4. Loňské běhy (Pepa Bajer)

Ještě dávno, před diagnózou RS, jsem se dost aktivně hýbal. Nezdálo se tehdy, že sportuji nějak často a moc, ale v porovnání s vrstevníky ano. Občas jsem ráno na lačno z Bílkovky vyběhl schody na Stalina, ke kyvadlu. Ve středu do Tyršáku na florbal. Když bylo hezky tak na tenis s Mirkem, na ping pong s Šoufkem, s Lubošem do posilky v Kotvě (vlastně většinou bez Luboše). Na kole do Troji po pravém břehu Vltavy, přes Stromovku zpátky. Ale hlavně – rychlá chůze po městě. V tom jsem vynikal. I kdybych se cpal horem dolem, nikdy na váze nepřiberu.

Jednou v létě jsem byl se sestrou a její rodinou v Harrachově. Na louce, kde jsem pobíhal s tehdy malým Matějem, jsem poprvé zaznamenal, jako dnes si to pamatuji, ten zvláštní pocit v nohou. Nešlo mi zrychlit, dohonit ho. Ztěžklé ztuhlé nohy co neposlouchají. Tenkrát teda jen trochu, ale ano, bylo to tam. Na okamžik. Asi momentální únava, pomyslel jsem si. A pak dlouho nic.

Po čase jsem na to zapomněl a ozvalo se to znovu až za pár let. Najednou, snad ze dne na den. Vyběhnu schody ke kyvadlu. Naposledy. Od teď se mi schopnost běhat vytratila a já bojuji o samotnou chůzi. Zhoršuje se – denně 4 kilometry, 3, 2. Unavená lýtka, jako bych včera absolvoval náročný pochod po horách. Už to trvá dlouho.

Teď mám ale jiné sporty – převlékání peřin, mytí nádobí, ale i obouvání a sprchování. Taky šachy. A dostal jsem invalidní důchod.

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné jednou z novějších dávek nemocenského pojištění. Má zabezpečit toho, kdo nemůže vykonávat výdělečnou činnost, protože se stará o dlouhodobě nemocného člověka, člověka po úrazu nebo o člověka, kterému se závažně zhoršilo zdraví.

Kdy mám nárok na dlouhodobé ošetřovné?

 • Jste po určitou dobu pojištěni podle zákona o nemocenském pojištění.
 • Pečujete o člověka, který po propuštění z nemocnice potřebuje dlouhodobou péči v domácím prostředí (ošetřovaná osoba).
 • V průběhu dlouhodobé péče o ošetřovanou osobu nechodíte do zaměstnání či nejste samostatně výdělečně činní.
 • Máte příbuzenskou nebo jinou vazbu k ošetřované osobě.
 • Jste-li zaměstnanci a získali jste písemný souhlas zaměstnavatele s Vaší nepřítomností v době poskytování péče

Jak dlouho musím být pojištěn podle zákona o nemocenském pojištění?

 • Jste-li zaměstnanci, musíte se účastnit nemocenského pojištění alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících přede dnem, kdy je potřeba, abyste o nemocného člověka začali pečovat.
 • Jste-li osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), musíte se účastnit nemocenského pojištění alespoň po dobu 3 měsíců přede dnem, kdy je potřeba, abyste o nemocného člověka začali pečovat.

POZOR! Ne všichni zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění. Podmínky, za kterých vzniká nemocenské pojištění, upravuje ustanovení § 5 a násl. zákona o nemocenském pojištění. Například zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce, jsou nemocensky pojištěni v případě, že jejich příjem je vyšší než 10 000 Kč měsíčně.

Kdo je ošetřovanou osobou?

Člověk, který má závažnou poruchu zdraví a byl s touto poruchou alespoň 7 dnů hospitalizován. Závažnou poruchou zdraví je, pokud je člověk akutně nemocný, po úrazu, nebo se mu závažně zhoršilo dlouhodobé onemocnění. Zároveň takový člověk potřebuje, aby se o něj po návratu z nemocnice někdo alespoň po dobu 30 dnů doma celodenně staral

Co znamená dlouhodobá péče?

O ošetřovaného člověka musíte pečovat celodenně. Pomáháte mu dodržovat léčebný režim a staráte se o něj. Například pomáháte při podávání jídla a pití, při oblékání, při tělesné hygieně, při výkonu fyziologické potřeby.

Jakou musím mít vazbu k ošetřované osobě?

 • Manžel či manželka.
 • Registrovaný partner či partnerka.
 • Potomek v přímé linii – dítě, vnuk, pravnuk.
 • Předek v přímé linii – rodič, prarodič.
 • Jiný blízký příbuzný – sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, teta nebo strýc.
 • Manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka příbuzných ošetřovaného, kteří jsou uvedeni v předchozích třech bodech.
 • Druh či družka nebo ten, kdo žije s ošetřovanou osobou v jedné domácnosti; v těchto případech musíte doložit, že jste sdíleli společnou domácnost. Zároveň byste měli mít stejné místo trvalého pobytu alespoň 3 měsíce před začátkem poskytování péče.

Musí zaměstnavatel udělit souhlas s mojí nepřítomností v práci po dobu péče?

Nemusí, avšak odmítnout by jej měl pouze výjimečně. Podle zákona jen tehdy, brání-li mu v udělení souhlasu vážné provozní důvody. Co je vážnými důvody, se posuzuje případ od případu. Podle rozhodnutí soudů musí být důvody skutečně vážné, to znamená, že udělením souhlasu by byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz
zaměstnavatele.

Kdo vyplácí ošetřovné?

Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) podle místa Vašeho trvalého pobytu.

Postup při uplatnění nároku na dávku

Lékař z nemocnice, kde byla ošetřovaná osoba hospitalizována, vydá v den propuštění
z nemocnice rozhodnutí o tom, že ošetřovaná osoba potřebuje dlouhodobou péči. Rozhodnutí
nelze vystavit zpětně.
Rozhodnutí lékař vydá na tiskopisu, který má tři díly.
I. díl odešle nemocnice OSSZ. Tak bude OSSZ vědět, že ošetřovaný člověk potřebuje péči.
II. díl dostane ošetřovaný člověk.
III. díl jako pečující osoba předložíte zaměstnavateli. Omlouvá Vás ze zaměstnání.

Jako pečující osoba musíte o dávku požádat. Žádost se podává na předepsaném tiskopisu,
který dostanete na OSSZ nebo je ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zodo

Pokud jste zaměstnancem, předáte žádost o dávku
svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel ji poté,
co vyplní přílohu k žádosti o dávku, neprodleně za-
šle OSSZ.
Pokud jste OSVČ, zašlete žádost sami příslušné OSSZ
podle místa svého trvalého pobytu.
OSSZ rozhodne o žádosti o dlouhodobé ošetřovné. Pokud jste splnili
všechny podmínky, OSSZ Vám dávku přizná. Pokud ne, žádost zamítne.

Jestliže nesouhlasíte s rozhodnutím, můžete podat odvolání. V zamítavém rozhodnutí Vám OSSZ v poučení napíše, jak to máte udělat.

Co mám dělat, když mi nevznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné?

Pokud na dávku nemáte nárok, protože délka ošetřování nemocného člověka v domácí péči má být kratší než 30 dnů, můžete požádat o přiznání krátkodobého ošetřovného. Jak požádat o krátkodobé ošetřovné, se dozvíte u svého praktického lékaře.

Od kdy mi bude ošetřovné náležet?

Od prvního dne, kdy jste začali o nemocného člověka pečovat. Nejčastěji to bude ode dne, kdy ho propustili z nemocnice domů nebo ode dne, kdy jste někoho v péči vystřídali.

Jak dlouho budu ošetřovné dostávat?

Do dne, kdy nemocný člověk přestane péči potřebovat nebo kdy Vás někdo jiný v péči vystřídá. Nejdéle však po dobu 90 dnů (říká se tomu „podpůrčí doba“). To platí, i když nemocný ještě celodenní péči potřebuje.

OSSZ Vám dávku vyplatí za všechny dny, kdy jste o ošetřovaného člověka skutečně pečovali.

Nenáleží Vám za dny, kdy jste nepečovali, a to např. z důvodu nemoci nebo dovolené.

Mohu po skončení poskytování ošetřovného o dávku požádat znovu?

Ano, ale nárok na další poskytování ošetřovného Vám vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který jste měli naposledy nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

Výše dávky

Dávka se počítá stejně jako v případě krátkodobého ošetřovného nebo nemocenského. Výše dávky dlouhodobého ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Například průměrnému měsíčnímu příjmu zhruba 31 000 Kč odpovídá dávka dlouhodobého ošetřovného ve výši zhruba 16 440 Kč. Konkrétní výši dávky si můžete spočítat na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz → MPSV Portál → Působnost MPSV → Nemocenské pojištěníKalkulačka pro výpočet dávek.

Mohu se při poskytování dlouhodobé péče vystřídat s jinou osobou?

Ano. Můžete se s někým vystřídat, dokonce i opakovaně v průběhu 90 dnů, kdy pečujete. Váš nárok na dlouhodobé ošetřovné se posoudí vždy ke dni, kdy jste začali o nemocného člověka znovu pečovat (k okamžiku, kdy jste začali pečovat jako první nebo jste vystřídali někoho jiného). OSSZ na předepsaném tiskopisu zašlete Oznámení o ukončení dlouhodobé péče, kde bude uvedeno, že se střídáte s jinou osobou. Tato jiná osoba opět podá žádost o dlouhodobé
ošetřovné tak, jak je popsáno výše na třetí stránce tohoto letáku.

Kdo kontroluje trvání potřeby dlouhodobé péče?

Praktický lékař ošetřované osoby. Ten vždy zároveň stanoví termín příští lékařské kontroly, který vyznačí na rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče.

Kdy končí dlouhodobá péče?

V den, kdy se ošetřovaná osoba zotaví natolik, že už celodenní péči dalšího člověka nepotřebuje. Rozhoduje o tom praktický lékař. Datum ukončení může stanovit nejpozději ke třetímu dni následujícímu po vyšetření. Praktický lékař dlouhodobou péči ukončí i v případě, že se ošetřovaný člověk nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole nebo
se nepodrobí vyšetření zdravotního stavu. Pokud ošetřovaný člověk později prokáže, že se nemohl dostavit z vážných důvodů, praktický lékař nové rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče.

Srážky ze mzdy

Vysvětlíme si, kolik Vám zůstane ze mzdy a jiných chráněných příjmů (důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a další), když máte nařízenou exekuci, soudní výkon rozhodnutí, nebo jste v oddlužení. Pokud výpočet sami nezvládnete, navrhneme použít „kalkulačku“. Poradíme, co dělat, když si myslíte, že Vám zůstává méně, než by mělo.

(Pokračování textu…)
MSdnes

Zajímavé lednové články o RS nejen na českých portálech a v médiích

• Pacientské blogy • Jak překonat únavu? • Děti podpořily pacienty s RS – Psychoterapeutická péče o pacienty s RS • Nové technologie v rehabilitaci pacientů s RS • Stojí za RS vir způsobující mononukleózu? • Role vitamínu D. Ničí jeho nedostatek tělo? • Jak dostat konopí k pacientům? • Chlad zocelí tělo a zvýší imunitu • Posiluje imunitní systém meditace? • RS není strašák! • Příběhy pacientů s RS • Aktuality ze zahraničí •

Začtěte se do MSDnes

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je druh sociální služby pro lidi v nepříznivé sociální situaci. Zaměřuje se na potřeby jednotlivých skupin lidí (rodiny, seniory, lidi se zdravotním postižením, oběti domácího násilí a jiných trestných činů apod.). Zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí. Za poradenství nebudete nic platit.

Kdo mi poskytne odborné sociální poradenství?

Podle zákona o sociálních službách poskytují odborné sociální poradenství tato zařízení:

 • občanské poradny,
 • manželské a rodinné poradny,
 • poradny pro seniory,
 • poradny pro lidi se zdravotním postižením,
 • poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí a
 • speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu.

Odborné sociální poradenství poskytují i jiná zařízení sociálních služeb, která si registrovala tento druh sociální služby, přestože slovo „poradna“ nemají v názvu. Základní sociální poradenství získáte u každého poskytovatele sociálních služeb.

Jak najdu vhodného poskytovatele sociálního poradenství?

Nejlépe v rozšířeném vyhledávání Registru poskytovatelů sociálních služeb (na iregistr.mpsv.czVyhledání službyrozšířené vyhledávání).

Z nabízených druhů sociálních služeb vyberte odborné sociální poradenství. Podle povahy svého problému zadáte cílovou skupinu (např. senior, osoba se zdravotním postižením) a podle bydliště oblast (kraj, okres nebo obec), kde službu potřebujete.

Jak mi pomohou v občanské poradně?

Občanské poradny mají obecnější zaměření (nesoustředí se na konkrétní cílovou skupinu). Poskytují poradenství například v těchto oblastech: sociální zabezpečení, pracovněprávní vztahy a nezaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkové vztahy.

V poradnách většinou pracují poučení a zkušení praktici, nikoliv právníci. Poskytují podporu, informace, radu a praktickou pomoc, abyste se vyznali ve svých právech a povinnostech a mohli svou situaci sami řešit. Mohou Vám dát kontakt na další odborníky. V některých poradnách Vám pomohou i s oddlužením. Občanské poradny nenahrazují advokátní kanceláře.

Kontakty na některé občanské poradny najdete na www.obcanskeporadny.cz

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) a jaká dodržet pravidla

Ošetřovné je jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění. Na ošetřování člena rodiny (OČR) má nárok
zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti (s výjimkami).
Obzvlášť v období pandemií je dobré vědět, že nárok na ošetřovné zaměstnanci vzniká i tehdy, když je dítě v karanténě nebo v případě, že osoba, která o dítě pečuje obvykle, také onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa.

(Pokračování textu…)

Mimořádná okamžitá pomoc

Díky pádům různých dodavatelů energií v poslední době v médiích hodně rezonoval pojem mimořádná okamžitá pomoc. O co vlastně jde? A musím být téměř bez příjmů, abych na ni dosáhl/a?

(Pokračování textu…)

Rodičovský příspěvek

V nyní si vysvětlíme, kdy můžete dostat rodičovský příspěvek a kolik to bude. Popíšeme, jak probíhá řízení o rodičovském příspěvku a jak se bránit, pokud nesouhlasíte s vyřízením žádosti.

(Pokračování textu…)