení výrobků nebo služeb… od zdravotně postižených podnikatelů, kteří podnikají jako OSVČ nebo uznaných zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, a to ve výši 7násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP.

Příspěvek při zřízení společensky účelného místa – § 113 Zákona o zaměstnanosti

 • úhrada mzdových nákladů postiženého zaměstnance, až 15 000,-/1 měsíc/plný úvazek

Příspěvek při přípravě OZP k práci – § 72 Zákona o zaměstnanosti

 • úhrada nákladů s ní spojených

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením – § 75 Zákona o zaměstnanosti

 • Příspěvek se týká zaměstnavatele, který zřídí pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce České republiky pracovní místo s tím, že se na něj nebudou vztahovat podmínky určené pro chráněný trh práce, tj. dosavadní podmínky pro vymezení chráněného pracovního místa.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP – § 78 Zákona o zaměstnanosti

 • pro uznanané zaměstnavatele s min. počtem 50% zaměstnanců se zdravot. postižením
 • 12 000 Kč měsíčně u OZP na vymezené chráněné pracovní místo v 1., 2. a 3. stupni invalidity + 1 000,- zvýšené režijní náklady
 • u osob zdravotně znevýhoděných je příspěvek na mzdové náklady na vymezené chráněné pracovní místo 5 000 Kč + 1 000,- zvýšené režijní náklady

Hledejte práci na bezplatných webových stránkách určených výhradně zaměstnavatelům, kteří se zajímají o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Jsou jimi například www.prace.cz (sekce Práce OZP).

Na portálech www.práce.cz; www.praceozp.cz nebo www.ozpprace.cz  dokonce můžete vložit svůj životopis, který po vložení inzerátu obdrží každý zaměstnavatel, který poptává pozici, na kterou splňujete kritéria.

Stejně tak zde najdete rady, jak psát životopis, nebo máte možnost využít odborných, například právních poraden.

Využijte i možností konzultací se svým úřadem práci či Revenium, z. s. (www.revenium.cz)

Chystám se k lékaři

Pokud jsou tito lékaři dostatečně informovaní a ostražití, odešlou pacienta s podezřením resp. k vyloučení roztroušené sklerózy na neurologii. Neurolog pacienta klinicky vyšetří, avšak negativní neurologický nález roztroušenou sklerózu nevylučuje, jedinou metodou, která potvrdí RS, je magnetická rezonance mozku a míchy. Doplňkovým vyšetřením je odběr mozkomíšního moku.

V okamžiku potvrzení diagnózy RS by měl být pacient odeslán do nejbližšího RS centra k rozhodnutí o léčbě. V ČR je ze zákona pacientovi umožněna svobodná volba lékaře, některá RS centra nejsou však kapacitně schopna ošetřovat pacienty z jiných krajů. Kontroly léčených pacientů v RS centrech pak probíhají dle potřeby 1–4× ročně.

 • Při první konzultaci ve specializovaném RS centru je třeba mít s sebou veškerou dokumentaci týkající se neurologických obtíží a nález z magnetické rezonance (tento je možno poslat mezi nemocnicemi elektronicky).
 • Při opakovaných kontrolách lékaře zajímá, zda došlo od poslední kontroly ke změně neurologického stavu, ke změně u dlouhodobě užívaných léků, výskyt jiných zdravotních komplikací, infekcí apod.
 • Není chybou si případné dotazy k návštěvě lékaře sepsat.
 • Pokud se objeví zhoršení stavu = ataka = relaps (zhoršení chůze, mravenčení, pálení, poruchy zraku…) a tyto potíže budou trvat déle než 24 hodin, zavolejte co nejdříve do svého centra. Čím dříve se začne s léčbou ataky, tím větší je šance na uzdravení. Postup v případě akutního zhoršení (tzn. při atace) se mezi jednotlivými RS centry liší, je nutné řídit se pokyny ošetřujícího lékaře.
 • Ke zhoršení stavu může dojít i při běžné viróze či nachlazení. Zavolejte svému ošetřujícímu lékaři, o Vaší nemoci by měl vědět a v případě trvajících teplot by Vám měl nasadit antibiotika.
 • Pokud chcete svému lékaři sdělit důvěrnou informaci a v místnosti je přítomna třetí osoba, neváhejte požádat o rozhovor mezi čtyřma očima.

MUDr. Jana Volná, duben 2019

Nový sloupek Marka Blažíčka

Zkraje minulého týdne mi trhali osmičky. Vzhledem k tomu, že se samozřejmě jednalo o zánětlivý případ, jsem dostal antibiotika… Drahé pilule mi ovšem nejen (snad) vyhnaly zánět z těla, ale ještě mi absolutně rozhodily metabolismus. Tahle lambáda může trvat prý ještě několik dní, jak už to ale paranoidní našinec má, přišly mu na mysl ty nejhorší možné varianty…

Pokračování ZDE

ODLIŠNÁ VIZUÁLNÍ MÉDIA I ODLIŠNÉ PŘÍSTUPY VYJÁDŘENÍ, I TO SPOJUJE VÝSTAVA CESTA ZA DUHOU

CESTA ZA DUHOU:

 • výstava, která je tvořena z děl pacientů s roztroušenou sklerózou
 • funguje již šestnáctým rokem
 • letos můžete vystavená díla vidět od 1. do 13. listopadu v kavárně Nona na Nové scéně Národního divadla v Praze
 • téma letošního ročníku Cesty za duhou je „My sobě“, tedy parafráze hesla, které je napsáno nad oponou Národního divadla „Národ sobě“
Rozhovory ZDE

O (ne)fajčení

Po minulom blogu, kde som skĺzol kukvázi-filozofovaniu o karme a o živote sa tentoraz budem venovať podstatne
prízemnejšej téme: fajčeniu.

Prečo? Nuž rozhodol som sa s týmto
zlozvykom skoncovať, pretože ak chcem urobiť všetko preto, aby som čo najdlhšie
mohol normálne fungovať – teda priotritne upraviť svoj životný štýl a začať žiť
zdravšie, tak prestať fajčiť je určite jeden z prvých krokov týmto smerom.
Čítal som vyjadrenie nejakej pani doktorky, že fajčenie samozrejme škodí aj
zdravím ľuďom, ale ľuďom s RSkou dvojnásobne.

Vo štvrtok mi oznámili túto novinu,
víkend som strávil u známych na chalupe v slastnom tabakovom rauši, v pondelok
som si ubalil posledné cigáro a prestal som s tým. Teda nie úplne – následne
som si kúpil e-cigaretu, ktorú odvtedy v najväčších absťákoch „fajčím“, k
dnešnému dňu je to necelý mesiac. Môj plán je postupne si kupovať náplne so
stále nižším obsahom nikotínu až na nulu, zbaviť sa tak fyzického návyku a
opustiť túto nezdravú záležitosť úplne.

Pokračování ZDE