Search
Close this search box.

Prof. Eva Kubala Havrdová na konferenci “O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu”

Mádlouhou tradici a pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou a
především jejich blízkým!

Kdy to bude? 3.
listopadu 2018 od 10,00 hodin

Kde to bude? Kongresové
centrum IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4;
www.ikem.cz

 • E. Kubala Havrdová, MS centrum VFN – Úvod do RS, novinky v léčbě
 • K. Novotná, MS centrum VFN – Jak si společně zacvičit, jak si společně
  ulevit
 • M. Vachová, MS centrum Teplice – Rizika očkování u pacientů
  s RS a jejich dětí

I
letos na konferenci nejen potkáte špičkové odborníky, ale navíc načerpáte
spoustu nových poznatků a získáte cenná doporučení a třeba jiný pohled na eReSku.

Chcete
vědět vše o nemoci, která trápí vašeho blízkého, ale možná i vás?
Pak
se jistě registrujte!
A
to do
23. října 2018 na email natalie.kavulicova@revenium.cz Děkujeme!

A pokud budete mít po konferenci chuť na dobrou kávu, zajděte si na ni
třeba do kavárny NONA na Novou scénu Národního divadla! Až do 11. listopadu tam
probíhá již tradiční výstavě děl pacientů s eReSkou „Cesta za duhou“.

Konference je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza. Jde o unikátní akci v České republice.

Konferenci
pořádá Revenium za podpory UNIE ROSKA, NF Impuls a grantu společnosti
Merck
spol. s r. o.

Roztroušená skleróza – mýty a skutečnosti

Sdělit diagnózu roztroušené sklerózy se ještě před pár letyrovnalo sdělení osudu. Proto se diagnóza až do konce minulého století často
před pacienty tajila. To však zároveň s její nepředvídatelnou aktivitou vedlo
ke vzniku mnoha mýtů. Dnes jde o jedno z nejrychleji se vyvíjejících odvětví
neurologie, propojující poznání imunologie, zobrazovacích metod, animálních
modelů a klinické neurologie. Toto spojení přineslo většině nově
diagnostikovaných pacientů dramatickou změnu života – přes polovinu našich
pacientů s biologickou léčbou je schopno plného pracovního výkonu.

Nových
poznatků však stále přibývá i v oblasti genetiky, mikrobiomu či biochemie a
možná se blíží doba, kdy budeme moci pacientovi individuálně poradit, která
léčba je pro něj nejvýhodnější. Jde o autoagresivní onemocnění, naše poznatky
jsou dnes doplněny i o psychologické studie a komplexní přístup k pacientovi
zahrnuje také doporučení změn životního stylu. Jako by se roztroušená skleróza
stala obrazem naší doby.

Přednáška ke stažení ZDE

Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc

Bezplatné právní služby poskytují advokáti sdružení v České advokátní komoře (ČAK). Bezplatnou právní pomoc lze využít v případě krátké informativní porady. Ta neslouží k vyřešení konkrétního problému, ale poskytne rady a doporučení, kam se lze obrátit a jak danou věc nejlépe vyřešit.

Bezplatnou právní pomoc lze využít také ve složitějších otázkách, jako je zahájení správního či soudního řízení, řízení před Ústavním soudem, anebo v jeho průběhu. Je také určená cizincům v zařízeních pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku. Nová úprava se nedotkla právního zastoupení před obecnými soudy, které upravují příslušné soudní procesní předpisy (občanský soudní řád, soudní řád správní a trestní řád).

Jak postupovat v případě krátké informativní porady:

 • V případě, že si žadatel nemůže dovolit zaplatit advokáta ze svého, může požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta.
 • Průměrný měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců (před podáním žádosti) nesmí být vyšší než trojnásobek životního minima (žadatele nebo všech osob, s nimiž žije a společně hradí náklady na živobytí).
 • Nesmí být již zastoupený/á jiným advokátem nebo zástupcem.
 • Žádost se podává pouze na předepsaném formuláři (zde), nebo na pobočce v Brně.
 • Žadatel musí ČAK uhradit poplatek ve výši 100 Kč – bezhotovostně či poštovní poukázkou. (*Výjimky z poplatku jsou uvedeny níže.)
 • ČAK advokáta určí bez zbytečného odkladu.
 • Minimální délka jedné porady je 30 minut.
 • Maximálně 120 minut za jeden kalendářní rok.

Pomoc advokáta ve složitější věci: zahájení správního či soudního řízení, řízení před Ústavním soudem, anebo v průběhu takového řízení:

 • V případě, že si žadatel nemůže dovolit zaplatit advokáta ze svého, může požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta.
 • Žádost se podává pouze na předepsaném formuláři (pro fyzickou osobu nebo právnickou osobu), nebo na pobočce v Brně.
 • Komora určí advokáta, kterého zaplatí stát, osobám nemajetným, bez pravidelných příjmů nebo s příjmem na hranici životního minima, přičemž jsou zohledňována další kritéria, například objektivní omezení možnosti žadatele dosahovat vyšších příjmů (osoby se zdravotním postižením, osoby ve starobním důchodu apod.).
 • Posuzují se celkové příjmy žadatele a všech dalších osob žijících s ním ve společné domácnosti. Dále se zohledňuje například vyživovací povinnost žadatele, upotřebitelný majetek, tj. objektivní omezení získat ze svého majetku příjem apod.
 • Příjmy se opět dokládají za posledních 6 měsíců (před podáním žádosti) – není zde ale hranice trojnásobku životního minima.
 • Žadatel nesmí být zastoupený/á jiným advokátem nebo zástupcem.
 • V případě žádosti o advokáta pro jiné řízení než před správním orgánem či Ústavním soudem je navíc třeba doložit, že žadatele alespoň dva oslovení advokáti odmítli.
 • ČAK advokáta určí bez zbytečného odkladu.
 • Pokud ČAK určí advokáta, v rozhodnutí vymezí, v jaké věci a v jakém rozsahu advokát poskytne své služby a případně další podmínky.
 • ČAK žádosti nevyhoví v případě zneužití práva či zjevně bezdůvodné žádosti.
 • Žadatel je povinen informovat ČAK bez zbytečného odkladu o změně ekonomické situace.
 • ČAK určení advokáta zruší, pokud zjistí, že ekonomická situace žadatele neodůvodňovala nebo nově neodůvodňuje bezplatné poskytování právní pomoci na náklady státu – advokáta pak platí žadatel.
Cizinec, který se nachází v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku:
 • Ředitel zařízení nebo střediska může podat ČAK podnět, aby ta určila advokáta.
 • Určený advokát přijede do zařízení a bude k dispozici všem, kdo potřebují právní radu.
 • Komora na základě podnětu přihlédne i k jazykové vybavenosti určeného advokáta.
Další informace o bezplatné právní pomoci:

Leták ombudsmana k právní pomoci: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Pravni-pomoc.pdf

Česká advokátní komora: https://www.cak.cz/

Vyhledávač advokátů: http://vyhledavac.cak.cz/

Formuláře pro podání žádosti o advokáta: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19163

* Povinnost uhradit poplatek se nevztahuje na držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby mladší 15 let, osoby pobírající příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) anebo IV (úplná závislost), osoby pečující o osoby pobírající příspěvek na péči ve stupni III anebo IV, osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nebo cizince umístěné v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku. Skutečnost, že se na žadatele vztahuje osvobození z poplatkové povinnosti, musí žadatel doložit.

Stížností týkajících se sociálního zabezpečení je historicky nejvíc

I nadále pokračuje trend neustále se zvyšujícího počtu podnětů z oblasti sociálního zabezpečení. Ve 2. čtvrtletí jich bylo už 469, což je téměř dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Nikdy v minulosti se na ombudsmana neobracelo tolik lidí s podněty týkajícími se důchodů a dávek, jako je tomu v letošním prvním a druhém čtvrtletí. Jediné období, které se k nim se 412 podněty statisticky přiblížilo, bylo 4. čtvrtletí roku 2012, kdy se v podnětech odráželo zavedení problematické sKarty.

Z oblasti sociálního zabezpečení se téměř dvě stovky podnětů týkaly důchodů (především invalidních), dalšími častými tématy byly dávky pro osoby se zdravotním postižením a dávky pomoci v hmotné nouzi (v obou případech po 90 podnětech).

V oblasti stavebního řádu převažovaly mezi 161 podněty problémy týkající se odstraňování či dodatečného povolení stavby a umístění či povolení stavby.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku mírně přibylo podnětů týkajících se ochrany životního prostředí, státní správy soudnictví, přestupků a záležitostí cizinců. V případě životního prostředí šlo zejména o oblast ochrany vod, tj. problémy týkající se kanalizace, studen či znečištění vod. Mezi podněty z přestupkové agendy převládaly přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.

O něco méně často si naopak lidé ombudsmance stěžovali na záležitosti související se zaměstnaností a prací nebo s ochranou práv dětí a rodiny.

Ve 2. čtvrtletí ombudsmanka vyřídila celkem 2 113 podnětů, z toho 1489 v působnosti. Pochybení zjistila ve 140 případech. Nejčastěji v oblasti stavebního řádu a sociálního zabezpečení. U podnětů týkajících se stavebnictví úřady chybovaly v každém 6. případu.

zdroj: www.ochrance.cz

Jak je to se slevami při cestování po železnici

Z tohoto důvodu přistoupily České dráhy a.s. k ukončení aplikace "IN Důchodce" a svým zákazníkům se rozhodly vyplatit poměrnou částku za nemožnost dalšího využití této slevové aplikace.

Cenový Výměr Ministerstva financí nepamatuje na cestující, kteří již pobírají nějaký důchod a ještě nedosáhli věku 65 let. České dráhy se těmto cestujícím rozhodly poskytnout slevu na pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného jízdného. Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550 Kč s platností na 1 rok nebo za 1 490 Kč s platností na 3 roky. Aplikaci tedy mohou využít důchodci mladší 65 let a osoby s 3. stupněm invalidity.

 • Aplikace IN 50 D je určena pro cestující do 65 let, kteří pobírají důchod starobní nebo invalidní pro invaliditu 3. stupně nebo osoby ve věku 60 – 65 let, které pobírají vdovský či vdovecký důchod.
 • Žadatel mladší 65 let (do dne, který předchází dni 65. narozenin) je povinen při podání žádosti předložit navíc Rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Rozhodnutí o změně důchodu / Oznámení o hromadné úpravě důchodů nebo ústřižku poštovní poukázky Důchody – výplatní doklad, ne staršího než jeden měsíc, nebo potvrzení o pobírání důchodu.
 • Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel do českého jazyka přeložené a úředně ověřené potvrzení o pobírání důchodu. Tato podmínka se nevztahuje na potvrzení vystavená ve slovenském jazyce.

Pokud jde o průkazy ZTP a ZTP/P, je sleva na jízdném ve všech dopravních prostředcích veřejné hromadné dopravy 75 % u držitelů průkazu ZTP a u průkazu ZTP/P je sleva stejná, ale zároveň průvodce těžce postižené osoby neplatí jízdné žádné s výjimkou místenky, kterou musí zaplatit. Tyto slevy jsou stanoveny v § 36, odst. 2, zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

zdroj: helpnet.cz

VZP od října nasadí novou metodiku k paragrafu 16

Pokud budou klienti VZP od říjnapotřebovat léčbu, která není standardně hrazená, měla by jim ale přinést
benefit, nebude je zřejmě čekat dlouhé schvalování jako doposud. Pojišťovna
totiž vypracovala metodiku, díky níž by měla být inovativní léčba dostupnější
(viz
zde). Materiál včera projednávala
správní rada, která by ho měla definitivně odkývnout na příštím zasedání tak,
aby v říjnu mohl začít platit.

„Dnes jsem představil členům správní rady materiál, který shrnuje
zásady, jimiž se chceme řídit při úhradách léků, které z nějakého důvodu
nejsou zařazeny mezi hrazené léčivé přípravky standardně schvalované SÚKL.
V žádném případě nechceme obcházet kompetence a povinnosti SÚKL, ale
chceme vytvořit funkční nástroj, který vyřeší dlouhodobě neudržitelnou situaci
okolo paragrafu 16. Máme ambici, abychom léčivé přípravky, které
v současné době nejsou hrazené nebo jsou hrazené pro jinou indikaci, zpřístupnili
našim klientům,“ přiblížil včera na briefingu po jednání správní rady ředitel
VZP Zdeněk Kabátek.

„Nová metodika ale nebude znamenat, že všichni dostanou všechno a že
paragraf 16 bude naplňován zcela bez omezení,“ zdůrazňuje místopředseda správní
rady Jiří Běhounek. Klient by ovšem měl nově mít garantováno, že léčbu,
z níž má benefit, dostane bez složitého domáhání. VZP by se při tom chtěla
opřít o odborné společnosti.

„V každé odborné společnosti chceme pro daný léčivý přípravek najít
partnera při stanovování benefitů pro klienta – budeme se tedy ptát, za jakých
podmínek, v jakém případě, pro kolik klientů a na jakých pracovištích má
smysl léčivý přípravek hradit. Na základě takto proběhnuvší diskuse budeme
stanovovat různé formy risk-sharingových smluv, které budeme s našimi
partnery, držiteli registrace, uzavírat. Léčivé přípravky pak budou na
pracovištích, které se danou diagnózou zabývají, k dispozici,“ načrtává
Kabátek.

Pojišťovna tedy chce aktivně usilovat o to, aby společnosti držící
rozhodnutí o registraci byly přístupné jednání o uzavření risk-sharingových
smluv v jakékoliv podobě. „Rádi bychom více využívali smlouvy, kde se
platí takzvaně za výsledek, tedy abychom riziko skutečně sdíleli a přiměli
držitele registrace, že doloží benefit pro klienta. Diskuse je ale velmi
složitá, takže jsou častější budget-capové smlouvy, kde zastropováváme celkové
náklady,“ dodává Kabátek s tím, že prozatím se smluv s platbami za
výsledek povedlo uzavřít jednotky.

Aktivní léková politika místo
správních řízení

Postup by nyní měl být takový, že příští správní rada dostane
z právního pohledu vycizelovaný materiál, v němž bude akceptováno
několik odborných připomínek ze strany členů rady. Metodika by měla platit od
začátku října. Pojišťovna si od novinky slibuje, že díky ní odpadne část
administrativy a celý postup se zrychlí.

„Už nebudeme používat správní řízení ve smyslu paragrafu 16, ale půjdeme
cestou aktivní lékové politiky, uzavírání dohod a rozšiřováním úhradových
dodatků s našimi partnery – poskytovateli zdravotních služeb. O tom, zda
bude léčivý přípravek našemu klientovi aplikován, tak bude rozhodovat příslušné
zdravotnické zařízení a nebude tam zdlouhavý proces, kdy musela proběhnout
diskuse s revizním úsekem,“ vysvětluje Zdeněk Kabátek.

Členové správní rady, kteří jsou zároveň poslanci, přitom vyslovují ochotu
neskončit jen u metodiky VZP, ale řešit samotné znění paragrafu 16 – což je
také směr, kterým se chce ubírat i ministerstvo (o ministerských plánech více
zde). „Jsem
ochoten precizovat tento paragraf, který byl do zákona vložen úplně za jiných
podmínek a z jiných důvodů. Jak se ukazuje i z výkladu soudů, je
velmi široký a nejasný. Pokud tedy dostaneme nějaký podnět, určitě se tomu
budeme věnovat tak, aby se paragraf konkretizoval,“ uvádí Jiří Běhounek.

Pro úpravu paragrafu je i šéfka správní rady VZP a zároveň sněmovního
zdravotnického výboru Věra Adámková. „Objevily se názory, že by měl být
paragraf 16 zcela vyňat. Já se domnívám, že tomu tak není, protože musíme mít
možnost dát pacientům léčbu, která není v řádně vedeném systému. Takto
bychom je o to připravili,“ doplňuje profesorka Adámková.

Zdroj: http://www.zdravotnickydenik.cz/2018/08/vzp-od-rijna-nasadi-novou-metodiku-k-paragrafu-16-reditel-predstavil-spravni-rade-hlavni-slovo-dostanou-odborne-spolecnosti/

10 nejdůležitějších práv pacienta

1. V České republice je všem pacientům garantována stejná zdravotní péče. Nikde nemohou odmítnout stejnou léčbu, která je indikována pro pacientovu diagnózu a dostávají ji pacienti jinde.

Podle článku 31 Listiny základních práv a svobod má každý bez rozdílu právo na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči poskytovanou na základě veřejného zdravotního pojištění. Tato zásada je dále rozvedena v takzvaném antidiskriminačním zákoně (zákon č. 198/2009 Sb.), který blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování.

 • Pan M. je HIV pozitivní a obrátil se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s podnětem, v němž si stěžoval na postup své zubní lékařky, která ho z odmítla ošetřit jako jiné pacienty v ordinaci ambulance a ošetřila ho na chodbě před ostatními čekajícími. Toto naprosto nepřijatelné jednání, které zároveň porušilo právo na důstojné zacházení a soukromí pacienta, bylo zdůvodněno údajně přílišnou časovou náročností dezinfekce ordinace lékařky.

Zdravotnický pracovník má právo odmítnout poskytnutí zdravotní služby za předpokladu, že by došlo při jejím poskytování k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví. V tomto případě mohla lékařka poslat pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb, který se dlouhodobě specializuje na HIV pozitivní pacienty a byl by schopen zajistit náležité hygienické a bezpečné podmínky. Je ale naprosto nepřijatelné poskytovat zdravotnické služby za takto nedůstojných a diskriminačních podmínek.

2. Když pacient nerozumí tomu, co mu sděluje lékař či zdravotnický personál, má právo ptát se a chtít lepší vysvětlení.

Právo pacienta na informace je zakotveno v zákoně o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.). Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním postupu. Má povinnost také umožnit pacientovi klást doplňující otázky ohledně jeho zdravotního stavu a navržené léčby. Otázky musí být srozumitelně zodpovězeny.

 • Pacientka N. měla podstoupit složitou operaci kolene, před zákrokem ale nebyla řádně poučena o průběhu operace: co konkrétně zákrok obnáší, jaká jsou případná rizika a nebyly jí sděleny ani možné alternativy léčby. Na doplňující dotazy reagoval personál odmítavě.

Dle zákona o zdravotních službách a občanského zákoníků (č. 89/2012 Sb.) lze pacientovi poskytnout zdravotní služby pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Lékař má povinnost řádně pacientovi zákrok popsat, vysvětlit jak bude zákrok probíhat, v čem spočívá, včetně rizik, možných následků a alternativ.

3. Pacient si může svobodně zvolit nejen svého praktického lékaře, zubaře či gynekologa, ale také jakéhokoli jiného lékaře, pokud pracuje sám na sebe. Může si také zvolit jakéhokoli poskytovatele zdravotních služeb a konkrétní zdravotnické zařízení (pokud to jeho zdravotní stav dovolí), ovšem v takovém případě však zákon o zdravotních službách nedovoluje vybrat si v něm i konkrétního zdravotnického pracovníka.

Možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení je zakotvena v zákoně o zdravotních službách. V zákoně jsou zároveň stanoveny výjimky z tohoto práva, jako je zdravotnická záchranná služba, pracovnělékařské služby, nařízená izolace, karanténa nebo ochranné léčení. Možnost volby nemají například osoby umístěné v policejních celách, osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, nebo vojáci v činné službě.

 • Pan P. trpěl dlouhodobě silnými migrénami, docházel pravidelně na neurologické oddělení jedné vyhlášené pražské nemocnice, měl ale pocit, že jeho stav se ani po měsících intenzivní léčby nijak zásadně nelepší. Pan P. požadoval po poskytovateli vyšetření od jiného lékaře. Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se obrátil s podnětem, ve kterém si stěžoval na postup nemocnice, která mu vyšetření u jiného lékaře neumožnila z důvodu časové vytíženosti.

Jak již bylo nastíněno výše, pacient má právo zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, ale v rámci poskytovatele si nemůže nárokovat poskytnutí zdravotní služby konkrétním lékařem. Volba konkrétního lékaře je možná v případě, že je lékař zároveň sám poskytovatelem zdravotních služeb (není tedy zaměstnán). Toto právo vyplývá mimo jiné z potřeby zajistit důvěru pacienta v odborné a lidské vlastnosti lékaře.

4. V případě, že pacient nesouhlasí s léčbou, může ji odmítnout.

Na základě zákona o zdravotních službách má každý pacient právo na odmítnutí zdravotní služby, má také právo na odmítnutí informací o svém zdravotním stavu. Výjimkou je pouze případné infekční onemocnění ohrožující okolí pacienta.

 • Paní K. se obrátila na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s dotazem, zda má jako pacient možnost odmítnout léčbu rakoviny a zda má poté právo na poskytnutí tišících prostředků zdarma, nebo zda může poskytovatel zdravotních služeb z jejího rozhodnutí vyvozovat nějaké sankční postupy.

V případě odmítnutí léčby se jedná o tzv. informovaný nesouhlas a lékař je povinen poučit pacienta o možných následcích jeho rozhodnutí, svým negativním reversem pacient všechny tyto následky přijímá. Odmítnutí léčby ale v žádném případě nezakládá žádnou sankční odpovědnost. Pacient má stále nárok na bezplatnou hospitalizaci a jakoukoliv léčbu adekvátní jeho stavu.

5. Pacient má právo získat kopii nebo výpis ze své zdravotní dokumentace a dalších materiálů, které souvisejí s jeho zdravotním stavem. Na totéž má právo zákonný zástupce nezletilých, opatrovník osob s omezenou svéprávností či osoba blízká.

Každý pacient má podle zákona o zdravotních službách právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy, opisy a kopie. Toto právo velmi úzce souvisí s právem pacienta na informace, s poskytováním informací o pacientově zdravotním stavu příbuzným a jiným třetím osobám a také s povinností poskytovatele zdravotních služeb vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci svých pacientů. Osoby, které mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, jsou v zákoně o zdravotních službách rozděleny do tří kategorií a to: pacient a zákonný zástupce, osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem, dále pěstoun nebo jiná pečující osoba a poslední kategorií jsou osoby blízké zemřelému pacientovi.

Zákon nestanoví povinnost písemné formy žádosti o nahlédnutí do dokumentace, případně o pořízení kopie nebo opisu, poskytovateli je ale většinou vyžadován písemný formulář, který se následně vloží do předmětných dokumentů. Zdravotnická dokumentace obsahuje mnoho odborných informací, ke kterým může poskytnout bližší vysvětlení pouze odborný personál, proto je běžnou praxí v nemocnicích objednání schůzky, aby byli poskytovatelé schopni zajistit odborného zaměstnance, který pacientovi záznamy v dokumentaci v případě potřeby vysvětlí.

V zákoně je jasně stanoveno, že pacient má právo na veškeré informace ze své zdravotnické dokumentace, měla by mu být tedy zpřístupněna celá.

6. Recept může pacientovi vystavit kterýkoli lékař, ale pokud nemá smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou, bude si pacient hradit léčiva sám. Toto neplatí v případě nutné a neodkladné péče, kdy jsou pojišťovny povinny recepty proplatit v plné výši.

Na základě ust. § 17 zákona o veřejném zdravotním pojištění uzavírají zdravotní pojišťovny smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb o poskytování a úhradě hrazených služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna pak uhradí vždy na základě lékařského předpisu vystaveného smluvním poskytovatelem, lékařem poskytujícím neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby v zařízení sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou, poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

 • Dva pacienti navštívili v období od října 2006 do března 2007 ambulanci lékaře. Ten jim vystavil celkem sedm receptů. Ani na jednom receptu nebylo uvedeno, že by pacienti měli zaplatit plnou cenu předepisovaných léčivých přípravků. S těmito recepty se dostavili do lékárny, předložili je, lékárna jim vydala předepsané léky a pacienti si je odnesli. Když lékárna „požádala“ zdravotní pojišťovnu, u níž byli tito pacienti registrováni, aby jí zaplatila vydané léčivé přípravky, ukázalo se, že je zde problém. Lékař, který recepty vystavil, totiž nebyl smluvním lékařem této zdravotní pojišťovny. Lékárna poté podala žalobu na lékaře, neboť dospěla k závěru, že jí způsobil škodu ve výši ceny vydaných léků tím, že na recept neuvedl, že jej má plně hradit pacient, byť věděl, že tomu ani jinak být nemůže, není-li ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, u níž je pacient registrován.

Nabízelo se, že by mohlo jít o případ „lékaře poskytujícího neodkladnou péči pojištěnci“, neboť lékař na receptech vždy uvedl slova „akutní péče“, avšak vzhledem k povaze předepsaných léků a času, kdy byly vyzvednuty po jejich preskripci, soud dospěl k závěru, že se nejednalo o neodkladnou péči. I přesto ale soud 1. stupně dospěl k závěru, že by lékárna měla chtít úhradu po pacientovi, který léky dostal, nikoli po lékaři, který mu na tyto léky vystavil recept. Lékárna se však odvolala, neboť měla za to, že škodu zavinil lékař tím, že na receptu nevyznačil, že má vydané léky hradit pacient. I odvolací soud dospěl k závěru, že lékař, který vystavil recept, není nijak povinen hradit jakoukoli částku lékárně. V dané situaci je ale nejasné, zdali je povinným k úhradě vydaných léků zdravotní pojišťovna, nebo pacienti. Odvíjí se to od toho, zda šlo, či nešlo o neodkladnou péči. Pokud se jednalo o neodkladnou péči, je povinnou osobou, která má vydané léčivé přípravky zaplatit, zdravotní pojišťovna. Pokud o neodkladnou zdravotní péči nešlo, je povinným k platbě sám pacient. Odvolací soud upozornil, že se jedná o otázku odbornou a tím, kdo ji jako jediný může vyřešit, není soud, ale soudní znalec, který by ji měl posoudit.

7. Nezletilý či osoba s omezenou svéprávností mají právo na to, aby s nimi v nemocnici byl nepřetržitě někdo blízký.

Podle ust. § 28 odst. 3 písm. e) zákona o zdravotních službách má pacient právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, a na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, to však v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.

 • Paní K. se obrátila na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s podnětem, v němž si stěžovala na postup nemocnice při poskytování zdravotní péče jejímu čtyřletému synovi. Paní K. si totiž přála se svým synem zůstat v nemocnici, nemocnice jí ale vystavila účet na 390 Kč za noc. Podle stěžovatelky je však pobyt průvodce u dětí do 6 let věku u jiných poskytovatelů zdravotních služeb hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

O tom, zda nepřetržitá přítomnost průvodce hrazena ze zdravotního pojištění je při hospitalizaci dítěte do 6 let věku nutná, rozhoduje podle zákona o veřejném zdravotním pojištění přijímací lékař. I v případě, že lékař přijetí rodiče jako průvodce neindikuje, právo rodiče na nepřetržitou přítomnost u dítěte, zakotveno v zákoně o zdravotních službách (jak je shora uvedeno), zůstává nedotčeno. Avšak takový pobyt již není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a cenu si může každý poskytovatel zdravotních služeb stanovit individuálně. Kancelář Ombudsmana pro zdraví dlouhodobě poukazuje na nedostatky v právní úpravě v této oblasti, především z důvodů neexistence definice standardů zdravotní péče, v nichž by mimo jiné měly být zakotveny i stejné podmínky pro pobyt průvodců hospitalizovaných nezletilých dětí v celé ČR.

8. Sanita se musí k nemocnému dostat v limitu 20 minut.

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě stanoví v ust. § 5, že dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Ten stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut.

 • Paní N. v podnětu uvedla, že se jejímu manželovi stal úraz – řezná rána na pravé ruce, kterou doprovázelo masivní krvácení. Podle jejích slov po zavolání 155 přijela rychlá záchranná pomoc až po 45 minutách, a to po několika urgencích. Paní N. tudíž zajímalo, jaká je časová lhůta pro dojezd rychlé záchranné pomoci a kam lze případně podat stížnost, že přijela pozdě.

Jak je již výše uvedeno, síť zdravotnické záchranné služby je vytvořena tak, aby po tísňovém volání dorazila k pacientovi záchranka do 20 minut. Dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele. Je tedy nutné posoudit konkrétní případ a zvážit důvody zpoždění, které provozovatel záchranné služby tvrdí. Stížnost lze pak podat podle ust. § 93 zákona o zdravotních službách.

9. Pacient má právo, aby ho lékař předem informoval o tom, kolik stojí nejen zcela nehrazené, ale také částečně hrazené zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění a o tom, jak je bude platit.

V souladu s ust. § 28 odst. 3 písm. f) zákona o zdravotních službách má pacient právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

 • Pan T. navštívil svou zubní lékařku, která mu předvedla správnou techniku, jak si čistit zuby. Bez předchozího upozornění, že bude pan T. něco platit, po něm lékařka za tuto konzultaci požadovala 350,- Kč. Objednala jej znovu a opět po něm požadovala dalších 350,- Kč. Pana T. tedy zajímá, zda má na takové jednání zubařka právo?

Jelikož daný podnět neobsahuje podrobnosti, nelze stanovit, zda je uvedená konzultace ohledně techniky čištění zubů hrazená péče nebo nikoli. V zákoně o veřejném zdravotním pojištění je stanoveno, kterou zdravotní péči pojišťovny hradí zcela, která se nehradí a která se hradí pouze za určitých podmínek. Poskytovatel zdravotních služeb je však podle ust. § 45 odst. 2 písm. a) zákona o zdravotních službách povinen informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Dále je taktéž povinen zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům; to neplatí pro poskytovatele lékárenské péče. Poskytovatel se pak dopustí správního deliktu, pokud pacienta takto neinformuje.

10.Pacient má právo kontrolovat, co bylo hrazeno z jeho účtu u zdravotní pojišťovny.

Pojištěnec má podle ust. § 11 odst. 1 písm. g) zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách.

 • Paní A. zajímalo, jakou zdravotní péči vykazovali lékaři její zdravotní pojišťovně, proto si zažádala o výpis ze svého účtu pojištěnce. Výsledkem byla pobouřena. Zjistila totiž, že zubařka, u které se nechala ošetřit pouze jednou, pravidelně každý rok její pojišťovně účtuje tisícikorunové náklady. Paní A. se tedy obrátila na pojišťovnu s tím, že vykázané výkony jsou neoprávněné. Pojišťovna došla k závěru, že lékařka skutečně vykázala náklady neoprávněně a celou sumu jí odúčtovala. Paní A. ale způsob uzavření jejího případu neuspokojil. Podle jejího názoru šlo o systematické okrádání a pojišťovna měla reagovat tvrději.

Pojišťovny se v takových případech neobejdou bez podnětů pojištěnců, s výjimkou případů, kdy je nepochybné, že péče být poskytnuta nemohla. Neoprávněně vyúčtované výkony pojišťovna vymáhá zpětně od lékaře. Pokud se jedná o opakované zjištění, je u lékaře provedená fyzická revize a v krajním případě může dojít na rozvázání smlouvy. Některé případy také končí podáním trestního oznámení na lékaře, který vykazoval neprovedené výkony. Lidé se o podvodných praktikách některých lékařů dozvídají hlavně díky internetovým projektům zdravotních pojišťoven.

Zdroj: Ombudsman pro zdraví

KOMPLEXNÍ PÉČE U OSOB S TĚŽKÝM NEUROLOGICKÝM POŠKOZENÍM HYBNOSTI (NEJEN) VLIVEM ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (RS)

Základní program:

 • Pohled lékaře: Symptomatická terapie (doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., neurolog – RS specialista)
 • Pohled sociální služby DSJ: Komplexní péče o klienta s RS v pobytové sociální službě (Mgr. Iva Jaklová – vrchní sestra DSJ DOZP,
 • Bc. Libuše Lopourová – sociální pracovník DSJ DOZP)
 • Pohled zdravotní služby DSJ: Specifika wound managementu u klientů s RS (Mgr. Romana Procházková – staniční sestra DSJ, konzultantka léčby ran)
 • Představení Domova sv. Josefa v Žirči (Ing. Jan Staněk – vedoucí fundraisingu, projektový manažer)
 • Pohled fyzioterapeuta: Terapie spasticity (Mgr. Romana Konvalinková, fyzioterapeut Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze)
 • Pohled ergoterapeuta: Komplexní ergoterapeutická péče (Mgr. et Mgr. Romana Uhlířová, ergoterapeut Kliniky Rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze)¨
 • Pohled ergoterapeuta: Dostupné kompenzační pomůcky (Bc. Tereza Školníková, ergoterapeut DSJ)
 • Pohled logopeda: Poruchy polykání (Mgr. Eva Baborová, logoped Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze)
 • Pohled psychoterapeuta: Péče o pacienty s těžkým neurologickým postižením hybnosti (Mgr. Alena Hagarová)
 • Pohled psychoterapeuta: Představení nejen psychoterapeutické péče v DSJ (Mgr. Daniela Šrámková, psycholog a fyzioterapeut DSJ)
 • Pohled fyzioterapeuta: Pády a poruchy rovnováhy (Mgr. Klára Novotná, fyzioterapeut Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze)
Podrobný program vč. informací k povinné registraci na akci najdete ZDE